Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

8. ročník konferencie Kniha ve 21. století

Autor: Ingrid Tornáryová
Číslo: 1/2011 - Informačná politika
Rubrika: Zo seminárov
Kľúčové slová:

Kniha ve 21. století, známa aj pod skratkou K21, označuje medzinárodnú vedeckú konferenciu, už tradične organizovanú Ústavom bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-prírodovedeckej fakulty Slezskej univerzity v Opave. Ôsmy ročník sa konal v priestoroch univerzity v dňoch 10. a 11. februára 2011, tentokrát na tému Kniha – knihovník – knižnica.

Konferencia bola na rozdiel od minulých rokov rozdelená na dva panely – študentský a hlavný. V rámci študentského panelu, ktorý prebiehal v prvý konferenčný deň, predstavili študenti Filozoficko-prírodovedeckej fakulty aktuálne riešené projekty. Venovali sa pritom najmä študentskej televízii PIKS TV, projektu Čitateľ a projektu TTT IVIG, čo sú kurzy informačnej gramotnosti a informačného vzdelávania, ktoré na univerzite prebiehajú už od roku 2008. Ďalej Jan Matula vo svojom príspevku predstavil päť rokoch projektovej výučby knihovníkov na Slezskej univerzite, jej výstupy a prínosy, ako aj aktuálne problémy, s ktorými sa pri aplikovaní projektového vzdelávania pedagógovia stretávajú.

V rámci hlavného panelu, ktorý prebiehal na druhý konferenčný deň, odznelo celkom šestnásť príspevkov. V úvode sa Marek Timko zamýšľal nad tematikou smrti v literatúre ako hľadaním zmyslu samotného textu. Katarína Homolová následne predstavila výsledky svojej vedeckej práce z oblasti propedeutiky so zreteľom na čitateľskú prekoncepciu detí. Konkrétne  uviedla výsledky sondy, ktorá prebiehala v rokoch 2009 a 2010 a skúmala pojmy kniha, knižnica a knihovník v ponímaní malých detí vo veku 5-6 rokov.

Zo Slovenska na konferencii vystúpil spisovateľ pôsobiaci na Univerzite Komenského v Bratislave Pavol Rankov, ktorý zaujímavým spôsobom hovoril o problematike intímnych a privátnych informácií v sociálnych sieťach. V príspevku poukázal na genézu vývoja informácií od súkromných až po úplné verejné, pričom aktuálny stav demonštroval na konkrétnych prípadoch. Žilinská univerzita bola zastúpená dvoma príspevkami. Ingrid Tornáryová predstavila nový pohľad na OPAC-y akademických knižníc a Eva Kozoková prezentovala možnosti aplikácie doposiaľ len minoritne využívaného konceptu živej pamäte (Living Memory) v digitálnych knižniciach.

Jana Brožovská Onderková predniesla príspevok na tému Knihovník a verejná knižnica v medzivojnovom Československu (1918 – 1938), v ktorom poukázala na politické a kultúrne podmienky vplývajúce na kreovanie knižníc tej doby. Hovorila o spoločenskom význame knižníc, samotných typoch knižníc, v tom čase najmä spolkových, druhoch publikácií a napokon aj začínajúcej knižničnej legislatíve. V historickej téme pokračoval Libor Martinek, ktorý sa venoval predstaveniu dvojjazyčných časopisov a beletristických tlačí v oblasti Českého Tešína od druhej svetovej vojny až po súčasnosť. V príspevku hovoril nielen o jednotlivých periodikách a publikáciách, ale aj o spoločenskej situácii, ktorá vplývala na vydavateľskú činnosť v tom-ktorom období.

Samostatný blok konferencie bol venovaný študentom a pedagógom Masarykovej univerzity v Brne, ktorí postupne prezentovali svoje aktuálne projekty. Šimon Vích predstavil časopis pre informačné vedy ProInflow, jeho vznik, zameranie, spoluprácu s vedeckými konferenciami, možnosti publikovania a ďalšieho vývoja. Aktivity zamerané na podporu čítania odprezentoval Josef Blažek, medzi inými najmä aktuálne video na tému „Nebojte sa knižnice“ vytvorené študentmi Kabinetu informačných štúdií a knihovníctva Filozofickej fakulty MU. O problematike a praktickom prínose audiokníh hovorila Bára Buchtová, ktorá sa vo svojom príspevku najskôr pokúsila odpovedať na otázku, či audiokniha patrí do knižníc, ďalej uviedla dôvody, prečo by s ňou knižnica mala pracovať, a napokon predstavila konkrétne projekty, na ktorých sama participovala a ktoré môžu slúžiť v oblasti práce s audioknihami ako inšpirácia pre iné knižnice.

Možnosti integrácie knižníc a knižničného vzdelávania do online priestoru predstavila Veronika Rychtová, a to na projekte Second Life. V rámci Kabinetu informačných štúdií a knihovníctva FF MU bol vytvorený plnohodnotný virtuálny edukačný a komunikačný priestor, ktorý zahŕňa náučné trasy, bloky expertov, simulácie, situačné učenie, aktivity spoločného tvorenia či diskusie za okrúhlym stolom, do ktorých sú prizvaní aj odborníci zo zahraničia, a iné užitočné nástroje. V ďalších príspevkoch boli predstavené projekty bezbariérovej knižnice (Z. Rousková), informačného vzdelávania (Eva Trochotvá) a e-vzdelávania (Pavlína Habrovanská, Věra Anthová). Projektové aktivity doplnila H. Janečková praktickými skúsenosťami s knižnicami v Rusku. Prednáškové bloky konferencie boli zavŕšené moderovanou diskusiou s predstaviteľmi projektov NAKLIV a PARTSHIP.

Konferencia K21 sa v tomto roku niesla v duchu tradičného poslania knihy, knižnice a knihovníka a jeho integrácie do nových platforiem, ktoré vznikajú vo virtuálnom prostredí. Vyváženosť a prepojenie vedeckej, a teda najmä teoretickej časti s predstavením inovácií v knižničnej a vzdelávacej praxi priniesla želanú pridanú hodnotu, ktorá bude reflektovaná aj na konferencii Kniha v 21. století  v roku 2012.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 1

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR