Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Nový vyhľadávací portál pre vedu a výskum – scientia.sk

Autori: Michal Šefčík; Marián Vaňo
Číslo: 4/2010 - Veda 2.0
Rubrika: Predstavujeme / Introducing
Kľúčové slová:

Vyhľadávanie informácií je neoddeliteľnou súčasťou informačného správania človeka. Ide o jeden zo základných procesov práce s informáciami. V súčasnosti existuje nesmierne množstvo nástrojov, ktoré nám tento proces zjednodušujú. Hovoríme najmä o elektronických systémoch - prieskumových vyhľadávačoch, adresároch, najnovšie o federatívnych vyhľadávacích nástrojoch. Práve federatívny vyhľadávač je základným stavebným kameňom nového vyhľadávacieho portálu pre vedu a výskum - scientia.sk.

Tento portál je jedným z výstupov národného projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku - prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci Operačného programu Výskum a vývoj. Je určený pracovníkom SAV, výskumných ústavov, vysokých škôl a ich poslucháčom, ktorí pri písaní záverečných prác pracujú so zahraničnými odbornými zdrojmi. Práve preto ho svojim používateľom, okrem akademických knižníc vybraných  slovenských univerzít, sprístupňujú aj Slovenská národná knižnica, Univerzitná knižnica v Bratislave, Ústredná knižnica SAV a CVTI SR. Portfólio elektronických informačných zdrojov (EIZ) sprístupňované portálom tvoria licencované aj voľne prístupné zdroje. Používateľ portálu môže teda efektívne vyhľadávať jednak v licencovaných EIZ, ktoré je oprávnená využívať inštitúcia, cez ktorú do portálu vstupuje, ako aj vo voľne prístupných zdrojoch. Portál je založený na produktoch spoločnosti ExLibris.

Informácie o prístupnosti EIZ v rámci projektu NISPEZ, ako aj mnohé iné informácie o tomto projekte nájdete na projektovej webovej stránke http://nispez.cvtisr.sk/.

Vyhľadávací portál je všeobecne prístupný na adrese http://scientia.cvtisr.sk/. Pri vyhľadávaní tu môžete pracovať s voľne prístupnými zdrojmi. V záujme plnohodnotného využívania služieb a prístup do licencovaných zdrojov je nevyhnutné vstupovať do portálu z počítačov príslušnej oprávnenej organizácie alebo prostredníctvom ich vzdialeného prístupu.

Základ tvorí federatívny vyhľadávač

Federatívny vyhľadávač je nadstavbovým nástrojom, ktorý vyhľadáva súbežne vo viacerých rôznorodých zdrojoch. V prípade portálu scientia.sk je aplikovaný produkt  MetaLib, ktorý zaisťuje paralelné vyhľadávanie vo viacerých informačných zdrojoch súčasne v reálnom čase. Používatelia môžu pracovať s MetaLibom v režime „hosť“, alebo môžu využiť tzv. voľnú registráciu, ktorú možno výhodne použiť pri personalizácii vybraných funkcií MetaLibu.

MetaLib po zadaní požiadavky súbežne prehľadá zvolené zdroje a „stiahne“ vyhľadané  záznamy najrelevantnejšie k vyhľadávacej požiadavke. Používateľ si v prípade potreby sám postupne sťahuje ďalšie záznamy, s ktorými možno ďalej pracovať. Systém ponúka jednoduché i rozšírené možnosti vyhľadávania, preddefinované vyhľadávacie sku-
piny, jednotné zobrazenie výsledkov, ich ukladanie, rôzne možnosti triedenia výsledkov, ukladanie vybraných záznamov, dokonca zlučuje duplicitné záznamy. Okrem vyhľadávania v prostredí vyhľadávača je zachovaný aj priamy prístup do prirodzeného prostredia každého zdroja, ako aj prehľadná organizácia jednotlivých zdrojov pomocou abecedného registra či predmetových kategórií.

Medzi základné výhody vyhľadávania v MetaLibe patria možnosti personalizácie. Každý registrovaný používateľ si môže vytvoriť vlastné nastavenia - vlastné skupiny zdrojov, či využívať históriu vyhľadávania alebo ukladanie požiadaviek. Zaujímavá je najmä možnosť zasielania avíza o nových článkoch, ktoré sú relevantné uloženej vyhľadávacej požiadavke priamo na e-mailovú adresu používateľa.

Plný text, citácie, relevantné články i ďalšie možnosti

Súčasťou portálu je aj linkovací server SXF. Službami SFX rozumieme pridané služby k záznamom dokumentov, ide predovšetkým o prepojenia do plných textov dokumentov, do ktorých má príslušná organizácia prístup. Súčasťou SFX služieb je aj portál elektronických časopisov, ktorého obsah sa vytvára osobitne pre každú účastnícku organizáciu. Portály obsahujú zoznamy e-časopisov, ktoré sú pre danú organizáciu prístupné. V zoznamoch sa nachádzajú licencované plnotextové časopisy, ako aj voľne prístupné časopisy. Služba Citation Linker rozširuje portfólio služieb o vyhľadávanie článkov, ak sú známe zodpovedajúce metadáta.

Pre používateľa je určite zaujímavá aj odporúčacia služba bX, ktorá pre vyhľadaný článok zobrazí údaje o ďalších článkoch, o ktoré prejavili záujem iní používatelia. Pomocou tejto služby sa priamo dostane k článkom súvisiacim s problematikou, ktorá ho zaujíma. 

Tu sa však ponuka možností SFX zďaleka nekončí. K vyhľadanému článku si možno vygenerovať bibliografický odkaz pomocou portálu citace.com, ktorý nahrá údaje z SFX servera. Okrem toho používateľ vie zistiť impakt faktor časopisu, z ktorého článok pochádza, dokáže nájsť ostatné články autora prostredníctvom databázy Web of Science, alebo získať abstrakt k príslušnému článku.

Záver

Vyhľadávací portál pre vedu a výskum scientia.sk v súčasnosti predstavuje jedinečný nástroj na vyhľadávanie v elektronických informačných zdrojoch z rôznych vedných disciplín. Vyhľadávaním vo viacerých zdrojoch naraz sa šetrí čas a zvýši efektívnosť informačných prieskumov. Doplnkové služby systémov MetaLib i SFX navyše urýchľujú a zjednodušujú niektoré ďalšie činnosti, napríklad tvorbu bibliografických odkazov. Odporúčacia služba bX zároveň podporuje vyhľadávanie ďalších relevantných zdrojov a predstavuje tak užitočný nástroj pre informačný prieskum.

 

opvav.jpg (29817 bytes)

erdf.jpg (23622 bytes)

 
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR