Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Informačné stratégie v elektronickom prostredí

Autor: Martina Haršányiová
Číslo: 4/2010 - Veda 2.0
Rubrika: Predstavujeme / Introducing
Kľúčové slová:

Recenzia monografie Informačné stratégie v elektronickom prostredí / Jela Steinerová …[et al.].
Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. - 192 s. - ISBN 978-80-223-2848-7

Publikácia Informačné stratégie v elektronickom prostredí, pôvodne vydaná na CD, vyplnila medzeru v učebných textoch v oblasti orientovanej na vyhľadávanie informácií a informačné správanie človeka. Táto medzera vznikla a prehlbovala sa najmä vďaka rýchlej a neustálej transformácii elektronického prostredia a komunikácie v ňom prebiehajúcej, čo významne ovplyvňuje správanie sa človeka v tomto prostredí.

Učebný text autoriek Jely Steinerovej, Mirky Greškovej a Jany Ilavskej dopĺňa a nadväzuje na svojho predchodcu - monografiu prof. J. Steinerovej Informačné správanie: Pohľady informačnej vedy z roku 2005, ale aj na autorkin starší učebný text Teória informačného prieskumu z roku 1996. Monografia Informačné stratégie... nanovo interpretuje mnohé z fenoménov informačnej vedy, predstavuje niektoré novšie modely informačného správania a niektoré javy v našich podmienkach prvýkrát pomenúva. Cieľom monografie bolo priniesť tri integrované línie pohľadov na problematiku bazálnych tém informačnej vedy - na informačné správanie, vyhľadávanie informácií a informačný prieskum. Tieto línie predstavujú na jednej strane teoretické základy informačnej vedy (paradigmy a modely), ale aj otázky a problémy informačnej praxe a  problematiku nových nástrojov na spracovanie informácií.

Kniha je rozdelená do deviatich kapitol, z ktorých každá sa ďalej člení na logické podkapitoly. Jednotlivé kapitoly ponúkajú konkrétne príklady, bibliografické odkazy na literatúru, zhrnutie a zdroje k danej oblasti či zoznam webových sídiel týkajúcich sa problematiky. Texty jednotlivých kapitol dopĺňa praktický obrázkový aparát v podobe vyobrazení modelov, schém, pojmových máp, ale aj screenshotov zaujímavých webových sídiel a vyhľadávacích nástrojov. Typografická úprava celej knihy je veľmi prehľadná, sprostredkúva jednoduchú orientáciu v texte, čo je vzhľadom na jej zameranie veľmi dôležité a prínosné pre všetkých, ktorí budú s knihou intenzívne pracovať a učiť sa z nej.

Z obsahového hľadiska text zrozumiteľným spôsobom sumarizuje a syntetizuje poznatky z oblasti informačnej vedy a zároveň prináša množstvo nových, doteraz takýmto spôsobom nespracovaných informácií. Ide najmä o prepojenie problematiky vyhľadávania informácií v elektronických informačných zdrojoch, v internete (s dôrazom na princípy webu 2.0, sociálnych spôsobov vyhľadávania, personalizácie, vizualizácie a pod.), problematiky relevancie a organizovania poznania v tomto prostredí či fenoménu digitálnych knižníc, v súčasnosti chápaných v širšom zmysle ako digitálneho prostredia pracujúceho s digitálnym obsahom. Práve v integrácii uvedených tém, kontextuálne nadväzujúcich na primárne poznatky z teórie informačnej vedy, spočíva aktuálnosť a hodnota tejto publikácie. Poznatky z vlastných praktických výskumov autoriek v kapitolách o informačnom správaní v elektronickom prostredí či o relevancii z pohľadu používateľov, sú nepochybne pridanou hodnotou celej publikácie.

Monografia Informačné stratégie v elektronickom prostredí je učebným textom, ktorý bude využívaný pri výučbe predmetov tvoriacich jadro informačnej vedy, zároveň je však cenným materiálom aj pre informačných profesionálov či pedagógov. Predstavuje zaujímavo spracovaný a aktuálny pohľad na závažné témy informačnej vedy. K publikácii vyšiel na CD slovník základných pojmov k téme Informačné stratégie v elektronickom prostredí (prezentovaný aj vo forme pojmových máp). Učebný text bol vypracovaný v rámci riešenia úloh VEGA 1/0429/10 Akademické informačné prostredie - modelovanie z hľadiska informačnej ekológie a KEGA 3/7275/09 Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií (INWENT).

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR