Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

CVTI SR a CREPČ

Autor: Terézia Mišovičová
Číslo: 4/2009 -
Rubrika: Zo Slovenska
Kľúčové slová:

Úlohy CVTI SR v oblasti hodnotenia publikačnej činnosti sa odvíjajú zo štatútu CVTI SR, kde sa v čl. 3 uvádza: CVTI SR „plní funkciu podporného pracoviska pre hodnotenie publikačnej činnosti“, a z ustanovení  Smernice č. 13/2008-R zo 16. októbra  2008 o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov, čl. 14, ods. (5), podľa ktorej  „Ministerstvom školstva SR poverený certifikačný úrad v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov:

  1. rozhoduje o zaradení publikácií získaných zo zberu na evidenčné účely;
  2. rozhodne s konečnou platnosťou o preradení publikácie evidovanej na vysokej škole (vedeckej inštitúcii), ak nespĺňa požiadavky pre zaradenie do kategórie podľa príloh smernice“.

Do procesu hodnotenia publikačnej činnosti sa CVTI SR zapojilo na jeseň 2008. Organizačne sa podieľalo na príprave Smernice č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov.  

V novembri 2008 poverení zamestnanci CVTI SR v súlade s harmonogramom termínov pre ukončenie zberu záznamov o publikačnej činnosti skontrolovali záznamy publikačnej činnosti jednotlivých vysokých škôl v SR. Kontrola sa zamerala na splnenie formálnych kritérií definovaných v Smernici č. 13/2008-R ... Predmetom kontroly bola aj správnosť zaradenia publikácií do jednotlivých kategórií. Kontrolovali sa najmä záznamy v tzv. vedeckých kategóriách (vedecké monografie, kapitoly vo vedeckých monografiách, vedecké práce v karentovaných časopisoch a pod.) a tzv. odborných kategóriách (odborné monografie, kapitoly v odborných monografiách, učebnice, skriptá a učebné texty, odborné práce v karentovaných časopisoch a pod.). Spolu bolo skontrolovaných vyše 3 200 záznamov. Na opravu, resp. prehodnotenie kategórie bolo odporučených vyše 400 záznamov. Akademické knižnice jednotlivých vysokých škôl ako koordinačné a spracovateľské pracoviská publikačnej činnosti a umeleckej činnosti na vysokých školách dostali výsledky kontroly a ďalej s nimi pracovali.

Kontrola v novembri 2008 ukázala pomerne veľa formálnych nedostatkov v evidencii publikačnej činnosti na vysokých školách. Aj táto téma sa okrem iných riešila na seminári k problematike publikačnej činnosti na vysokých školách, ktorý sa vo februári 2009 uskutočnil na pôde CVTI SR. Seminár zorganizovala sekcia vysokých škôl pri Slovenskej asociácii knižníc (SAK) v spolupráci s CVTI SR. Jedným z konkrétnych výsledkov seminára bolo doplnenie webovej stránky CREPČ o diskusné fórum na riešenie aktuálnych problémov a otázok. V tomto priestore sú k dispozícii aj kontaktné údaje na gestorov a spracúvateľov EPC a EUCA.

V novembri 2009 poverení zamestnanci CVTI SR kontrolovali záznamy publikačnej činnosti vysokých škôl zo zberného obdobia november 2008 až október 2009. Bolo skontrolovaných vyše 10 000 záznamov. Možno konštatovať, že sa zlepšila disciplína a kvalita evidovania publikačnej činnosti na VŠ v SR ako aj vzájomná spolupráca akademických knižníc.

Ako píše vo svojom príspevku Mgr. Grman, PhD., „cieľom všetkých opatrení je poskytovaním informácií pomáhať dodávateľom dát zvyšovať presnosť, úplnosť a kvalitu dát registra“.

K uvedenému má ambíciu prispievať aj CVTI SR. V roku 2009 sa stane aj prevádzkovateľom CREPČ.

CREPČ by sa mal rozvíjať nielen ako nástroj na poskytovanie podkladov pre  MŠ SR, ale aj ako významná pomôcka pre Akreditačnú komisiu SR, ktorá bude môcť čerpať množstvo podkladov priamo z registra. V neposlednom rade má CREPČ význam aj pre širokú verejnosť, ktorá by  v ňom mala nájsť hodnoverné (a časom aj komplexné) údaje o publikačnej činnosti významnej skupiny vedeckej a výskumnej komunity v SR.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR