Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Postavenie Braillovho písma v kontexte digitálnej gramotnosti / Position of Braille in the Context of Digital Literacy

Autor: Mária Ježíková
Číslo: 4/2018 -
Rubrika: Informačná gramotnosť / Information Literacy
Kľúčové slová: informačná gramotnosť

 

Objektom skúmania našej práce bolo deskribovať postavenie Braillovho písma v kontexte digitálnej gramotnosti. Pri opise postavenia Braillovho písma v kontexte digitálnej gramotnosti sme svoju pozornosť upriamili predovšetkým na deskripciu možností využívania moderných digitálnych technológií pri získavaní, spracovávaní, uchovávaní a sprístupňovaní informácií a dokumentov v Braillovom písme.

Postavenie Braillovho písma v kontexte digitálnej gramotnosti sme analyzovali a deskribovali pomocou nástrojov strategického plánovania marketingových metód SWOT a GAP analýzy.


The object of our study was to describe the position of Braille in the context of digital literacy. In describing the position of Braille in the context of digital literacy, we have focused our attention primarily on the possibilities of using modern digital technologies in obtaining, processing, storing and accessing information and documents in Braille.

We have analyzed and described the status of Braille in the context of digital literacy using strategic planning tools amarketing methods SWOT analysis and GAP analysis.

 

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR