Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Elektronické dokumenty a súvisiace zmeny v legislatíve

Autor: Jana Matúšková
Číslo: 4/2008 - Štandardizácia a normalizácia v knižniciach
Rubrika: Zo Slovenska
Kľúčové slová:

Elektronické publikovanie je fenomén, ktorý preniká v posledných rokoch závratnou rýchlosťou do všetkých oblastí politického, kultúrneho, spoločenského, vedeckého i akademického diania. Napredovanie v oblasti elektronického publikovania sa výrazne prejavuje napríklad v oblasti vydávania periodických publikácií (pokračujúcich prameňov). Na Slovensku už dnes existujú elektronické časopisy rôznorodého charakteru od spravodajských, populárno-náučných, odborných až po vedecké časopisy, ktoré sa publikujú výhradne v elektronickej podobe (v zahraničí sa používa tiež výraz „digital born“). Kým pred niekoľkými rokmi sa publikovali väčšinou elektronické verzie tlačených časopisov, v súčasnosti už  prevažujú  originálne elektronické časopisy publikované výhradne online prostredníctvom internetu, a to vzhľadom na nižšie náklady autorov a vydavateľov, dokonalejšie techniky spracovania a tiež mnohoraké možnosti zobrazovania a sprístupňovania vrátane interaktívneho kontaktu s čitateľmi. Nárast publikovania originálnych online publikácií potvrdzujú čísla získané z národnej databázy ISSN.  Počet slovenských záznamov pokračujúcich prameňov publikovaných výhradne online bol k 31. 10. 2008 245, zatiaľ čo počet časopisov, ktoré existujú v oboch vydaniach (verziách), tlačenej i online, dosiahol  k tomu istému dátumu len číslo 126.

Táto skutočnosť si nutne vyžaduje zakotvenie existencie elektronických informačných prameňov zákonom. Neexistencia právnej úpravy tejto problematiky môže spôsobovať (a v mnohých prípadoch už spôsobuje) problémy jednak autorom publikujúcim výhradne na internete, jednak knižniciam pri získavaní, ochrane a sprístupňovaní dokumentov publikovaných na iných nosičoch, ako je papier.

Legislatívny rámec nevyhnutný pre prácu s elektronickými publikáciami v knižnici tvoria tri základné zákony – autorský zákon, tlačový zákon a zákon o povinných výtlačkoch. Tieto na seba navzájom nadväzujú a zmeny v jednom zákone sa musia nutne odraziť v ďalších dvoch.

Problematike autorského zákona a autorského práva sa venoval článok Online publikácie – “offline“ legislatíva uverejnený v časopise ITlib, ktorý sa zaoberal minuloročnou novelizáciou zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) [1]. V novelizovanom zákone  sa nepodarilo zreteľnejšie vymedziť pôsobnosť zákona aj na oblasť internetu, ustanovenia zákona sú príliš všeobecné, a preto nie sú dostatočným pilierom na ochranu práva autorov v oblasti internetu.

Kauza tlačový zákon

V ďalšom texte sa budem osobitne venovať problematike tlačového zákona. V tomto roku sme sa konečne po vyše štyroch desaťročiach dočkali nového zákona č. 167/2008 o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon). Kto sa však tešil, že zákon prinesie niečo nové aj pre oblasť elektronických informačných prameňov, zostal sklamaný. Nový tlačový zákon neprekonal svojho štyridsaťročného predchodcu v obmedzenom chápaní periodických publikácií (pokračujúcich prameňov). Opäť sa vrátil k termínu periodická tlač, ktorý však vôbec nevystihuje súčasnú modernú elektronickú dobu. V zahraničí sa za periodické publikácie (pokračujúce pramene) považujú aj publikácie na iných médiách (nosičoch) než sú tlačené periodiká vrátane publikácií šírených prostredníctvom internetu (napr. v Rakúsku platný Mediengesetz zahŕňa aj elektronické publikácie).

Referát EIP pri NA ISSN v Univerzitnej knižnici  v Bratislave sa aktívne podieľal na pripomienkovom konaní k návrhu tlačového zákona, s čím súviselo sledovanie celého vývoja okolo jeho prípravy od pôvodného návrhu až k jeho finálnej podobe. V ďalšej časti sú uvedené pripomienky a paragrafové znenie návrhu zmien, ktoré naše oddelenie predložilo v rámci pripomienkového konania prvý raz v júli 2007 a opätovne v marci 2008 na legislatívny útvar MK SR. V prijatej verzii zákona, ktorý vstúpil do platnosti 1. 6. 2008, sa, žiaľ, uvedené pripomienky nezohľadnili. Ministerstvo kultúry SR sa vo vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania v júli 2007 vyjadrilo v tom zmysle, že návrh zákona   sa nebude týkať informácií zverejnených na internetových stránkach periodickej tlače (t. j. nebude sa vzťahovať na sprístupňovanú periodickú tlač). A tak internet aj naďalej zostáva v sivej zóne okolo zákona [5].

Pripomienky k návrhu tlačového zákona

Tlačový zákon, ktorý schválila vláda 9. 1. 2008, sa vracia k pojmu periodická tlač, ktorý už návrh z júna 2007 nepoužíval, pretože nevystihuje súčasnú modernú elektronickú dobu. Vymedzením oblasti pôsobnosti, na ktorú sa má zákon vzťahovať, sa tak vôbec neodlišuje od starého tlačového zákona z r. 1966 [2] a znamená krok späť a návrat o viac ako 40 rokov. Navrhujeme preto zmeniť príslušné paragrafy a rozšíriť chápanie periodickej tlače tak, aby tento pojem zahŕňal okrem tlačených publikácií aj ďalšie dokumenty, a to jednak   elektronické verzie tlačených časopisov, ale predovšetkým elektronické časopisy, ktoré sa sprístupňujú výhradne online prostredníctvom internetu alebo boli vydané len na pevnom fyzickom nosiči (CD-ROM) a neexistujú v nijakej inej podobe.

Prijatie zákona v navrhovanom znení by viedlo k nesúladu s platným zákonom o povinných výtlačkoch [3], ktorý v § 3 definuje povinnosť vydavateľa periodickej publikácie odovzdávať povinný výtlačok aj v elektronickej alebo inej forme, ak bol v niektorej z nich pôvodne vydaný. Hoci zákon o PV odovzdávanie týchto publikácií   bližšie neupravuje, aspoň čiastočne naznačuje ich existenciu.

Kým pôvodný návrh tlačového zákona z júna 2007 zahŕňal aspoň elektronické verzie tlačených publikácií (tzv. elektronické mutácie), v   návrhu zákona schváleného vládou už neexistuje ani tento čiastočný posun. Nesúlad týchto dvoch zákonov a ignorovanie elektronických publikácií môže mať za následok problémy s odovzdávaním elektronických publikácií podľa zákona o povinných výtlačkoch, pretože nový návrh tlačového zákona nepozná existenciu iných typov publikácií ako tlačených.     

Významným dôvodom na rozšírenie pôsobnosti zákona na elektronické publikácie je súčasný trend na Slovensku, ktorým je nahrádzanie tlačených publikácií elektronickými. Časopisy prestávajú vychádzať v tlačenej podobe a ďalej vychádzajú   len v podobe elektronickej. Ide najmä o vedecké a odborné, niekedy veľmi úzko špecializované časopisy, ktorých vydavatelia uprednostnili z dôvodu nižších finančných nákladov vydávanie v elektronickej online či offline podobe, ale aj mienkotvorné tituly z oblasti spoločenského a politického života, ktoré vďaka elektronickej forme dosahujú okamžitú distribúciu, globálny prienik a bezprostrednú spätnú väzbu verejnosti.  

Ako pozitívny príklad v tejto súvislosti môže poslúžiť aj   Smernica Ministerstva školstva č. 8/2007-R z 31. 5. 2007 [4], ktorou sa mení a dopĺňa smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov z r. 2005. V článku 7 bod (6) sa uvádza, že práce zverejnené na internete, ktoré majú všetky popisné údaje (názov a pôvodcu dokumentu, miesto vydania, vydavateľa, dátum vydania, ISBN, resp. ISSN) a uchovávajú sa v digitálnych knižniciach a archívoch na internete alebo vyšli na hmotnom elektronickom médiu (napr. CD-ROM), sa zaraďujú do rovnakých kategórií ako tlačené dokumenty. Smernica teda nie je orientovaná len na elektronické verzie tlačených časopisov, ale na všetky elektronické publikácie, ktoré spĺňajú určité podmienky. Jej vydanie potvrdilo fakt, že chýbajúce zadefinovanie elektronických publikácií spôsobovalo problémy v akademickej oblasti pri uznávaní publikačnej činnosti.

Ďalším argumentom na zadefinovanie týchto typov (elektronických) publikácií v novelizovanom tlačovom zákone je skutočnosť, že v prípade prijatia zákona v navrhovanej podobe by sa ani zavedené inštitúty práva na zverejnenie opravy a odpovede a dodatočného oznámenia nevzťahovali na elektronické časopisy publikované v elektronickej forme. Rovnako by sa na ne nevzťahovala zodpovednosť vydavateľa za obsahy šírené prostredníctvom internetu.

Okrem rozšírenia definície na pokrytie ďalších typov periodických publikácií, ktoré už u nás v súčasnosti existujú a ich počet sa bude stále zvyšovať, navrhujeme tieto publikácie tiež evidovať ako samostatné dokumenty – vydania. Navrhujeme evidovať (registrovať) všetky periodické publikácie nezávisle od typu nosiča (nie iba publikácie na hmotných fyzických nosičoch) a tiež všetky prípadné ďalšie jednotlivé vydania – regionálne, jazykové a iné. Namiesto pojmu verzie navrhujeme uviesť pojem vydania, ktorý je výstižnejší. 

V súvislosti s uvedeným navrhujeme zmeniť  názov zákona na zákon z ... 2008 o periodických publikáciách a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalej navrhujeme  nahradiť v  celom texte návrhu zákona termín periodická tlač termínom periodická publikácia. V zmysle uvedených pripomienok sme navrhli nasledujúce zmeny v paragrafovom znení tlačového zákona. Zmeny sú uvedené kurzívou.

Návrh paragrafového znenia

§ 1 Predmet úpravy

(1)   Tento zákon upravuje
        a)  práva a povinnosti vydavateľa periodickej publikácie a práva a povinnosti tlačovej agentúry pri získavaní a šírení informácií,
        b)  práva a povinnosti osôb pri uplatňovaní práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie v periodickej publikácii
              a práva a povinnosti osôb pri uplatňovaní práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie v agentúrnom spravodajstve,
        c)  evidovanie periodických publikácií,

(2)   tento zákon sa nevzťahuje na ...            
        e)  webové stránky (sídla) inštitúcií, firiem, úradov a súkromných osôb

§ 2 Vymedzenie niektorých pojmov

(1)   Periodická publikácia je súhrnné označenie pre všetky publikácie, ktoré sa vydávajú na hmotných nosičoch (tlač, CD-ROM a iné) 
       alebo sprístupňujú na  internete (online) pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním najmenej 2x ročne, používajú číselný systém
       (tlačené publikácie a publikácie na iných hmotných nosičoch alebo elektronické časopisy sprístupňované na internete) alebo údaj o aktualizácii
       (aktualizované webové stránky), a obsahujú popisné údaje (pozri paragraf  6 ods.3). Ak v budúcnosti vzniknú nové typy nosičov, bude sa  zákon vzťahovať
       aj na tieto novovyvinuté nosiče.
       a)   Vydané periodické publikácie sú publikácie  vydané na pevnom hmotnom nosiči  (napr. tlačená publikácia, publikácia na CD-ROM a p.).
               Zahŕňajú noviny, časopisy, bulletiny, zborníky ap.
       b)  Sprístupňované periodické publikácie sú publikácie zverejnené na internete, t. j. šírené formou prístupu k vzdialenému zdroju (online), ktoré
              obsahujú plnotextové články, aktualizujú sa minimálne 2x ročne, obsahujú  popisné údaje v zmysle paragrafu 6 a uchovávajú sa v digitálnych
              knižniciach a archívoch.

(2)  a)   Vydanie periodickej publikácie je každé jednotlivé vydanie alebo sprístupnenie periodickej publikácie, ktoré sa odlišuje obsahom alebo formou.

       b)  Podľa odlišnosti formy ide o vydanie  na rôznych  typoch nosičov (online vydanie, tlačené vydanie, vydanie na CD-ROM).

       c)   Podľa odlišnosti obsahu, ak sa vydania periodickej publikácie odlišujú od seba hoci len niektorou časťou, ide o regionálne vydania, ranné alebo
             večerné vydania ap., ak sa odlišujú v jazyku, ide o jazykové vydania ap.

(3)   Vydavateľ periodickej publikácie je osoba, ktorá na svoje náklady zabezpečuje vydávanie periodickej publikácie na fyzickom hmotnom nosiči alebo
        sprístupňovanie elektronickej publikácie na internete
.

(4)   Verejným šírením periodickej publikácie je rozširovanie periodickej publikácie na hmotných fyzických nosičoch (tlačená publikácia, publikácia na
       CD-ROM a pod.) a sprístupňovanie elektronických publikácií zverejnením na internete.

§ 6   Povinnosti vydavateľa periodickej publikácie a tlačovej agentúry

(2)   a)   Predaj alebo iné rozširovanie periodickej publikácie určenej len dospelým sa môže uskutočňovať len spôsobom, ktorý vylúči prístup maloletých
              k takejto periodickej  publikácii, ustanovenia osobného predpisu nie sú týmto dotknuté /7/.

        b) Ak je periodická publikácia určená len dospelým rozširovaná podľa ods. (4)a, musí byť zreteľne označená textom „Upozornenie: táto publikácia je
            určená iba osobám starším ako 18 rokov.“  Text musí byť uvedený vždy na rovnakom a viditeľnom mieste titulnej strany vydávanej periodickej publikácie
            alebo na jej vonkajšom obale alebo na titulnej  obrazovke publikácie sprístupňovanej na internete.

(3)   Vydavateľ periodickej publikácie je povinný zabezpečiť, aby každé vydanie periodickej publikácie obsahovalo

        a)   názov periodickej publikácie, ak má, tak aj jej podnázov,

        c)    periodicitu vydávania alebo sprístupňovania online.

§ 11 Evidovanie periodických publikácií 

(4)   Evidencii periodických publikácií podliehajú všetky periodické publikácie vydávané alebo sprístupňované uvedené v §2 (1)a) b).
       Všetky vydania  periodických publikácií uvedené v ods. (4) sa evidujú osobitne.

K navrhovaným zmenám v paragrafovom znení sme priložili tento komentár:

Definícia § 2 (1) periodickej publikácie, ktorú navrhujeme, má zabezpečiť rovnaké postavenie všetkých publikácií, či už vydávaných tlačou alebo na iných nosičoch – napr. na CD-ROM-e, ako aj sprístupňovaných na internete online nezávisle od toho, či ide o verzie tlačených publikácií alebo nie. Vychádzame z toho, že každá publikácia je samostatným dielom a o presnú verziu ide väčšinou len v prípade archívnej verzie. Vydanie na inom nosiči je vo väčšine prípadov originálnym dielom, ktoré má svoje osobitosti a treba ho považovať za samostatnú publikáciu.

V § 6 navrhujeme vložiť nový ods. (2) a), b), týkajúci sa ochrany mládeže, pretože uvedený návrh sa týmto vôbec nezaoberá, neobsahuje ani odkaz na existujúci zákon č. 445/1990 Z. z., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť /7/.

V § 11 v novom ods. (4) navrhujeme doplniť zadefinovanie evidencie všetkých vydaní periodických publikácií. Súčasná evidencia (registrácia na MK SR) neeviduje všetky vydania osobitne, čo jednak skresľuje štatistiky vydávania periodických publikácií, jednak spôsobuje problémy pri odovzdávaní povinných výtlačkov, neodovzdávajú sa všetky vydania periodických publikácií, ako napr. rôzne denné vydania, všetky verzie regionálnych vydaní ap., a neodovzdávajú sa tiež uspokojujúco prílohy k jednotlivým vydaniam. Elektronické vydania sprístupňované online nie sú riešené vôbec. 

A nakoniec – zákon o povinných výtlačkoch

Starostlivosť o elektronické dokumenty by nemala ostať len pri ich definovaní a evidencii. S evidenciou úzko súvisí uchovávanie týchto nových typov publikácií, ktoré je úzko prepojené s odovzdávaním povinných výtlačkov. Najširší záber, ktorý zodpovedá súčasnej európskej praxi, by zabezpečilo odovzdávanie povinných výtlačkov nezávisle od typu nosiča, na ktorom alebo prostredníctvom ktorého je periodická publikácia vydaná alebo sprístupňovaná. Takýto zákon by bol základom starostlivosti o ochranu všetkých typov publikácií v rámci ich dlhodobého uchovávania. Najviac ohrozené sú publikácie sprístupňované na internete a publikované výhradne online. Ak nie sú uchované v stabilnom zabezpečenom archíve, hrozí im nenávratné zmiznutie v prípade ukončenia ich publikovania. Vo viacerých krajinách si túto skutočnosť už uvedomili a v posledných rokoch vstúpilo do platnosti viacero zákonov o povinných výtlačkoch, ktoré zahŕňajú všetky typy elektronických dokumentov vrátane online prípadne aj archiváciu webu. Podrobnejšie je táto problematika spracovaná v príspevku Povinné výtlačky elektronických publikácií (prehľad legislatívy vybraných krajín vrátane Slovenska) z r. 2006 [6]. V rozpätí rokov 2006 – 2008  prijali nový zákon o povinnom výtlačku, ktorý sa vzťahuje aj na elektronické dokumenty sprístupňované online, nasledúce krajiny: Estónsko (júl 2006), Fínsko (od 1. 1. 2008), Francúzsko (2006), Nemecko (22. 6. 2006), Rakúsko (1. 7. 2008) a Slovinsko (1. 10. 2006).

Vzorom na vypracovanie  pravidiel pre odovzdávanie elektronických dokumentov   by mala byť Medzinárodná deklarácia na odovzdávanie elektronických dokumentov do konzervačného fondu [10], prijatá Konferenciou európskych národných knihovníkov (CENL – Conference of European National Librarians) a Federáciou európskych vydavateľov (FEP – Federation of European Publishers) z roku 2000. V zmysle tejto deklarácie (bod 2. Medium of publication – nosič dokumentu) by sa mal rozšíriť povinný výtlačok   u určených depozitných knižníc na povinný výtlačok netlačených dokumentov vo všetkých elektronických formách (online aj offline). Účelom konzervačného uchovania obsahu online dokumentov je zabezpečenie dlhodobejšieho uchovania než po dobu ich komerčného života. Odovzdaný povinný výtlačok sa má  sprístupňovať cez zabezpečený intranet, resp. na určených termináloch, v priestore prístupnom oprávneným používateľom. Širší prístup k uchovávaným povinným výtlačkom možno povoliť iba na základe licencie od vydavateľa [1].

Pre odovzdávanie povinných výtlačkov na Slovensku platí v súčasnosti zákon č. 535/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. V interpretácii základných pojmov vychádza z pôvodného tlačového zákona z r. 1966 [2]. Zákon o povinných výtlačkoch sa vzťahuje na tlačené periodické i neperiodické publikácie a publikácie vydané na fyzických nosičoch (CD-ROM) a na audiovizuálne diela. V § 3 ustanovujúcom odovzdávanie povinných výtlačkov periodických publikácií a v § 4, ktorý ustanovuje odovzdávanie povinných výtlačkov neperiodických publikácií, je uvedená povinnosť vydavateľa odovzdávať povinný výtlačok aj v elektronickej alebo inej forme, ak bol v niektorej z nich pôvodne vydaný, po jednom vyhotovení Univerzitnej knižnici v Bratislave a Slovenskej národnej knižnici [3]. Tieto ustanovenia možno vzťahovať na publikácie na pevnom nosiči, nie sú ale v žiadnom prípade použiteľné na online publikácie. Taktiež chýba konkrétne ustanovenie alebo vykonávací predpis, ktorý by jednoznačne upravoval odovzdávanie povinných výtlačkov elektronických dokumentov vydaných offline (napr. na CD-ROM), ak vyšli výlučne v elektronickej forme [6]. Z uvedeného vyplýva nevyhnutná potreba novelizovať zákon o povinných výtlačkoch tak, aby sa odovzdávanie povinných výtlačkov vzťahovalo aj na originálne pramene publikované online i offline.       

Návrh novely zákona o povinných výtlačkoch sa v októbri toho roku dostal aj na rokovanie októbrovej schôdze Národnej rady SR [7]. V tejto súvislosti médiami prebehla dezinformácia, že v prípade prijatia návrhu poslancov D. Jarjabka a R. Rafaja pribudne spravodajským webom a online publikáciám povinnosť odovzdávať povinné výtlačky [8]. Túto chybnú interpretáciu návrhu zákona uviedol na pravú mieru článok Patrika Garaja [9]. V návrhu totiž vôbec nie je reč o rozšírení typov odovzdávaných publikácií. Ide len o to, že k dvom inštitúciám, ktoré podľa § 3, písmeno b) a  § 4 písmeno c) dostávajú povinný výtlačok aj v elektronickej alebo inej forme, ak bol v niektorej z nich pôvodne vydaný, má pribudnúť Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied. Stále však ide len o publikácie na pevnom nosiči (offline). Online publikácie sa v predloženom návrhu novely vôbec nespomínajú. Novela prešla prvým čítaním v parlamente dňa 23. 10. 2008 a bola posunutá na prerokovanie v  termíne do konca novembra 2008.

Univerzitná knižnica v Bratislave pripravila prostredníctvom Národnej agentúry ISSN a Referátu elektronických informačných prameňov návrh pripomienok, ktorý predloží v Národnej rade SR v rámci prebiehajúceho rokovania o návrhu novely zákona o povinných výtlačkoch. [11] Navrhované zmeny smerujú opäť k zrovnoprávneniu online publikácií s tlačenými a k rozšíreniu predmetu povinného výtlačku. Navrhujeme zmeniť definíciu periodickej a neperiodickej publikácie tak, aby zabezpečila rovnaké postavenie všetkých publikácií, či už vydávaných tlačou alebo na iných nosičoch – napr. CD-ROM, ako aj sprístupňovaných na internete, t. j. šírených formou prístupu k vzdialenému zdroju (online).

Hoci naše doterajšie snahy pri modernizácii legislatívnych noriem neboli úspešné, zostávame optimistickí. Všade vo svete bol proces tvorby nových zákonov dlhodobý, nikde sa nezrodili ľahko a rýchlo. Našťastie už existuje rad pozitívnych príkladov v okolitých vyspelejších krajinách. Takže treba veriť a nevzdávať to. 

Zoznam odkazov

 [1]  ANDROVIČ, A. a kolektív. Online publikácie – “offline” legislatíva. In ITlib. Informačné technológie a knižnice [online]. 2007, č. 2 [cit. 2008-27-10].
       Dostupné na internete: <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib072/online_pub.htm> . ISSN 1336-0779

[2]   Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov    

[3]   Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov

[4]   Smernica č. 8/2007-R z 31. mája 2007 ktorou sa mení a dopĺňa smernica o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov. [cit. 2008-27-10].
       Dostupné na internete <http://www.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/a_kniznica_users/publcin/2007_8_R_publikacna_cinnost.doc>

[5]   Vozárová, E. Nerovnoprávny internet [cit. 2008-27-10]. Dostupné na internete: <http://medialne.etrend.sk/internet/clanok.php?clanok=4402 >

[6]   MATÚŠKOVÁ, J. – KATRINCOVÁ, B. Povinné výtlačky elektronických publikácií (prehľad legislatívy vybraných krajín vrátane Slovenska). In Bulletin UKB [online]. 2006, č. 1 [cit. 2008-27-10].
      Dostupné na internete: <http://www.ulib.sk/files/Bulletin/Bulletin1_2006.pdf>

[7]   Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Dušana Jarjabka a Rafaela Rafaja na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch
       periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov. [cit. 2008-29-10].
       Dostupné na internete: <http://www.nrsr.sk/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=4&CPT=795>

[8]   Parlament navrhuje zálohovať webstránky. Kvôli Jazykovednému ústavu [cit. 2008-29-10]. Dostupné na internete: <http://medialne.etrend.sk/internet/sprava.php?sprava=8988>

[9]   Garaj, P. Prečo sa poslanci boja internetu. [cit. 2008-29-10]. Dostupné na internete: <http://medialne.etrend.sk/internet/clanok.php?clanok=6086>

[10]  International declaration on the deposit of electronic publications : Conference of European National Librarians/Federation of European Publishers (CENL/FEP).
        Dialog mit Bibliotheken, 2000, vol. 12, no. 3, S. 3-13. ISSN 0936-1138. Dostupné aj na: <http://www.webarchiv.cz/files/dokumenty/reference/CENL_FEP.pdf>  

[11]  Poznámka: V  čase odovzdania príspevku nebol ešte materiál kompletne spracovaný, v súčasnosti je dostupný na stránke www.webarchiv.sk.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR