Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Zo zahraničnej literatúry

Autor: Štefánia Petercová
Číslo: 3/2004 - Vzdelávanie a knižnice
Rubrika: Zo zahraničia
Kľúčové slová:

Knižnice pre mládež a vzdelávanie

Taesch, Danielle: Les bibliothčques pour la jeunesse et la formation. In BBF [online]. Paris : Enssib, 2003 [cit.2004-07-07], 2003, 48.n. 1, p. 65-67. Dostupné na internete: http://bbf.enssib.fr/bbf/html/2003_48_1/2003-1-p65-taesch.xml.asp.

Súčasné nedostatky vo vzdelávaní knihovníkov v oblasti špecializovanej na mládež si vynucujú potrebu opätovne definovať poslanie a spôsoby fungovania týchto služieb a znovu sa zamyslieť nad vzdelávaním. Je potrebné štruktúrovať vzdelávanie tak, aby dokázalo čeliť novej realite v čítaní, vzťahu ku knihe, aby sa posilnila transverzálna politika čítania, aby sa knižnice zapojili do siete a zmenili správanie, aby sa odstránili bariéry a rozšírilo sa vzdelávanie v zamestnaneckých kolektívoch... Je potrebné, aby sa vyvíjali vzťahy medzi školou a knižnicou. To sú výzvy a očakávania týkajúce sa tejto profesie.


Vzdelávacie stredisko

http://www.collectionscanada.ca/education/index-f.html

Knižnica a archív Kanady na svojich webových stránkach uverejňuje informácie o Vzdelávacom stredisku, ktoré je zdrojom vzdelávacích produktov a služieb významnej kvality určeným učiteľom a žiakom. Ponúka zoznam webových stránok, pedagogických nástrojov a primárnych digitalizovaných zdrojov vybraných z fondu knižnice (tlačené dokumenty, časopisy, mapy, obrázky, maľby, rukopisy i tlačenú a nahratú hudbu). V sekcii Pre učiteľov sa nachádzajú vyučovacie moduly a globálne stratégie, plány, ako viesť vyučovacie hodiny, nápady a činnosti pre triedy, zábavné dotazníky a príručky, ako používať primárne zdroje a profesionálne sa zdokonaľovať... V sekcii Pre žiakov je zoznam liniek k stránkam vynikajúco zrozumiteľným deťom, ako aj vzácne podnety k čítaniu. Skrinka nástrojov vzdelávacieho strediska obsahuje nástroje zlepšujúce možnosti vzdelávať sa. Výber originálnych dokumentov vysokej hodnoty (fotografie, listy, výťahy z dôverných časopisov, umelecké diela, politické karikatúry, články časopisov, tlačenú a hranú hudbu) zo zbierok Knižnice a archívu Kanady ponúka Sieť zdrojov. Vďaka originálnym dokumentom majú deti prístup priamo ku kanadskej histórii a kultúre.


Profesionálne zdokonaľovanie knihovníkov v oblasti predmetovej katalogizácie (vzorový model školenia)

DUDZIAK-KOWALSKA, Malgorzata: Doskonalenie zawodove bibliotekarzy w zakresie katalogowania przedmiotowego (przykładowy model szkolenia). In EBIB [online]. Warszawa : Stovarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, [cit. 2004-07-06] 2004, n. 54. Dostupné na internete: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/54/dudziak.php. ISSN 1507-7187

Mnohé poľské vedecké knižnice sa rozhodli pri vecnom spracúvaní využívať jazyk predmetových hesiel jhp KABA. Časom vznikla potreba vypracovať model školení pre pracovníkov knižníc. Základom systému školení v oblasti vecného spracovania v jhp KABA, vypracovaného a už niekoľko rokov využívaného v Hlavnej knižnici Banskej akadémie v Krakove, sa stal známy a rozšírený model školenia – tzv. systematický model školenia. Obsahuje popis koncepcie školení v oblasti katalogizácie v jhp KABA. Účastníci školenia sú rozdeľovaní do určitých skupín (noví pracovníci, pracovníci usilujúci sa o zvýšenie kvalifikácie, ktorú vyžaduje nadriadený, pracovníci oddelení vecného spracovania iných vedeckých knižníc, pracovníci fakultných knižníc, študenti knihovníctva) a v závislosti od typu skupiny sú rôzne aj etapy (krátky cyklus, dlhý cyklus...). Cieľom školenia v oblasti vecného spracovania dokumentov jhp KABA je získať vedomosti umožňujúce pochopiť podstatu jazyka, jeho metodiku a jeho praktické využitie. S tým súvisí oboznámenie sa so zásadami tvorby jhp KABA, tvorby záznamov vzorových hesiel vo formáte MARC 21, metodikou jazyka a podstatnými činnosťami spätými s tematizovaním dokumentov v jhp KABA, postupmi ukladania údajov do bibliografických záznamov spracúvaných dokumentov. Účastníci sú oboznamovaní s najdôležitejšími publikáciami týkajúcimi sa predmetu školenia.

Samotný program školenia sa skladá z časti teoretickej i praktickej. Je veľmi pružný a orientovaný na nové úlohy. V jednotlivých skupinách sa môže modifikovať a musí zohľadňovať individuálne potreby jednotlivých poslucháčov či celých skupín. Školenie sa končí vyhodnocovaním. Účastníci školenia oceňujú najmä individuálny prístup, priamy kontakt so spracovateľským kolektívom, pružnosť školiteľov i možnosť výmeny názorov a pohľadov. Predstavená koncepcia školení tohto druhu je výstižná a hodna nasledovania.


Informačná spoločnosť a vylúčení.
Úlohy vzdelávania a sociálnej politiky. Potenciálna účasť knižníc

DŁUGOSZ, Joanna: Społeczeństwo informacyjne a wykluczeni. Zadania edukacji i politiki społecznej. Potencjalny udział bibliotek. In EBIB [online], Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich KWE, 2003, [cit. 2004-07-06], n. 7 (47). Dostupné na internete: http://ebib.oss.wroc.pl/2003/47/dlugosz.php. ISSN 1507-7187

Receptom na vysporiadanie sa s problémami spojenými s informačnou spoločnosťou je zodpovedajúci model vzdelávania. Ten by mal v sebe spájať o. i. humanistickú a technickú výchovu, zabezpečenie všestranného rozvoja, pričom sa nesmie pripustiť premena homo sapiens na homo videns – človeka vnímajúceho svet iba pomocou obrazov a vzdelávanie nesmie byť odtrhnuté od trhu práce. Musí sa uskutočňovať jednak metódami tradičnými a môže taktiež využívať výdobytky informačných technológií a telekomunikácií, ako to umožňuje moderná forma nepretržitého vzdelávania – interaktívne vzdelávanie (e-learning). Určitou prekážkou pri tejto forme vzdelávania sú faktory materiálneho pôvodu (nízke príjmy), psychologické (obavy z narábania s informatickými nástrojmi) a infraštruktúrne (nedostatok možností pripojiť sa k sieti v odľahlých či slabo zaľudnených územiach). A tu je miesto pre zaangažovanie sa knižníc – umožňujú prístup k zdrojom informácií a vedy, majú poznatky o svojich používateľoch, ich potrebách a správaní, majú kontakt s bohatým a rôznorodým kultúrnym dedičstvom ľudstva a vďaka novým technológiám knižnice navzájom spolupracujú. Sú jedným z miest realizácie jedného zo základných práv človeka v informačnej spoločnosti – práva na informácie. Z hľadiska vzdelávania majú knižnice široké pole činnosti. Sú na to predurčené. To, že sa knižnica podieľa na rozvoji vedy, hospodárstva, kultúry a osvety, značí, že pre spoločnosť, ktorá informácie potrebuje, k nim zabezpečuje prístup.


Nový pohľad na súčasné možnosti vzdelávania budúcich knihovníkov: nové vzdelávacie technológie na katedre
informačných technológií a elektronických knižníc Moskovského štátneho inštitútu kultúry a umení (MGUKI)

Adamjanc, A. O.: Novyj vzgľad na sovremennyje vozmožnosti obučenija buduščich bibliotekarej: novyje obrazovateľnyje technologii kafedry informacionnych technologij i elektronnych bibliotek MGUKI. In Naučnyje i techničeskije biblioteki [online], 2003 [cit. 2004-07-15], n. 2.

Dostupné na internete: http://ellib.gpntb.ru/ntb/2003/2/ntb_2_12_2003.htm

V súčasnej etape prechodu Ruska k informačnej spoločnosti objektívne vznikli nové požiadavky na prípravu diplomovaných odborníkov, ktorí by boli schopní pracovať v knižnično-informačnej sfére a v oblasti vzdelávania a kultúry. Na fakultách humanitného zamerania sa začali bežne prednášať také povinné predmety ako výpočtové praktiká, výpočtová technika a programovanie, matematika a informatika a na najpoprednej-
ších univerzitách, kam možno zaradiť aj Moskovský štátny inštitút kultúry a umení (MGUKI), sa na knižnično-informačnej fakulte prednáša aj internetová a intranetová technológia. Ukázalo sa, že je potrebný dostatočný počet týchto odborníkov pre celú oblasť automatických systémov v knižniciach a informačných centrách na všetkých úrovniach – od federálnych po regionálne, odvetvové, špeciálne a komunálne. Okrem riadenia výroby pomocou automatizovaných systémov títo odborníci musia ovládať aj informačno-rešeršné systémy. Projektovanie týchto systémov sa vyučuje zatiaľ na jedinej univerzite v Rusku – v spomínanom MGUKI, kde na to bola roku 2000 vybudovaná špeciálna katedra pod názvom Katedra informačných technológií a elektronických knižníc. Jej absolventi sú odborníkmi na výpočtové technológie v knižnično-infomačných systémoch. Zakladateľ katedry je súčasne prvým námestníkom riaditeľa Štátnej verejnej vedecko-technickej knižnice (GPNTB) a praktická časť štúdia prebieha práve v nej. Na prípravu ročníkových a diplomových prác študentov tejto katedry sú v knižnici vyhradené špeciálne pracovné miesta vybavené najmodernejšími počítačmi. Spolupráca týchto dvoch inštitúcií sa riadi špeciálnou zmluvou medzi nimi. Prednášateľmi na katedre informačných technológií a elektronických knižníc sú vedúci odborníci práve z tejto knižnice. Sú pripravení prednášať dvanásť nových disciplín, ktoré treba skoordinovať s tradičnými predmetmi na knižnično-informačnej fakulte. Príprava učebných plánov sa časovo zhodla s prípravou novej vzdelávacej normy, takže je reálna nádej, že príde ku konsenzu. Takto pripravené štúdium je pre študentov atraktívne, navyše je tu aj možnosť pokračovať v štúdiu vo forme ašpirantúry, o ktorú je veľký záujem nielen zo strany domácich uchádzačov, ale aj z radov zahraničných študentov.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR