Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Centrálny register publikačnej činnosti v roku III.

Autor: Ján Grman
Číslo: 4/2009 -
Rubrika: Zo Slovenska
Kľúčové slová:

Centrálny register evidencie publikačnej činnosti (ďalej len CREPČ) sa dostáva do záverečných fáz tretieho ročníka. Základná ambícia projektu – byť zdrojom relevantných dát – dostáva čoraz reálnejšie kontúry. Príspevok sumarizuje hlavné udalosti, organizačné a funkčné zmeny a postrehy autora, riešiteľa projektu pre veci technické. Krátko sa dotkneme aj nadväznosti projektov Evidencie umeleckej činnosti (EUCA) a Centrálneho registra záverečných prác (CRZP).

Život CREPČ sa delí na roky. Nie však roky kalendárne (január až december), ale na roky vykazovania (november až október). Táto modifikácia inak zavedeného spôsobu evidencie bola definovaná Ministerstvom školstva SR z dôvodu napĺňania jednej z funkcií registra, ktorou je produkcia štatistík EPČ na účely delenia finačných prostriedkov (rozpočtu).

Rok vykazovania 2007 by sme mohli charakterizovať ako rok vývoja (na strane registra aj prispievateľov) a identifikácie problémových miest. Rok vykazovania 2008 aj vďaka aktivite univerzitných knižníc, zrealizovaných seminárov a plodnej diskusie je možné označiť za rok konsolidácie. Boli stabilizované základné postupy, kontroly a   zapojením Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) sa dosiahla aj istá inštitucionalizácia celého procesu. Ku kontrolám na duplicity a kontrole konzistencie percentuálnych podielov publikácií na priereze vysokých škôl (ďalej   len VŠ) pribudla v roku 2008 aj kontrola karentovaných časopisov. Po úplnom importe dát roku vykazovania 2008 bola doplnená aj kontrola na medziročné duplicity. Rovnako v roku vykazovania 2008 prebehla aj detailná manuálna kontrola výstupov z bibliografického hľadiska a z hľadiska správnosti kategorizácie.

Rok vykazovania 2009 je v oblasti CREPČ rokom stabilizácie. Základné kontroly sú realizované spolu s dodávkou dát na mesačnej báze podľa harmonogramu. Detailné výstupy boli prvýkrát realizované aj v polovici roku vykazovania, v dávke za mesiac apríl. Cieľom všetkých opatrení je poskytovaním informácií pomáhať dodávateľom dát zvyšovať presnosť, úplnosť a kvalitu dát registra.

Z ďalších udalostí registra je potrebné spomenúť jeho mladšiu „sestru“ zvanú v skratke EUCA. Provizórny zber umeleckej činnosti za rok 2008 bol testom o zmysle takejto evidencie a podnetom pre tvorbu systému pre online zber dát od samotných autorov. Zber za rok 2009 finišuje práve v týchto dňoch. Už dnes je však podľa môjho názoru jasné, že táto evidencia musí ešte prejsť ďalším vývojom a najmä odbornou diskusiou. Aj cez podnety a otázky autorov (umelcov z rôznych oblastí umenia) vnímam potrebu širšej diskusie. Prax ukazuje isté nejednoznačnosti vykazovania, otvorené otázky, ale i námety a návrhy na rozšírenie záberu evidencie (napr. ohlasy na umeleckú činnosť).

Nemožno však opomenúť aj technickú stránku života registrov. Portál www.crepc.sk  bol vzhľadovo aj funkčne zmenený. V prípade vzhľadu sme sa orientovali na otázky validity  a prístupnosti. Vyhľadávací nástroj bol postavený na našej novej platforme pre budovanie OPAC (z angl. online public access catalog) a doplnený o plnotextové hľadanie, prvky Web 2.0 (našepkávač – angl. suggestion) a ďalšie prvky moderného OPAC-u.

Definitívnym importom kontrolovaných dát s rokom vykazovania 2009 (približne k 25. 11. 2009) bude databáza CREPČ obsahovať tri kompletné roky pre všetky zapojené VŠ. V prípade EUCA pôjde o kompletný prvý ročník v štandardizovanej štruktúre.

Výmenný formát dát pre CREPČ sa ukázal ako dostatočne životaschopný a flexibilný a aktuálne existuje jeho rozšírenie pre potreby výmeny dát medzi informačnými systémami súvisiacimi so zberom záverečných prác. Formát XML-CREPC 2.0 je rozšírením pôvodného formátu a je s ním spätne kompatibilný. Umožňuje výmenu metadát medzi systémami CRZP, EZP (lokálne úložiská ZP), KIS (knižnično-informačný systém), AIS (akademický IS) a podobne. Zmeny formátu sme tiež využili na doplnenie potrebných štruktúr pre výmenu záznamov ohlasov ako samostatne stojacich záznamov evidencie publikačnej činnosti.

V záujme podpory všetkých subsystémov, na ktorých pracujeme, bolo uvedené do prevádzky aj fórum užívateľov. Napriek pomalému rozbehu sa situácia s otázkami začína zlepšovať a my veríme, že aj tento priestor na komunikáciu a výmenu informácií sa bude využívať.

Na účely posudzovania v procese akreditácie musí mať register dáta aspoň za 6 rokov. Podľa istých indícií už databáza za 4 roky bude riešiť mnohé situácie vykazovania. Veríme, že projekt bude úspešne pokračovať a prinesie ďalšie užitočné funkcie a vlastnosti.

Linky: www.crepc.sk, www.crepc.sk/euca2009/, www.crepc.sk/forum, www.crzp.sk 

 

Poďakovanie: Príspevok vznikol vďaka projektu „Centrálny register publikačnej činnosti – CREPČ“ podporovaného Ministerstvom školstva SR. Poďakovanie za spoluprácu patrí aj hlavným riešiteľom CREPČ, a to prof. Liborovi Vozárovi, PhD., a Mgr. Jánovi Skalkovi, PhD., z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR