Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

MUZEANA - východisko z vízií

Autor: Erik Kriššák 1
Číslo: 4/2009 -
Rubrika: NISPEZ predstavuje
Kľúčové slová:

Nie je tajomstvom, že v rámci štrukturálnych fondov sa prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (Prioritná os č. 2 – ďalej OPIS PO2) v programovom období 2007 – 2013 otvorila cesta začať serióznu digitalizačnú kampaň zameranú na múzejné zbierky. Od jesene 2008 sa postupne začala kryštalizovať realizačná fáza OPIS PO2, a to prostredníctvom Štúdie uskutočniteľnosti.

Už od začiatku bolo všetkým jasné, že zvládnuť masovú digitalizáciu múzejných zbierok nebude ľahké a organizačno-personálne zabezpečenie zohrá kľúčovú rolu. Bude potrebné vygenerovať veľké množstvo odbornej činnosti, ktorá sa navyše musí koordinovať na úrovni národného projektu. Vyžiada si to množstvo odborníkov, ktorí budú musieť vykonávať  kvantum odborných činností špecificky zameraných na prípravný proces digitálnej vizualizácie, jej samotnú realizáciu a dokončovacie práce. Prax ukázala, že múzeá v súčasnosti nemajú dostatok kapacít na zvládnutie všetkých týchto úloh a je potrebné tieto kapacity niekde vytvoriť. Navyše je nespochybniteľné, že informatizácia múzeí si vyžaduje neustále skvalitňovanie jej doterajších výstupov, pretože múzeá sa venujú primárne úplne iným veciam, než je „virtuálna“ realita v odbornom spracúvaní vedomostí o zbierkach v digitálnom prostredí. A tak vznikla idea združenia expertov pre podporu odborných múzejných činností – MUZEANA.

Princíp dobrovoľného apolitického profesijného združenia odborníkov v oblasti digitálneho spracovania, správy a ochrany múzejných zbierok podporujúceho vedomostný systém múzeí a digitálnu vizualizáciu múzejných zbierok dáva predpoklad vytvorenia vysoko odbornej skupiny ľudí, ktorí dokážu tvoriť odborný a ľudský potenciál na zvládnutie akýchkoľvek situácií, ktoré vzniknú v rámci realizácie projektov z OPIS PO2.

Na Muzeanu čakajú viaceré výzvy. Je potrebné vstupovať do legislatívneho procesu ako nezávislý subjekt podporujúci záujmy múzeí v otázkach informatizácie a digitalizácie, je potrebné vykonávať osvetovú, poradenskú a vzdelávaciu činnosť. Je tiež potrebné prebudiť odborný potenciál a doviesť ho do stavu maximálneho zhodnotenia. O potrebe komunikácie o informatizácii a digitalizácii v rámci odbornej verejnosti ani netreba obšírne písať, dôkazom je aj Sympózium o digitalizácii múzejných zbierok, ktoré sa konalo v Banskej Štiavnici v dňoch 20. až 21. októbra 2009.

Dobrá správa je, že už sa nemusíme baviť iba akademicky. Muzeana vznikla v júni 2009 a od júla je registrovaná na Ministerstve vnútra SR v súlade so zákonom, pričom ide o občianske združenie založené na dobrovoľnej báze so sídlom v Košiciach (Muškátová 8).  Čo to reálne znamená?

Vízia digitalizácie múzejných zbierok z OPIS PO2 dostala jasnú podobu v oblasti využitia odborného potenciálu prostredníctvom Muzeany. Jej členovia sa môžu podieľať na všetkých odborných procesoch, ktoré si národné projekty vyžiadajú, či už je to metodická pomoc, pomoc pri organizácii prípravných činností súvisiacich s digitalizáciou, kontrola realizácie digitálnej vizualizácie a jej výstupov, tvorba metadát a vedomostí o múzejných zbierkových predmetoch atď. Muzeana je garantom odborného rastu a má ambíciu sa stať hlavným nástrojom podpory informatizácie a digitalizácie v múzeách. Navyše profesijné združenie zjednocuje odbornú múzejnú obec a stáva sa partnerom ďalších subjektov vstupujúcich do zmieňovaných procesov. Znamená to, že dokáže poskytnúť odborný názor a ten má väčšiu váhu než hlas jednotlivca alebo konkrétnej inštitúcie, nehovoriac o možnosti pluralitného dialógu na rôzne odborné témy. V tomto plní úlohu platformy na výmenu názorov bez obmedzení daných zamestnaním a pod.

Záver je jednoznačný – Muzeana (združenie expertov na podporu odborných múzejných činností) je tu a každý, kto má záujem, sa môže pridať, či už ako člen alebo ako odborník, ktorý je schopný ponúknuť svoje služby. A pretože OPIS PO2 nečaká a jeho realizácia klope na dvere, je dobre, že už existuje nástroj na východisko
z rôznych vízií, ako by to malo prebiehať. To by mali povedať práve experti z radov múzejníkov a nie niekto iný.

 

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR