Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Katalogizačný workshop (KatWork)

Autor: Anna Peťová
Číslo: 4/2009 -
Rubrika: Zo seminárov a konferencií
Kľúčové slová:

Zo „statusu“ Slovenskej národnej knižnice vyplýva vzdelávanie knihovníkov. V posledných rokoch budujeme súborný katalóg Slovenská knižnica a oblasť školení na spracovanie zdrojov bola zameraná „predovšetkým“ na participantov súborného katalógu. Hoci sme raz v roku organizovali i stretnutie pre širšiu verejnosť, na ktorom sme knihovníkov – spracovateľov (katalogizátorov) informovali o aktualizáciách Metodiky spracovania (http://www.snk.sk/swift_data/source/ODSD/doc/MetodikaKnihy2007December.doc), tento spôsob sa neukázal ako príliš efektívny. Dôvody boli viac-menej formálne. Nedostatočná kapacita prednáškovej sály, finančné dôvody a neefektívny tok infomácií. Informácie o podujatí sa nedostali katalogizátorovi „na stôl“.
Z týchto dôvodov, ale hlavne na podnet „zdola“ sme sa rozhodli organizovať podujatie trikrát ročne pre regióny: Východ, Stred a Západ. Rozhodli sme sa tiež pokusne zmeniť náplň týchto stretnutí. Posunúť ich obsah z čisto pragmatickej katalogizačnej roviny do roviny teoretickejšej. Naším cieľom je ponúknuť katalogizátorovi, okrem nevyhnutného spracovateľského „backgroundu“, orientáciu v katalogizačných trendoch menného a vecného spracovania.

„Katworkovať“ sme začali doma, na strednom Slovensku. Prvý stredoslovenský KatWork sa konal 20. 4. 2009 v SNK v Martine. Zúčastnilo sa na ňom 38 knihovníkov zo stredného Slovenska. Prvý východoslovenský KatWork bol 15. 6. 2009 v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove s počtom zúčastnených 50. V Bratislave v CVTI SR nás 14. 10. 2009 katworkovalo 86 ľudí.

O čom sme katalogizátorov informovali? Mgr. J. Majerová, námestníčka SNK pre knižničné procesy, informovala o medzinárodných princípoch katalogizácie. Stručne priblížila strategický plán IFLA 2006 – 2007, sekcie pre katalogizáciu. Priblížila a vysvetlila podstatu a terminológiu FRBR (Funkčné požiadavky na bibliografický záznam). Výklad podporila ukážkami katalogizácie vo FRBR. V nadväznosti na FRBR informovala o novom štandarde pre popis zdrojov a ich sprístupnenie v elektronickom prostredí Resource Description and Access (RDA). Zamyslela sa nad katalogizáciou v elektronickom prostredí a poukázala na väzby medzi analógovou a digitálnou knižnicou. Vari najväčšej „popularite“ sa tešila úvaha Mgr. Majerovej o aspektoch kvality katalogizácie, konkrétne databázy a bibliografického záznamu (presnosť, úplnosť, konzistentnosť, aktuálnosť). Poukázala na zdroje chýb v záznamoch (zápis chybných informácií, chyby pri písaní, pravopisné chyby, nesprávna interpretácia pravidiel AACR2). Odporučila knihovníkom postupy, ktoré zabezpečia eliminovať spomínané nedostatky.

Tendencie vecného spracovania sa niesli v „znamení“ charakteristiky webu 2.0 a knižnice 2.0. Keďže vecné spracovanie je viazané na technologické prostredie, ktoré tvorí rozhranie medzi katalogizátorom a užívateľom informácií, zamýšľali sme sa nad otázkou – ako reagovať na spomínané výzvy. Zamýšľali sme sa nad súčasným používateľským správaním v procese informačného prieskumu: čo ponúka používateľovi zmenené internetové prostredie webu 2.0 a čím je toto prostredie charakteristické (chat, facebook, blogy, wiki...). Objasnili sme si jednotlivé termíny a ukázali, ako dané skutočnosti webu 2.0 fungujú a čo užívateľovi prinášajú. Bližšie sme si charakterizovali technológiu RSS (Really Simple Sindication). Výklad sme podporili názornými ukážkami. Prečo sme sa zamerali na RSS? Túto technológiu využívajú webblogy, softvérové spoločnosti, spravodajské servery, aby užívateľom pomohli dostať sa k informáciám čo najskôr a v čo najjednoduchšej forme. Pomocou výstupu RSS môžete byť informovaní o výsledkoch vyhľadávaní istého kľúčového slova. Program vás upozorní na každý nový článok, v ktorom sa kľúčové slovo nachádza. Podľa tvorcov technológie RSS najviac času zaberá analýza kľúčových slov (!), keďže používateľ webu sa stáva jeho aktívnym spolutvorcom, čo môžeme absolútne markantne vidieť na webe denníka SME. Čitateľ určuje top články, komentuje, bloguje, glosuje všetky informácie novín, čím demonštruje svoj vkus a názory, na ktoré musia noviny reagovať, pokiaľ sa chcú udržať na popredných miestach čítavosti a mať mienkotvorný vplyv.

Charakteristiky knižnice 2.0, ktorá podľa Danowského (2008) charakteristiky webu 2.0 adaptuje (nie integruje), sme demonštrovali na webe Library of Congress. Stručne sme si charakterizovali termín „sociálne tagovanie“, ktoré by najviac priblížilo naše nudné OPAC-y (Danowski) internetovému prostrediu v znamení webu 2.0. Vysvetlili sme si terminologické rozdiely: kľúčové slová verzus deskriptory, dotkli sme sa archaizmu (vzhľadom na technologické prostredie) „predmetové heslo“, ukázali sme si funkciu a fungovanie indexov a kľúčových slov v našich OPAC-och.

Zamerali sme sa na princípy získania kvalitných kľúčových slov z textu spracovávaného zdroja. Zamýšľali sme nad príčinami zmeny aplikačnej syntaxe, izoláciou entít vecného popisu a jeho harmonizáciou ako predpokladu knižnice 2.0.

Záujem o KatWork-y nás potešil, utvrdil v potrebe takéhoto podujatia a povzbudil do ďalšej metodickej práce.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR