Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Podpora transferu technológií na Slovensku

Autor: Ľubomír Bilský
Číslo: 4/2010 - Veda 2.0
Rubrika: Predstavujeme / Introducing
Kľúčové slová:

Úvod do problematiky

O transfere technológií sa v ostatnom čase čoraz intenzívnejšie diskutuje aj na Slovensku. Napriek tomu je táto téma na Slovensku aj v okolitých krajinách strednej a východnej Európy stále relatívne nová. Líšia sa aj názory na potrebnú podporu štátu a samotných výskumných inštitúcií v tejto oblasti. Problematike transferu technológií sme sa podrobne venovali v časopise ITlib. Informačné technológie a knižnice v čísle 1/2010. Pripomeňme si, čo pojem transferu technológií vlastne znamená a čo všetko zahŕňa.

Transfer technológií je odborný termín odvodený z anglického výrazu „technology transfer“, ktorý označuje komplexný proces prenosu (aplikácie) vedeckých poznatkov, vynálezov, objavov a znalostí nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe s cieľom ich komerčne zhodnotiť. Zjednodušene sa dá povedať, že proces zahŕňa v prvom kroku zabezpečenie patentovej ochrany predmetného poznatku a následný odpredaj licencií na využívanie tohto patentu, najčastejšie podnikateľskému subjektu, ktorý využije daný patent na vývoj konkrétneho výrobku či služby s cieľom vytvoriť zisk z ich predaja.

Pre majiteľa  patentu, ktorým je spravidla výskumno-vývojová inštitúcia, sú v tomto prípade príjmy generované prostredníctvom licenčných poplatkov na základe licenčnej zmluvy. Licenčné zmluvy sú výsledkom náročných a dlhotrvajúcich rokovaní, ktorých výsledkom je finálna dohoda o výške a forme licenčných poplatkov, tzv. „royalties“ alebo „royalty rates“. Je preto rozumné zapojiť do týchto procesov vysokošpecializovaných odborníkov, ktorí sú schopní pre výskumnú organizáciu vyjednať omnoho výhodnejšie podmienky, ako by bola organizácia schopná vlastnými silami. Následne sa príjmy z licenčných dohôd rozdeľujú medzi samotného výskumníka (pôvodcu), jeho materskú inštitúciu a prípadne ďalšie pracoviská zapojené do procesu (napr. centrum transferu technológií) na základe vopred stanovených pravidiel a schém.

Inou, vo vyspelých krajinách relatívne bežnou formou je založenie vlastnej firmy s cieľom poznatok komerčne zhodnotiť. Tieto firmy vznikajú vyčlenením z univerzity alebo výskumnej inštitúcie a odborne sa nazývajú „spin-off“ alebo tiež „spin-out“ firmy. Univerzita, resp. iná výskumná organizácia, ktorá je pôvodcom vynálezu, má v takejto spoločnosti vlastnícky podiel, ktorý je vyčíslený na základe stanovenej hodnoty duševného vlastníctva, ktoré do tejto spoločnosti vkladá. Zvyšný vlastnícky podiel v optimálnom prípade získava súkromný investor (tzv. zárodkový, prípadne rizikový kapitál), ktorý do spoločnosti vstupuje na vopred určené obdobie s cieľom výrazne zhodnotiť svoj vklad neskorším predajom svojho podielu. Takto získané finančné zdroje sú použité na dotiahnutie vývoja do konečnej fázy, kedy je na základe danej technológie (poznatku) možné začať vyrábať konkrétny inovatívny produkt, prípadne poskytovať špecializovanú službu. Rovnako je potrebné investovať do samotnej výroby (prevádzky), ako aj do marketingu a vyhľadávania odberateľov. Po istom čase sa samozrejme očakáva, že firma bude generovať zisk a jej hodnota bude rásť. Materská výskumná organizácia  teda môže profitovať podielmi na vytváranom zisku alebo na odpredaji svojho vlastníckeho podielu. Ďalším z možných scenárov zhodnotenia vedeckého poznatku z pohľadu výskumnej inštitúcie je odpredať samotný patent na predmetnú technológiu, čo je však vo väčšine prípadov menej výhodné a v praxi nie príliš časté.

Transfer technológií v podmienkach SR

Dôležitosť reálneho využívania a komerčného zhodnocovania vedeckých poznatkov v hospodárskej a spoločenskej praxi na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja vedomostnej spoločnosti si čoraz viac uvedomujú predstavitelia štátu, zástupcovia univerzít a výskumných inštitúcií, ako aj samotní vedci. Vo vyspelých krajinách sveta sa pritom problematike transferu technológií a jeho systematickej podpore venujú už desiatky rokov. Keďže dosiahnutie úplnej samofinancovateľnosti podporných systémov je minimálne v prvých rokoch takmer nereálne, je potrebné vyčleniť na tento účel verejné zdroje. V podmienkach SR sme len na začiatku budovania mechanizmov na podporu transferu technológií a aktivity v tejto oblasti sú realizované najmä s využitím prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ. Konkrétne ide o prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), ktoré sú prerozdeľované  prostredníctvom výziev Operačného programu Výskum a vývoj. Na problematiku podpory transferu technológií sú priamo orientované vybrané opatrenia prioritných osí 2 (4) - Podpora výskumu a vývoja (v Bratislavskom kraji), a síce opatrenia 2.2 (4.2) - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe (v Bratislavskom kraji).

Na národnej úrovni sa podpora transferu technológií rieši zatiaľ najmä v rámci implementácie národného projektu s názvom Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku - NITT SK (ďalej len „NITT SK“). Projekt od júna t. r. realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR. Celkový rozpočet projektu počas doby jeho realizácie, teda na obdobie jún 2010 - december 2014, je 8 234 571,17 eur, ktoré boli vyčlenené práve z OP Výskum a vývoj prostredníctvom priameho zadania pre CVTI SR v rámci vyššie uvedených opatrení.

Strategickým cieľom projektu je vytvorenie a implementácia systému národnej podpory transferu technológií a poznatkov nadobudnutých výskumno-vývojovou činnosťou do hospodárskej a spoločenskej praxe. Prostredníctvom projektu NITT SK bude zabezpečená podpora jednotlivých výskumno-vývojových pracovísk v procesoch transferu technológií, t. j. od fázy ohodnotenia komerčného potenciálu technológií cez zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva, marketing technológií až po samotné komerčné zhodnotenie poznatkov. Podpora bude zameraná najmä na sprostredkovanie špecializovaných odborných konzultácií a poradenstva v prospech vybraných vedeckých pracovísk vrátane zabezpečenia finančného krytia týchto služieb. Pracoviskám výskumu a vývoja sa poskytnú aj podporné služby v oblasti využívania IKT infraštruktúry pre výskum, vývoj, inovácie a transfer technológií. Zabezpečené bude aj rozširovanie informácií o problematike transferu technológií vrátane aktívnej propagácie výsledkov slovenských organizácií dosiahnutých výskumno-vývojovou činnosťou doma i v zahraničí. V neposlednom rade bude poskytovaná metodická podpora pri zriaďovaní lokálnych centier transferu technológií pri univerzitách a výskumných inštitúciách. Tieto budú taktiež podporené pri rozvoji a štandardizácii poskytovaných služieb. Projekt NITT SK sleduje naplnenie troch špecifických cieľov, prostredníctvom troch hlavných aktivít:

Aktivita 1.1 - Budovanie a prevádzka Centra transferu technológií pri CVTI SR. Cieľom aktivity je zabezpečiť personálne a prevádzkové kapacity Centra transferu technológií pri CVTI SR a realizovať efektívne poskytovanie podporných služieb v oblasti transferu technológií výskumno-vývojovým pracoviskám na celom území SR. Podpora bude zameraná na ohodnotenie komerčného potenciálu objavov a technológií, zabezpečenie ochrany duševného vlastníctva, marketing technológií, vyhľadávanie partnerov, vyjednávanie licenčných dohôd, zakladanie spin-off firiem. Podporné služby budú poskytované v kooperácii so špecializovaným pracoviskom pre transfer technológií danej inštitúcie, v prípade, že takéto bude existovať. V rámci aktivity bude tiež vybudovaný Národný portál pre transfer technológií a bude sprístupňovaná odborná literatúra
a špecializované informačné zdroje. Rovnako budú organizované konferencie, odborné semináre a partnerské podujatia zamerané na oblasť transferu technológií.

Aktivita 2.1 - Vytvorenie a prevádzka systému služieb v prostredí informačných a komunikačných technológií v oblasti podpory výskumu, vývoja a transferu technológií. Predmetom tejto aktivity je návrh, vybudovanie a prevádzka systému spoločných služieb pre vedeckú komunitu v oblasti IKT infraštruktúry. Systém bude zameraný na riadenie prístupov k špecifickým vedeckým bázam dát, integrovaným aplikáciám a ďalším zdrojom a službám podporujúcim transfer technológií.

Aktivita 3.1 - Zvyšovanie povedomia vedeckej komunity o ochrane duševného vlastníctva a  transfere technológií. Cieľom aktivity je zvýšiť povedomie vedeckej komunity o ochrane duševného vlastníctva a dôležitosti popularizácie vedy, a tým  prispieť k zefektívneniu transferu technológii a vedeckých poznatkov do praxe. Dôraz bude tiež kladený na aktívnu propagáciu vedy so zameraním na dosiahnuté výskumno-vývojové výsledky.

Hlavným zámerom národného projektu NITT SK je návrh a implementácia národnej infraštruktúry pre podporu transferu technológií, s cieľom zintenzívniť a zefektívniť štátnu podporu výskumu a vývoja. Národný systém podpory transferu technológií bude podporovať také výskumno-vývojové aktivity, ktoré vychádzajú z konkrétnych potrieb podnikateľskej sféry. Prispeje tak k zvýšeniu miery aplikácie poznatkov a technológií nadobudnutých vedeckovýskumnou činnosťou do priemyselnej praxe.

Vznik špecializovaných pracovísk transferu technológií

Podpora vzniku a rozvoja lokálnych centier pre transfer technológií na univerzitách a výskumných inštitúciách je na Slovensku realizovaná najmä prostredníctvom podpory zo štrukturálnych fondov EÚ. V rámci Operačného programu Výskum a vývoj sa v súčasnosti spolufinancuje implementácia desiatok projektov. Len niektoré z nich sa však venujú zabezpečeniu podpory transferu technológií komplexne. Našťastie takmer všetky najvýznamnejšie vedeckovýskumné inštitúcie na Slovensku riešia túto problematiku systémovo a pokúšajú sa o zriadenie špecializovaných pracovísk zameraných na podporu procesov súvisiacich s aplikáciou a komerčným zhodnocovaním vedeckých poznatkov. V nasledujúcich riadkoch si bližšie predstavíme niektoré z nich.

Centrum transferu technológií na Univerzite Komenského v Bratislave (ďalej „CTT UK“) je útvar zameraný na podporu prenosu, zhodnocovania a využívania poznatkov a technológií z vedeckej a výskumnej sféry do komerčnej na Univerzite Komenského v Bratislave, najstaršej a najväčšej univerzite na Slovensku. CTT UK má ambíciu poskytovať širokú škálu služieb v oblasti vyhľadávania, triedenia, riadenia, ako aj zhodnocovania inovačného potenciálu a ochrany výsledkov duševného vlastníctva univerzity. CTT UK bude tiež rozvíjať spoluprácu s regiónom v záujme vzájomnej podpory činností súvisiacich s transferom technológií.

TRANSFERTECH - špecializované pracovisko STU v Bratislave. Poslaním pracoviska TRANSFERTECH je vytvoriť na STU priaznivé prostredie na prenos výsledkov vedeckovýskumnej činnosti z fakúlt a ústavov do spoločenskej a hospodárskej praxe s cieľom generovať finančný prínos pre STU a jej výskumníkov a zároveň prispieť k zlepšeniu imidžu univerzity v povedomí spoločnosti. Aktivity pracoviska sú zamerané na mapovanie technológií a poznatkov z výskumu pracovísk STU, správu duševného vlastníctva vzniknutého na univerzite, podporu pri uzatváraní licenčných zmlúv a zmlúv o dielo a podporu pri zakladaní spoločností spin-off. Úlohou pracoviska je tiež vyhľadávanie a sprostredkovanie kontaktov na partnerov z priemyselnej praxe, propagácia výsledkov výskumu STU a sprostredkovanie kontaktov a spolupráce s Univerzitným technologickým inkubátorom STU.

Centrum komercializácie poznatkov a ochrany duševného vlastníctva SAV. Zámerom pracovníkov Technologického inštitútu SAV je vytvoriť stabilný a kontinuálny systém aktívnej identifikácie vhodných technológií a myšlienok vznikajúcich v prostredí  SAV a poskytovať podporu pri spracovaní dosiahnutých výsledkov výskumníkov do formy vhodnej pre získanie priemyselnoprávnej ochrany. Následne je potrebné pripraviť tieto výsledky na proces komercializácie, zabezpečiť komunikáciu s podnikateľskou sférou vrátane identifikácie potenciálnych investorov a asistovať pri transformácii výsledkov do formy vhodnej na ich prezentáciu pre fázu samotnej komercializácie. Očakávaným výstupom tejto iniciatívy je zintenzívnenie spolupráce odborníkov a výskumníkov zo SAV s komerčnou a verejnou sférou prostredníctvom kancelárie pre transfer technológií.

Ďalšími iniciatívami smerujúcimi k systémovej podpore procesov transferu technológií na slovenských vysokých školách sú napríklad Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva Technickej univerzity v Košiciach, Centrum pre komercializáciu výstupov výskumu a manažment duševného vlastníctva Prešovskej univerzity v Prešove a Centrum transferu poznatkov do praxe Bratislavskej akademickej spoločnosti, n. o.

 

opvav.jpg (29817 bytes)

erdf.jpg (23622 bytes)

 
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR