Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Univerzitná knižnica P. J. Šafárika v Košiciach opäť v novom...

Autor: Daniela Džuganová
Číslo: 4/2010 - Veda 2.0
Rubrika: Predstavujeme / Introducing
Kľúčové slová:

Slávnostné otvorenie nového akademického roka 2010/2011 bude v dejinách Univerzitnej knižnice Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (ďalej len UK UPJŠ) zapísané červeným písmom. 20. septembra 2010 prestrihnutím pásky bolo uvedené do života ďalšie pracovisko UK, a to Filozofická knižnica spolu s novými priestormi Riaditeľstva UK.

dzug3.jpg (139141 bytes)

Zámer rekonštruovať jednu z budov v bývalom areáli Krajskej detskej nemocnice pre potreby UK (v tesnej blízkosti rektorátu UPJŠ a Filozofickej fakulty UPJŠ) sa stal súčasťou projektu „Modernizácia IKT na UPJŠ v Košiciach a rekonštrukcia Univerzitnej knižnice, posluchární a učební“, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. Realizácia celého projektu bola rozvrhnutá na obdobie od februára 2009 do septembra 2010.

Z histórie tohto najnovšieho pracoviska UK stojí za zmienku spomenúť, že prvá knižnica, ktorá poskytovala služby Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach od roku 1959, bola Ústredná knižnica Filozofickej a Pedagogickej fakulty UPJŠ so sídlom v Prešove. V roku 1973 sa táto stala súčasťou vytvorenej Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach. Pri rozdelení UPJŠ na UPJŠ v Košiciach a Prešovskú univerzitu v roku 1996 prešla Filozofická knižnica pod Univerzitnú knižnicu Prešovskej univerzity.

Vznik Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v roku 2007 si vyžiadal vytvorenie aj ďalšieho pracoviska UK - Filozofickej knižnice, ktorá začala svoju činnosť 15. októbra 2007 v dočasných priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ na Petzvalovej ulici č. 6. V týchto priestoroch poskytovala UK svoje knižnično-informačné služby do konca školského roka 2009/2010.

Filozofickú knižnicu tvorí vstupný trakt, študovňa s voľným výberom dokumentov k prezenčnej a absenčnej výpožičke; 45 študijných miest; 26 miest s PC s pripojením k internetu; prístup k EIZ; možnosť pripojenia k wifi; ponuka na samoobslužné multifunkčné kopírovanie; možnosť skenovania a tlače; rešeršné a referenčné služby; informačné vzdelávanie pre študentov a učiteľov, možnosti organizovania výstav a vzdelávacích podujatí v multifunkčnej študovni a v oddychovej zóne. Používatelia sa do knižnice dostanú cez kontaktný bod pri vstupe do knižnice na prízemí na základe svojej ID karty a môžu sa voľne pohybovať v celom priestore knižnice. K dispozícii majú asi 4 500 titulov kníh a študijnej literatúry, ako aj 20 titulov odborných periodík vo voľnom výbere. Na prízemí objektu pedagógovia FF nájdu taktiež Referát evidencie publikačnej činnosti a Referát edičnej činnosti. Poschodie objektu začína multifunkčnou učebňou a pokračuje priestormi Riaditeľstva UK. Celý objekt je podpivničený a nachádzajú sa tu knižničné sklady.

dzug1.jpg (160825 bytes)     dzug2.jpg (167433 bytes)

dzug4.jpg (147102 bytes)   dzug5.jpg (81799 bytes)

Súčasťou slávnostného otvorenia nových knižničných priestorov bola výstava fotodokumentácie z rekonštrukcie objektu pod názvom „Rekonštrukcia Univerzitnej knižnice vo fotografiách“ .

Namiesto záveru uvádzam slová zo slávnostného príhovoru:

„... dovoľte mi, aby som vyslovila poďakovanie. Vážim si úsilie a ďakujem vedeniu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za myšlienku, priestor i zabezpečenie nemalých finančných prostriedkov na vytvorenie skvelého informačného zázemia pre vzdelávanie a štúdium súčasných študentov, budúcich filozofov, učiteľov, docentov a profesorov. Použijem slová bývalej prvej dámy USA, ktorá na slávnostnom otvorení Univerzitnej knižnice v Bratislave v apríli 2005 povedala nasledujúcu vetu, citujem: - Niet väčšej radosti pre knihovníčku, ako otvárať novú knižnicu. - Tento citát mám na pamäti vždy, pretože som presvedčená, že každá knižnica, nielen akademická, je symbolom vzdelanosti, vznešenosti a kultúry.“

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR