Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Informačné stratégie – stavanie mostov v digitálnom veku

Autor: Daniela Tóthová
Číslo: 4/2010 - Veda 2.0
Rubrika: Zo seminárov
Kľúčové slová:

V priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave (UKB) sa uskutočnil dňa 26. 11. 2010 seminár Informačné stratégie - stavanie mostov v digitálnom veku. Cieľom organizátorov - Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK (KKIV FiF UK) a UKB bolo predstaviť novú publikáciu Informačné stratégie v elektronickom prostredí a sumarizovať prvé výsledky výskumu VEGA 1/0429/10 akademické informačné prostredie - modelovanie z hľadiska informačnej ekológie. Metodologický seminár zároveň priblížil výskumnú činnosť doktorandov katedry.

V prvej časti seminára predstavili tri autorky (Jela Steinerová, Mirka Grešková a Jana Ilavská) publikáciu Informačné stratégie v elektronickom prostredí1 ako jeden z výsledkov výskumnej činnosti. Cieľom tohto učebnicového textu je priniesť tri integrované línie pohľadov na problematiku základných tém informačnej vedy - na informačné správanie, vyhľadávanie informácií a informačný prieskum. K publikácii vyšiel na CD slovník základných pojmov k téme Informačné stratégie v elektronickom prostredí. Štruktúru CD, ktoré okrem slovníka pojmov prezentuje tému vo forme pojmových máp, predstavila Jela Steinerová spolu s Irenou Lányiovou.

V ďalšej časti prezentovali doktorandi KKIV FiF UK svoje výskumné projekty. V prvom bloku boli odprezentované výskumy čerstvo obhájené v rámci dizertačnej práce a  projekty doktorandov, ktorí sú v záverečnej etape ich ukončovania. Účastníci mali možnosť dozvedieť sa o týchto výskumných projektoch:

 • Publikačné správanie autorov v slovenskom akademickom prostredí z pohľadu bibliometrickej analýzy - B. Bellérová          
 • Formovanie profesijnej identity: analýza diskurzov v knihovníckej profesii - H. Ondriašová       
 • Individualizácia internetu a prelínanie verejných a súkromných informácií - P. Weisenbacher   
 • Citační analýza závěrečných prací v oboru informační studia a knihovnictví - L. Suchá             

Jediným účastníkom, ktorý svoj výskum nerealizuje na KKIV FiF UK, bol  vedúci Kabinetu informačných štúdií a knihovníctva MU Brno P. Škyřík s projektom Návrh modelu Virtual Development Management System.

Posledný blok seminára bol venovaný doktorandom, ktorí sú v úvodnej etape svojich výskumných projektov. O predmete, metodológii a čiastkových výsledkoch svojho výskumu informovali:

 • K. Buzová: Dôveryhodnosť elektronických obchodov
 • L. Prágerová: 3K - komunikácia, kolaborácia, koordinácia vo virtuálnych tímoch
 • M. Sládeková: PISA na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK
 • A. Hrčková: Múdrosť ukrytá v diskusných skupinách
 • M. Haršányiová: Metodológia výskumu semiotických aspektov nových médií
 • L. Frankovičová: Vydávanie jazykových slovacík na Slovensku v období 1901 - 1918
 • M. Kaščák: Filozofické aspekty vzťahu človeka a informácií
 • A. Chudý: Informačné správanie pirátov pri vyhľadávaní kultúrnej produkcie na internete

Príspevky zo seminára budú publikované v zborníku Knižničná a informačná veda.

 

1 Recenziu tejto publikácie od M. Haršányiovej si môžete prečítať v tomto čísle ITlib na s. 64.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR