Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Benchmarking verejných knižníc. Meranie a porovnávanie výkonov knižníc - moderný nástroj riadenia

Autor: Mária Balkóciová
Číslo: 4/2009 -
Rubrika: Zo seminárov a konferencií
Kľúčové slová:

Pod týmto názvom sa 1. októbra 2009 uskutočnil v Krajskej knižnici v Žiline informačný seminár pre verejné, predovšetkým regionálne knižnice. Jeho spoluorganizátormi boli Slovenská asociácia knižníc, Slovenská národná knižnica a Krajská knižnica v Žiline a realizoval sa ako jedna z úloh pilotného projektu Benchmarking verejných knižníc, podporeného z Grantového systému MK SR.

Ťažiskovými úlohami celého projektu bolo spracovanie indikátorov pre proces benchmarkingu verejných knižníc, návrh jeho softvérového zabezpečenia, monitoring záujmu rôznych typov verejných knižníc o zapojenie sa do benchmarkingu, preverenie možností, resp. záujmu vo vedeckých knižniciach a napokon rokovanie predstaviteľov MK SR, SAK a SNK o vízii konkrétnej realizácie benchmarkingu – zatiaľ vo sfére verejných knižníc. V rámci informačnej prípravy projektu bolo naplánovaná realizácia  informačného seminára s propagačno-diseminačnou funkciou. Ambíciou organizátorov bolo o. i. narušiť pomerne  rezervovaný postoj verejných knižníc ku kritickému hodnoteniu vlastných výkonov, ochote porovnávať sa s lepšími knižnicami, hľadať cesty k zlepšovaniu, ochote sprístupniť určité interné informácie. Tradične si k „lámaniu ľadov“ vybrali českých kolegov, ktorí tak   na základe svojich skúseností šírili benchmarkingovú osvetu  rôznych uhlov pohľadu:

PhDr. Vít Richter (Národní knihovna Praha) predstavil organizáciu a fungovanie benchmarkingu z celoštátnej úrovne, Bc. Marie Šedá (Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava) mala osvetliť, akú úlohu plní v propagácii a realizácii benchmarkingu krajská metodika, a Bc. Irena Liberdová (Městská knihovna Frýdek-Místek) reprezentovala knižnicu zapojenú do benchmarkingu, jej zadaním bolo sprístupniť praktické skúsenosti vlastnej knižnice, náročnosť alebo naopak nenáročnosť tohto hodnotiaceho procesu, jeho využitie v praxi a pod.1

Ďalšou významnou časťou programu seminára bolo predstavenie návrhu indikátorov na realizáciu benchmarkingu slovenských verejných knižníc členkami projektového tímu, diskusia k nim a dotazníkový monitoring záujmu o zapojenie sa do benchmarkingu, ako aj k navrhnutým indikátorom. Aj s ohľadom na skutočnosť, že na posúdenie indikátorov je potrebný väčší rozsah času, než poskytoval seminár, projektový tím elektronicky zaslal všetkým regionálnym knižniciam návrh indikátorov s prosbou, aby sa jednak vyjadrili za svoju knižnicu a zároveň oslovili podľa svojho uváženia aj mestské a vybrané profesionalizované knižnice vo svojich regiónoch.

Dotazníkový prieskum mal prekvapujúco dobrú spätnú väzbu: reagovalo 32 regionálnych knižníc, vrátane krajských, z nich len 1 knižnica neplánuje zapojiť sa do benchmarkingu, ale pripomienky k indikátorom sformulovala. Z celkového počtu dotazníkov vrátených od regionálnych knižníc temer 60 % súhlasilo s indikátormi a nemalo pripomienky (sčasti možno aj pre pomernú krátkosť času na vyjadrenie), 13 knižníc navrhovalo niektoré indikátory vynechať, niektoré naopak doplniť. V návrhoch zmeny jednotlivých indikátorov nebola medzi knižnicami zhoda: okrem doplnenia plochy priestorov pre verejnosť (6x) a vynechania počtu obyvateľov na 1 študijné miesto (4x) boli návrhy zmeny iných indikátorov prezentované väčšinou jednou knižnicou, v ojedinelých prípadoch dvomi.

Z mestských knižníc dostal projektový tím 17 dotazníkov, z nich jedna nemá záujem zapojiť sa do benchmarkingu, 5 knižníc navrhlo obdobné zmeny indikátorov ako regionálne knižnice,    11 obecných knižníc súhlasilo s indikátormi bez zmeny, z nich nemá záujem o benchmarking taktiež jedna knižnica.

Celkovo sa teda do dotazníkového prieskumu zapojilo 59 verejných knižníc. Z nich 95 % vyjadrilo vôľu merať si sily s inou knižnicou, odkryť svoje tajné karty, zistiť svoje silné a slabé stránky, pracovať na ich zlepšovaní – aj s predpokladom určitej redukcie počtu účastníkov v reáli, je to naozaj optimistická východisková pozícia pre to, aby sme  benchmarking vo verejných knižniciach na Slovensku naštartovali.

 

1  Dostupné na internete: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1924&idf=548&lang.sk

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR