Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Aktivity Európskej únie v oblasti eHealth

Autori: Martina Haršányiová; Michal Šefčík; Martina Račková
Číslo: 1/2011 - Informačná politika
Rubrika: NISPEZ predstavuje
Kľúčové slová:

 Na rozvoj systémov a služieb eHealth existuje hneď niekoľko závažných dôvodov. V dôsledku starnutia európskej populácie totiž čelí Európska únia a jej členské štáty rastúcemu dopytu po službách sociálnej a zdravotnej starostlivosti a zároveň sa zvyšuje mobilita pacientov a zdravotníckych pracovníkov v rámci EÚ. A nakoniec – v súčasnosti je 9 % Európanov zamestnaných v zdravotníckom sektore. Až štyria z piatich európskych lekárov sú pripojení k internetu a jedna štvrtina Európanov využíva internet na získanie zdravotných informácií, čo jasne dokazuje rozvíjajúcu sa tendenciu eHealth systémov a služieb.  

Čo je eHealth?

eHealth poznáme aj pod pojmami elektronické zdravotníctvo, eZdravie, online zdravotné služby alebo informatizácia zdravotníctva. Tieto pojmy charakterizujú technický rozvoj v oblasti zdravotníckych systémov a služieb, no predovšetkým celkový spôsob myslenia a chápania zdravotníckeho systému, ako aj prístup na zlepšenie zdravotnej starostlivosti na miestnej, regionálnej a globálnej úrovni prostredníctvom využívania informačných a komunikačných technológií (1). eHealth opisuje používanie informačných a komunikačných technológií prostredníctvom množstva funkcií, ktoré ovplyvňujú zdravotníctvo.

Legislatíva EÚ v oblasti eHealth

Využívanie informačných a komunikačných technológií v zdravotníctve prinieslo množstvo právnych otázok, na ktoré európska legislatíva poskytuje len málo odpovedí, pretože eHealth nie je len o technológii, ale predovšetkým o zmenách v každodennej praxi zdravotnej starostlivosti, ktoré sa týkajú všetkých lekárov a pacientov. Príslušné právne predpisy EÚ zasahujúce oblasť elektronického zdravotníctva spadajú do troch legislatívnych oblastí: ochrany osobných údajov, ochrany spotrebiteľa a aspektov hospodárskej súťaže.

Ochrana osobných údajov

V rámci európskej legislatívy týkajúcej sa ochrany údajov je najvýznamnejšou Smernica 1995/46/ES, ktorej obsahom je ochrana základných práv a slobôd fyzických osôb. Na jednej strane je cieľom ochrana osobných údajov a ochrana súkromia jednotlivcov, na druhej strane je snaha umožniť voľný pohyb údajov v rámci EÚ. V prvom rade sa legislatíva zaoberá otázkou, na aké typy dát sa táto ochrana vzťahuje. Ďalej predpisy rozvádzajú funkciu dátového kontrolóra a povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie. Dôležitou súčasťou smernice sú práva pacientov v súvislosti s ochranou údajov a špecifiká vyplývajúce z charakteru zdravotných údajov.

Ochrana spotrebiteľa

Existujúca legislatíva na európskej úrovni, ktorá sa týka ochrany práv spotrebiteľa systémov, služieb a nástrojov elektronického zdravotníctva, sa zaoberá nasledujúcimi otázkami:

 • právnymi predpismi o predaji spotrebného tovaru vzťahujúcimi sa na tovar a služby elektronického zdravotníctva;
 • aplikáciami a nástrojmi eHealth ako zdravotníckymi pomôckami;
 • ochranou spotrebiteľov a užívateľov eHealth pred škodlivými produktmi a službami;
 • zodpovednosťou za produkty a služby eHealth;
 • právami a povinnosťami vyplývajúcimi z poskytovania služieb eHealth prostredníctvom internetu;
 • špecifickými povinnosťami poskytovateľa internetových služieb eHealth;
 • zmluvnými pravidlami týkajúcimi sa produktov a služieb eHealth.

Hospodárska súťaž

Tretiu skupinu nariadení tvorí legislatíva v oblasti obchodovania s produktmi a službami elektronického zdravotníctva a aspekty hospodárskej súťaže a obchodného práva s možným dosahom na realizáciu eHealth. V tejto oblasti sa právne predpisy týkajú podmienok, za akých môže byť verejný orgán klasifikovaný ako podnik, pravidlami všeobecného hospodárskeho záujmu vzťahujúcimi sa na zdravotnú starostlivosť a poskytovaním štátnej pomoci v rezorte elektronického zdravotníctva.

Akčný plán eHealth 2005

Akčný plán eHealth je súčasťou Akčného plánu eEurope na podporu informačnej spoločnosti. Jeho cieľom je elektronické zdravotníctvo poskytujúce rámec na výmenu osvedčených postupov a skúseností a spoločné prístupy k problémom. Akčný plán eHealth poskytuje návod, ako využitím informačných a komunikačných technológií zlepšiť kvalitu poskytovania zdravotnej starostlivosti za rovnaké alebo nižšie náklady v kratšom čase a s menším počtom chýb. Cieľom akčného plánu je vytvoriť „Európsky priestor eHealth “ a identifikovať konkrétne kroky na dosiahnutie tohto cieľa (2).

Riešenie bežných úloh

 • Každý členský štát rozvíja národný alebo regionálny plán na podporu e-Health;
 • dohoda členských štátov o spoločnom prístupe k identifikačným údajom pacientov a stanovenie noriem na interoperabilitu správy zdravotných údajov a elektronických zdravotných záznamov (úsilie o štandardizáciu a vývoj v oblastiach, ako je Európsky preukaz zdravotného poistenia a správa identít pre európskych občanov);
 • zlepšenie informovanosti o otázke mobility pacientov a zdravotníkov v rámci EÚ;
 • podpora členských štátov na zavedenie siete zdravotníckych informácií o eHealth na pevných a bezdrôtových širokopásmových a mobilných infraštruktúrach;
 • akreditácia systémov eHealth, ktoré poslúžia ako modely pre ostatné regióny (prehľad osvedčených postupov ako vodidlo pre členské štáty);
 • spoločný prístup členských štátov k podpore a posilneniu investícií do eHealth.

Pilotné akcie

 • Vytvorenie verejne prístupného zdravotného portálu EÚ na prístup k informáciám o verejnom zdravotníctve, o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
 • vytvorenie siete zdravotníckych informácií na poskytovanie online služieb (elektronické predpisovanie receptov, diaľkové monitorovanie pacientov, telekonzultácie a pod.);
 • podpora využívania zdravotnej karty a preukazu poistenca ako náhrada za všetky papierové formuláre (snaha o zavedenie elektronickej karty zdravotného poistenia).

Urýchlenie rozvoja trhu eHealth v Európe

Otázkam urýchlenia rozvoja trhu eHealth v EÚ sa venuje Správa o prioritných témach v oblasti eHealth za rok 2007 vychádzajúca zo správy Creating an Innovative Europe (o implementácii IKT do rôznych oblastí). Z tejto správy vyplynula dôležitá úloha inovovať sektor zdravotnej starostlivosti v rôznych oblastiach. Spomínaný dokument definuje trh eHealth ako:

 • klinické IS (napr. pre rádiológiu, na pomoc pri odhaľovaní diagnóz, systémy pre chirurgiu, farmaceutické IS...);
 • personalizované IS, telemedicína a domáca starostlivosť;
 • integrované regionálne/národné zdravotnícke informačné siete;
 • sekundárne systémy (výučbové, vzdelávacie, propagačné...), špecializované systémy (výskumnícke, vedecké, analytické...), podporné systémy (administratívne, manažérske...).

Z analýzy potenciálu európskeho trhu eHealth vyplynulo šesť základných faktorov, ktoré ovplyvňujú jeho existenciu a efektívne fungovanie:

 1. politická dohoda vyjadrená v tzv. roadmaps (mapy, harmonogramy) členských štátov (na základe dokumentu European eHealth Action Plan of April 2004);
 2. starnutie európskej populácie (počet ľudí starších ako 65 rokov čoskoro dosiahne až 40 %);
 3. zmena charakteru chorôb populácie (60 % všetkých úmrtí je na chronické choroby);
 4. očakávania občanov-pacientov (očakávania a nároky sú, z pochopiteľných dôvodov, vysoké a je potrebné ich citlivo, ale efektívne spracovávať);
 5. spoluúčasť pacientov na financovaní zdravotnej starostlivosti (možnosť zapojenia tzv. tretej strany – zdravotných poisťovní a pod.);
 6. potreba zvyšovania efektívnosti eHealth.

Všetky tieto faktory by mali byť zohľadnené pri vytváraní spoločného európskeho trhu eHealth.

Dokument Accelerating the Development of the eHealth Market in Europe v analýze ďalej identifikuje tieto oblasti:

 • eHealth priemysel v Európe (výskum, rozvoj, projektovanie a produkcia systémov a nástrojov eHealth);
 • bariéry ovplyvňujúce rozvoj eHealth (rozdrobovanie trhu a nedostatok interoperability; nízka právna istota; nedostatočná finančná podpora; problémy sprostredkovania inovácií);
 • strategické, ekonomické a sociálne benefity (lepšia starostlivosť si vyžaduje nižšie  náklady; lepšia prístupnosť zdravotníckych služieb; výhody pre IKT sektor, pre exportný a importný trh jednotlivých krajín; zvyšovanie konkurencieschopnosti a kvality služieb);
 • potenciál odstraňovania bariér:
 1. rozdrobovanie trhu a nedostatok interoperability: zavádzanie infraštruktúry IS systémov v rámci zdravotnej starostlivosti (zvyšovanie interoperability medzi jednotlivými systémami);
 2. odhaľovanie nízkej právnej istoty (top prioritou je znovunaštartovanie procesov kontroly a regulácie štruktúry systémov eHealth);
 3. nedostatočná finančná podpora (štrukturálne fondy EÚ môžu byť najväčšou finančnou oporou pri zavádzaní systémov eHealth);
 4. sprostredkovanie inovatívnych riešení (zosieťovanie a spolupráca medzi verejnými sprostredkovateľmi, môžu zabezpečiť vyššiu produktivitu a nižšie poplatky.

Priority a stratégie európskych krajín

Zdravotné systémy predstavujú základnú a najdôležitejšiu časť európskej sociálnej infraštruktúry, čo dokazuje aj Dokument o prioritách a stratégiách eHealth v jednotlivých krajinách EÚ. Až dvadsaťdva krajín únie vypracovalo strategické dokumenty (akčné plány, tzv. roadmaps...)  o svojich zámeroch a predstavách o eHealth a päť z nich zaradilo eHealth medzi prioritné témy v oblasti tzv. „e“ stratégií (väčšinou pod záštitou jednotlivých stratégií eGovernment). Najviac dokumentov o eHealth bolo v jednotlivých krajinách vypracovaných po roku 2003, ale niektoré škandinávske krajiny (Dánsko, Nórsko, Fínsko) iniciovali prvé kroky už v druhej polovici 90. rokov. Jednotlivé národné stratégie sa líšia podľa stavu zdravotníctva a ostatných faktorov danej krajiny, v desiatich    krajinách je eHealth hlavnou súčasťou vládnych programov zdravia.

Plán na rok 2010 predstavil v rámci i2010 Initiative (eEurope Action Plan) Európsku zdravotnú kartu poistenca a národné systémy EHC (Elektronické zdravotné záznamy), ktoré by mali predstavovať digitálne systémy údajov o pacientoch a   poistencoch.

Stratégie eHealth na Slovensku

Iniciátorom a garantom systému a stratégií eHealth u nás je Ministerstvo zdravotníctva SR, ktoré v minulých rokoch presadilo nový systém zdravotnej starostlivosti. Národným operátorom pre eHealth je Národné centrum zdravotníckych informácií, ktoré na webovej stránke ezdravotnictvo.sk deklaruje projekt eHealth takto:

„Rovnosť v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a dostupnosť zdravotnej starostlivosti je základným právom každého občana pre plnohodnotný a zmysluplný život. Zachovanie a zlepšovanie zdravia je najlepšou investíciou pre silnú ekonomiku a spokojnú spoločnosť.

Realizácia programu rozvoja zdravia a zdravotníckej starostlivosti smeruje k cieľu dosiahnuť úplný potenciál zdravia pre všetkých, znižovať výskyt nových prípadov závažných chorôb a poškodení a vyhnúť sa utrpeniu z nich plynúceho. Proces rozvoja zdravia predpokladá aktívnu účasť všetkých relevantných partnerov“ (6).

Dokument Strategické ciele eHealth z roku 2008 je kľúčovým nástrojom informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku. Predkladacia správa k tomuto dokumentu zahŕňa základné body v implementácii eHealth do národného zdravotníckeho systému:

 • vytvorenie legislatívneho, normatívneho a architektonického rámca eHealth;
 • vytvorenie bezpečnej infraštruktúry pre realizáciu vízie a poslania eHealth;
 • informatizáciu procesov a služieb v systéme zdravotnej starostlivosti   z verejných zdrojov;
 • podporu nových procesov a foriem zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych služieb.

Nasledujúci obrázok ilustruje niekoľko štúdií uskutočniteľnosti týchto projektov realizovaných Ministerstvom financií SR.

harsan1.jpg (162142 bytes)
Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií


Vplyv aplikácií IKT na bezpečnosť pacientov a riadenie rizík

Medzi základné aplikácie IKT v oblasti zdravotnej starostlivosti patria:

 • elektronické zdravotné záznamy;
 • systémy na podporu rozhodovania;
 • elektronické recepty;
 • systém evidencie výstrah a upozornení;
 • systém záznamov nehôd a zranení.

Hlavným prínosom využívania IKT v procesoch zdravotníctva je zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti, zlepšenie bezpečnosti pacientov, prevencie a zvýšená efektivita riadenia rizík. Bezpečnosť pacientov zahŕňa prostriedky propagácie zdravia a zdravého životného štýlu, informácie o prevencii proti chorobám a nové druhy služieb, ktoré elektronické prostredie pacientom ponúka. Medzi ne patria elektronické zdravotné záznamy alebo elektronické recepty. Jednotná platforma na výmenu zdravotných informácií, rýchly a jednoduchý prístup k zdravotným záznamom zvyšuje bezpečnosť pacientov napríklad v prípade potreby špecifického ošetrenia v zahraničí.

V oblasti riadenia rizík hrajú úlohu najmä systémy na podporu rozhodovania zdravotníckeho personálu, ktoré obsahujú informácie o konkrétnych prípadoch a postupoch ich riešenia a ktoré majú pomáhať zdravotníkom pri rozhodovacích procesoch. Ďalej je to systém evidencie výstrah a upozornení (napríklad prípady komplikácií po prijatí liekov), ktoré majú zabrániť neprávnemu podaniu liekov určitej skupine pacientov. Do okruhu aplikácií IKT pre zdravotníkov patrí aj systém záznamov nehôd a zranení. Riadenie rizík je nástroj na zlepšenie kvality zdravotnej starostlivosti, v ktorom sa analyzujú rôzne teoretické riziká v špecifických situáciách. Môžeme ho definovať štyrmi základnými otázkami (pozri nasledujúcu tabuľku), na ktoré proces riadenia rizík reaguje.

harsan2.jpg (70894 bytes)
      Zdroj: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, 2005, podľa (3).

Ďalším spôsobom, ako využiť technológie v zdravotníctve, je oblasť prevencie proti nesprávnym diagnózam. Tie sú definované ako zlyhanie plánovaného postupu pred jeho dokončením alebo ako voľba nesprávneho plánu na dosiahnutie konkrétneho cieľa. Redukcia podobných situácií je spoločným cieľom zdravotníkov na celom svete. Práve využívaním spoločného informačného systému by mohlo pomôcť tento zámer napĺňať. Mali by v ňom byť prístupné informácie o jednotlivých prípadoch z minulosti, ktoré môžu pomáhať pri liečbe aktuálnych prípadov. Takisto by mal byť systém prostriedkom vzájomnej komunikácie poznatkov a výmeny skúseností.

Zdravotné systémy musia poskytovať aj kvalitné výstupy pre pacientov a zdroje informácií by mali byť jednoducho dostupné. Obyvatelia Európy očakávajú vysokú úroveň zdravotnej starostlivosti a kvalita zdravotníckych služieb je jednou z najväčších priorít Európskej únie.

Šiesty rámcový program pre rozvoj a prezentáciu výskumu: eEurope 2005

Projekty realizované  v období rokov 2003 – 2006 ako súčasť Šiesteho rámcového programu pre rozvoj a prezentáciu výskumu (FP6) sa skladajú z troch tematických oblastí:

 1. Systémy riadenia osobnej starostlivosti
 2. Služby pre zdravotníkov
 3. Medicínska informatika

Tretia menovaná oblasť je definovaná ako disciplína zameraná na získavanie, vyhľadávanie a aplikáciu biomedicínskych poznatkov a informácií na zlepšovanie starostlivosti o pacientov, medicínske vzdelávanie a rozvoj výskumu.

Cieľom programu FP6 v oblasti aplikácie IKT do zdravotníckych procesov je prispieť k zlepšeniu postavenia zdravotníctva, priniesť ekonomickú produktivitu pre všetkých členov EÚ, ako aj stimulovať rozvoj a kompetencie odvetvia eHealth v Európe. Hlavnou víziou odvetvia je kvalitný elektronický systém, so špeciálnym dôrazom na prevenciu chorôb a personalizovanú zdravotnú starostlivosť.  

Projekty zamerané na vytvorenie priestoru pre výmenu informácií a podporu spolupráce zdravotníckych profesionálov sú zastúpené napríklad týmito aktivitami:

@HEALTH EU-LAM – komunita na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti aplikácií a technológií eHealth

Projekt umožňuje výskumným organizáciám, profesionálom a verejnosti v Európe a Latinskej Amerike využívať elektronické prostredie na poskytovanie služieb, zdieľanie informácií, skúseností v rámci eHealth prostredníctvom propagácie vedeckej spolupráce a založenia aktívnej siete na komunikáciu medzi odborníkmi.

eHealth ERA – smerom k založeniu Európskej výskumnej oblasti pre eHealth

eHealth ERA prispieva ku koordinácii eHealth aktivít členských štátov EÚ, formuluje stratégie implementácie programov a analyzuje výskumy a plány programov Technologického a výskumného rozvoja v jednotlivých európskych krajinách.

Medzi programy určené zdravotníkom patria projekty podporujúce rozhodovanie v konkrétnych špecifických situáciách:

Doc@Hand – systém pre zdieľanie vedomostí a podporu rozhodovania pre zdravotníckych pracovníkov pokročilá platforma poskytujúca prístup k dátam a informáciám typu zdravotných záznamov, prípadov a informácií vzťahujúcich sa na choroby, ktorých cieľom je podporovať každodenné rozhodovanie zdravotníkov prostredníctvom heterogénnych a geograficky rozptýlených informácií.

ALLADIN – systém na podporu rozhodovania pri neurorehabilitácii predstavuje pomocnú ruku pre správne rozhodovanie pri neurorehabilitácii pacientov.

ARTEMISslužba sémantického webu, založená na infraštruktúre pre interoperabilitu medicínskych informačných systémov. Tento projekt sa zameriava na poskytovanie štandardov na výmenu zdravotných informácií, ide o snahu zjednotiť formáty kvôli jednoduchšej výmene a prístupu k zdravotným záznamom.

ACGT Postupný liečebný proces rakoviny zbiera a sprístupňuje informácie, ktoré pomáhajú lekárom určiť najlepší spôsob liečby vyhovujúcej konkrétnemu pacientovi, ale zverejňuje aj informácie pre pacientov, ktorí bojujú s touto chorobou, a poskytuje im rady a skúsenosti ďalších pacientov s procesom liečby.


Záver

Zdravotníctvo patrí vo vyspelých krajinách sveta k základným pilierom sociálneho systému starostlivosti o občanov. Európska únia už niekoľko rokov vyvíja snahy o zavedenie jednotného systému eHealth, ktorého cieľom je prostredníctvom implementácie IKT do všetkých procesov zdravotnej starostlivosti zvyšovať úroveň zdravotníckych služieb, a tým aj zdravie a životnú úroveň jej obyvateľov.

Na základe viacerých štúdií Európskej komisie v danej oblasti sa EÚ snaží o zavádzanie opatrení a aktivít vo všetkých svojich členských štátoch smerujúcich k jednotným systémom eHealth. Podkladom je legislatívny rámec s množstvom otázok a problémov a zároveň akčný plán eHealth z roku 2005.

Článok definuje základne pojmy v oblasti eHealth, rovnako ako aj právny rámec tejto problematiky, mapuje niektoré zo strategických dokumentov, približuje situáciu a postavenie eHealth v rámci slovenského zdravotného systému a približuje niektoré z prioritných programov zavádzania IKT do zdravotníckej praxe.

 

Zoznam bibliografických odkazov

Legally eHealth: Putting eHealth in its European Legal Context [online]. Marec 2008 [cit. 2010-3-18]. European Commision. Dostupné na Internete: <http://bookshop.europa.eu>. ISBN-13 : 978-92-79-08529-1

e-Health - making healthcare better for European citizens: An action plan for a European e-Health Area [online]. 30. apríla 2004 [cit. 2010-3-18]. Commision of the European Communities. Dostupné na internete: <http://eur-lex.europa.eu/>.

eHealth for Safety: Impact of ICT on Patient Safety and Risk Management [online]. Október 2007 [cit. 2010-3-18]. European Commision. Dostupné na internete: <http://bookshop.europa.eu>. ISBN: 978-92-79-06841-6

ICT for Health: Resource book of eHealth Projects – participation in FP6 [online]. Jún 2006 [cit. 2010-3-18]. European Commision. Dostupné na internete: <http://bookshop.europa.eu>.   ISBN: 92-79-01287-8

Accelerating the Development of the eHealth Marketin Europe [online]. 2007 [cit. 2010-03-27]. Dostupné z WWW: <http://bookshop.europa.eu/>.

eHealth elektronické zdravotníctvo [online]. 2010 [cit. 2010-03-27]. Dostupné z WWW: <http://www.ezdravotnictvo.sk/>.

Národné centrum zdravotníckych informácií [online]. 2006 [cit. 2010-03-27]. Dostupné z WWW: <http://www.nczisk.sk>.

Priorities and strategies in European countries [online]. 2007 [cit. 2010-03-27]. Dostupné z WWW: <http://bookshop.europa.eu/>.

Strategické ciele eHealth – kľúčový nástroj informatizácie verejnej správy v oblasti zdravotníctva na Slovensku  [online]. 2008 [cit. 2010-03-27]. Dostupné z WWW: <http://www.ezdravotnictvo.sk/?strategicke-ciele>.

„Príspevok bol spracovaný v rámci grantovej úlohy KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT) a výskumného projektu VEGA 1/0429/10 Akademické informačné prostredie – modelovanie z hľadiska informačnej ekológie."

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 1

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR