Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Projekt záchrany a prezentácie zbierky historických glóbusov v Ústrednej knižnici SAV

Autor: Ivona Kollárová
Číslo: 4/2009 -
Rubrika: Infomix / Infomix
Kľúčové slová:

Ústredná knižnica SAV je odbornej verejnosti známa ako garant ochrany a sprístupňovania jednej z najvýznamnejších zachovaných historických knižníc v stredoeurópskom priestore – Lyceálnej knižnice v Bratislave. Okrem pamiatok písomného kultúrneho dedičstva sa tu zachovala jedinečná, na Slovensku najväčšia zbierka historických glóbusov.

Všetky zachované glóbusy boli v rôznej miere poškodené a iba dva z nich boli v poslednom čase zreštaurované. Okrem miernejších foriem poškodenia (nánosy nečistôt, znehodnotenie po neodbornej údržbe), ktoré mnohým uberali na ich estetickej hodnote a funkčnosti, boli viaceré aj ťažšie poškodené – išlo o rôzne deformácie, trhliny a praskliny, chýbajúce, odpadávajúce a poškodené súčasti. Hľadanie zdrojov na finančné pokrytie reštaurovania inšpirovalo k vzniku projektu, ktorého cieľom je okrem záchrany zbierky pritiahnuť záujem verejnosti o tento segment kultúrneho dedičstva. A tak vznikol projekt s názvom Sphaera terrestris, sphaera coelestis – Zem a nočná obloha očami novoveku. Záchrana a prezentácia historických glóbusov. Partnermi Ústrednej knižnice SAV v projekte sú Nadácia VÚB, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Bratislava, Univerzitná knižnica v Bratislave, Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne a Slovenské národné múzeum – Historické múzeum v Bratislave.

Cieľom projektu nie je len reštaurovanie a prezentácia niekoľkých, v rámci jednej inštitúcie zachovaných artefaktov, ale komplexné zviditeľnenie dejín glóbusov v ich kultúrnych súvislostiach a v európskom kontexte. Projekt zároveň prezentuje samotné reštaurovanie glóbusov ako špecifický odborný a umelecký proces. Jeho vyvrcholením je multimediálna výstava prezentujúca problematiku dejín glóbusov od staroveku do konca 19. storočia. V tomto kontexte sa objavia glóbusy zachované v Lyceálnej knižnici v Bratislave spolu s fotografiami prezentujúcimi ich stav pred reštaurovaním a samotné reštaurovanie.

Výstava však neponúka návštevníkom iba glóbusy. Jej cieľom je predstaviť dejiny glóbusov v kontexte s vývojom astronómie, geografie, matematiky a mapovej projekcie. Pripomína dôležité vedecké diela reflektujúce vývoj poznania v tejto oblasti od Ptolemaiovho Almagestu až po významných astronómov 19. storočia. Súčasťou výstavy je okrem spomenutých trojrozmerných objektov, historických tlačí a ich reprodukcií aj digitálny obsah. Vo výstavnom priestore bude prístupná webová stránka projektu www.globusy.sav.sk, prezentácie fotogalérií a videosekvencie z reštaurovania glóbusov. Webová stránka projektu a multimediálna výstava sú určené širokej škále záujemcov o kultúrne dedičstvo, pamiatky, dejiny vedy, umenia a kultúrne dejiny v širšom zmysle.

Viac informácii o projekte, o pozadí jeho uskutočnenia a efektoch nájdete v budúcom čísle časopisu ITlib.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR