Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

Filmy, rozhlasové a televízne programy, audio- či videozáznamy. Patria ku kultúrnemu dedičstvu tak ako knižné dokumenty, výtvarné diela alebo historické pamiatky.

Práve z tohto dôvodu sa medzinárodná organizácia UNESCO
v roku 2005 rozhodla vyhlásiť 27. október za Svetový deň audiovizuálneho dedičstva.

Verejnosti má pripomenúť jeho celospoločenský význam a potrebu jeho záchrany pre ďalšie generácie.

Dôkazom, že aj Slovenská republika má záujem uchovávať  svoje audiovizuálne dedičstvo, je projekt Digitálna audiovízia. Tento v poradí piaty národný projekt  sa implementuje v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2 – „Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry“opatrenia 2. 1 – „Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany“

Ide o najväčší projekt digitalizácie audiovizuálnych objektov v SR. Výsledkom jeho realizácie by malo byť zdigitalizovanie minimálne 58 700 spomínaných materiálov.

Zainteresovanými inštitúciami sú v tomto prípade Slovenský filmový ústav (SFÚ) ako žiadateľ projektu spolu s Rozhlasom a televíziou Slovenska (RTVS) ako partnera projektu.

Konkrétnejšie informácie o projekte si môžete prečítať  v druhom tohtoročnom vydaní nášho časopisu ITlib v príspevku pod názvom Národný projekt Digitálna audiovízia (v elektronickej verzii na webovej adrese:http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib122/csordas_krissak.htmTlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 1

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR