Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Úspešný knižničný web podľa Bibliowebu │A Successful library Website According to Biblioweb

Autor: Andrea Miranda
Číslo: 3/2019 - záverečné práce
Rubrika: Internet / Internet
Kľúčové slová: internet, webové stránky

Cieľom príspevku je oboznámiť čitateľov s hodnotením webových sídiel knižníc v rámci súťaže Biblioweb 2019, súťaže o najlepší knižničný web v Českej republike a súčasne poskytnúť podrobnejší prehľad jednotlivých kritérií, ktoré z pohľadu výsledkov súťaže určujú víťazné webové sídla. Sú to knižnice s funkčnou koncepciou webu, webové stránky sú zamerané predovšetkým na kvalitu obsahu, vhodne aplikovanú informačnú architektúru, komunikáciu s používateľmi (vrátane získavania spätnej väzby), prístupnosť a použiteľnosť.


The aim of this paper is to introduce evaluation categories for library websites in Biblioweb 2019, the contest for the best library website in the Czech Republic, and at the same time give a more detailed overview of individual criteria that defined the winning ones. The libraries have a functional concept of their websites and focus primarily on the quality of content, well-applied information architecture, communication with users (including feedback), accessibility and usability.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR