Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Knižničný pas – čipová karta MIFARE®

Zavádzanie novej generácie informačných, autentifikačných a identifikačných systémov, potreba racionalizácie iniciačných procedúr (registrácia, prihlasovanie do systému, vstup do knižnice...) a potreba automatizácie a efektivizácie výpožičiek, kopírovania a tlače dokumentov, vrátane mikroplatieb a ich zúčtovania za poskytnuté služby, spolu so zavedením jednotného zoznamu pre viaceré aplikácie v jednej inštitúcii, napr. na báze LDAP, viedli k myšlienke zavedenia jediného jednoznačného identifikátora používateľa, resp. zamestnanca knižnice - knižničného preukazu. Po implementovaní štandardizovanej medziinštitucionálnej autentifikačnej komunikácie, napr. na báze Shibboleth®, sa možnosť autentifikácie rozširuje podľa zásady anytime-anywhere na celý www priestor. Takto sa knižničný preukaz stane Knižničným pasom, ktorý umožní   registráciu vo viacerých knižnično-informačných inštitúciách a viacerých informačných systémoch.

Požadované vlastnosti, ako sú jednoznačný identifikátor, bezpečné zakódovanie osobných údajov, racionalizácia knižničných operácií a možnosť elektronickej peňaženky a systému mikroplatieb, majú pamäťové karty, resp. čipové karty (smartcards).

Predpoklad, že v Slovenskej republike je na vysokých školách a univerzitách vydaných približne 450 000 bezkontaktných čipových kariet ako preukaz študenta potlačených dizajnom ISIC®, asi 7 000 kariet ako preukazov učiteľa s dizajnom ITIC® a približne 100 000 preukazov s vlastným dizajnom, pričom všetky tieto karty sú čipové karty MIFARE MF1 S70®, s pamäťou veľkosti 4 kB, logicky vyústil do myšlienky použitia práve tohto typu karty pri tvorbe Knižničného pasu. Podporila to aj štruktúra čitateľov, kde napr. v Univerzitnej knižnici v Bratislave až vyše 47 % všetkých čitateľov v roku 2002 tvorili študenti vysokých škôl. Podobná situácia je  aj v ostatných knižniciach v SR. Uvedené riešenie umožní úsporu takmer 50 % nákladov na karty a najmä času pri vydávaní preukazov. Okrem toho bezkontaktná čipová karta ako preukaz študenta vysokej školy obsahuje takmer všetky údaje, ktoré sú postačujúce a nevyhnutné pre registráciu používateľa.

Štruktúra údajov Knižničného pasu

Štruktúra údajov v čipe Knižničného pasu vychádza zo štruktúry vysokoškolských kariet, obsahuje tieto údaje:

Knižničný pas obsahuje kompletnú adresu vrátane PSČ, kód knižnice, jej identifikátor, ktorý určuje, kde karta vznikla. Čipová karta - Knižničný pas umožňuje dvojaké použitie:

  • identifikačná karta - na základe výrobcom garantovaného neopakujúceho sa výrobného čísla karty (SNR) je presne identifikovateľný vlastník karty,
  • multifunkčná čipová karta - aplikácia cez príslušné hardvérové zariadenie číta/zapisuje údaje na čip karty, je obmedzené pamäťovým priestorom karty.

Súčasťou knižničného pasu je aj uzavretý platobný systém - elektronická peňaženka. Na karte môžu byť až tri vzájomne nezávislé peňaženky. Platí pritom, že ak chce používateľ zmeniť elektronickú peňaženku poskytovateľa služieb a má obsadené všetky tri peňaženky, musí na jednej z nich minúť celý kredit. Následne si aktivuje peňaženku nového poskytovateľa služieb a nabije si u neho požadovaný kredit.

Pri registrácii používateľa v knižničnom systéme je možné uložiť do databázy ďalšie údaje (e-mail, telefón...), ktoré sú pre knižnicu nevyhnutné, potrebné alebo žiaduce. Rozsah týchto údajov a manipuláciu s nimi upravuje príslušná legislatíva a knižničný poriadok.

Vizuál Knižničného pasu

Okrem údajov v pamäti čipu sa predpokladá aj vonkajšia vizualizácia Knižničného pasu. Termoreprografickou sublimačnou technológiou sa na kartu tlačí základný motív korešpondujúci s kultúrou a históriou knižnice, ktorá danú kartu vydáva. Predná strana by mala obsahovať nápis Knižničný pas, logo knižnice, fotku držiteľa karty spolu s minimálnymi osobnými údajmi a výrobným číslom karty (SNR) ako jednoznačným identifikátorom. Tlač čiarového kódu umožní použiť karty aj v inštitúciách, kde majú tradičné knižničné systémy založené na jeho vyčítavaní. Tento kód by mal vyjadrovať SNR karty. Zadná strana karty môže ostať biela, alebo sa môže využiť na stručnú prezentáciu histórie knižničnej inštitúcie, poučenie používateľa, umiestnenie loga sponzora a pod. Odporúča sa rozlíšiť jednotlivé typy Knižničného pasu podľa toho, či je jeho držiteľom zamestnanec, čitateľ, hosť, návšteva a pod., čo je možné dosiahnuť rôznou farebnosťou podkladu karty, rôznou farbou vybraného poľa, resp. písma na karte.

Využitie Knižničného pasu

Knižničný pas na pôde knižnice môže mať  takéto využitie:

  • dochádzka zamestnancov je evidovaná terminálmi dochádzkového systému prostredníctvom autentifikácie čipovou kartou,
  • vstup (a výstup) do verejnej časti knižnice je kontrolovaný na základe autentifikácie čipovou kartou prostredníctvom čítacích zariadení, turniketov a pod.,
  • vstup a výstup vo vyhradenej zóne služobnej časti knižnice je kontrolovaný aj prostredníctvom autorizácie čipovou kartou a príslušnými hardvérovými zariadeniami,
  • identifikácia používateľa v knižničnom systéme môže prebiehať prostredníctvom načítania SNR karty knižničnými terminálmi alebo čítačkami čiarového kódu, priradenie požičaných kníh načítaním čiarového kódu knihy,
  • v rámci  uzavretého malého platobného styku (bufety, šatne, reprografické služby, ostatné platené služby knižnice),
  • získavanie informácií prostredníctvom informačných terminálov zobrazujúcich obsah Knižničného pasu, teda aj aktuálny kredit v elektronických peňaženkách, informácie pre používateľov o aktuálnych novinkách v knižnici a pod.,
  • využívanie samoobslužného kopírovacieho systému riadeného údajmi z čipovej karty pre používateľov aj zamestnancov.

V súčasnosti sa využíva Knižničný pas hlavne v prostredí knižnice a jej systémov. Na zabezpečenie komfortu čitateľov (používateľov) sa čoraz viac dostáva do pozornosti otázka využitia Knižničného pasu ako multifunkčného preukazu v oblasti kultúrno-spoločenských služieb, dopravy, mestských organizácií, prípadne v rámci vernostných systémov a benefitov. Predpokladom takéhoto širokospektrálneho využitia je vzájomná kooperácia všetkých organizácií a inštitúcií, ktoré by na prípadnom používaný Knižničného pasu participovali.

 

EMtest-SK, s. r. o. (http://www.emtest-sk.sk)

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR