Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

E-zdroje pre deti a mládež- spoločný projekt bratislavských verejných knižníc

Autor: Jana Vozníková
Číslo: 2/2009 -
Rubrika: Zo Slovenska
Kľúčové slová:

Elektronické informačné zdroje je názov jedného z mnohých spoločných projektov bratislavských verejných knižníc, ktorý aktuálne prebieha od roku 2008.

Do spoločného projektu sa spoločne zapojili Mestská knižnica, Staromestská knižnica, Knižnica Bratislava-Nové Mesto, Knižnica Ružinov, Miestna knižnica Petržalka a v rámci BSK sa pridala aj Malokarpatská knižnica v Pezinku. Po dohode riaditeľov vznikla v roku 2008 pracovná skupina zložená zo zástupcov spomínaných verejných knižníc a zástupcov spoločnosti Albertina icome Bratislava.

Cieľom činnosti pracovnej skupiny bolo vypracovať spoločný projekt so zameraním na elektronické informačné zdroje pre deti a mládež, využiteľné pri vyhľadávaní relevantných informácií primeraných jednotlivým vekovým kategóriám detských používateľov.

Spoločný projekt pozostáva z nasledujúcich fáz:

1.   V prvej fáze členovia pracovnej skupiny pripravili podklady o technickom vybavení jednotlivých knižníc a používateľskom zázemí. Na základe podkladov zástupcovia Albertina icome Bratislava pripravili prehľadný popis jednotlivých e-zdrojov. Členovia skupiny po vzájomnej dohode vybrali štyri e-zdroje, ktorých prezentácia následne prebehla. Pracovná skupina sa po prezentácii vytypovaných e-zdrojov dohodla na zakúpení dvoch databáz: Kids Info Bits a Oxford Reference Premium. Databázy sú určené pre rôzne vekové kategórie, pričom Kids Info Bits je skôr pre mladšie vekové kategórie používateľov – vyhľadávanie informácií v tejto databáze je jednoduché, prehľadné, využíva rôznofarebné ikony. Oxford Reference Premium je určená pre vyššie vekové kategórie základných a stredných škôl, kombinuje bohaté akademické zdroje s aktuálnymi informáciami. Obe databázy sú v anglickom jazyku, čím môžu slúžiť ako pomôcka pri jazykovom vzdelávaní nielen pre detských, ale aj dospelých používateľov a seniorov.

voznik1.jpg (123437 bytes)

2.   Druhou fázou projektu, ktorá aktuálne prebieha v spolupráci s firmou Albertina icome Bratislava, je vytvorenie skúšobného prístupu k databázam v jednotlivých do projektu zainteresovaných verejných knižniciach.

3.   Treťou fázou projektu, po odskúšaní databáz, bude ich nákup, ktorý je po dohode riaditeľov plánovaný v roku 2009.

4.   Štvrtá fáza projektu je rozdelená do etáp:

  1. vybudovanie multimediálnych učební v jednotlivých verejných knižniciach,
  2. sprístupnenie vybraných elektronických databáz.

5.   Nasleduje zabezpečenie základného zaškolenia na prácu s databázami pre knihovníkov-konzultantov v multimediálnych študovniach, propagácia, príprava podujatí pre používateľov, spolupráca so školami pri využívaní databáz v jednotlivých knižniciach (výučba priamo v knižniciach), možnosti sprístupnenia nielen priamo v knižnici, ale aj vzdialený prístup pre používateľov knižnice.

6.   Napokon posledná fáza – vyhodnotenie projektu a jeho prípadné pokračovanie.

voznik2.jpg (91965 bytes)

Bratislavské verejné knižnice v špecifických podmienkach hlavného mesta, ktoré mladým ľuďom poskytuje množstvo lákavých príležitostí trávenia voľného času, hľadajú možnosti, ako osloviť detí a mládež, aby chodievali do knižníc, cielene pôsobiť na rozvoj ich čitateľskej a informačnej gramotnosti, rozšíriť ponuku informačných a vzdelávacích aktivít smerom k používateľom, ktorých náročnosť na kvalitu a šírku poskytovaných služieb stále stúpa. Jednou z takýchto aktivít je aj projekt sprístupnenia e- zdrojov a cielená propagácia práce s nimi priamo v knižniciach. Do akej miery bude táto aktivita úspešná, to ukáže čas. Určite tento projekt nie je posledným v rámci spolupráce verejných knižníc Bratislavy. Mohol by však poslúžiť ako príklad toho, že spoločnými silami sa aj v knihovníctve (napriek obmedzeným finančným zdrojom) dá dosiahnuť viac.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR