Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Vzdelávanie knihovníkov v menších verejných knižniciach

Autor: Eva Kochanová
Číslo: 3/2004 - Vzdelávanie a knižnice
Rubrika: Zo Slovenska
Kľúčové slová:

Úvod

Verejné knižnice dlhodobo zaznamenávajú nedostatočný prísun nových kvalifikovaných knihovníkov, ktorí by boli schopní plniť náročné úlohy vyplývajúce z meniaceho sa charakteru práce v súvislosti so zmenami v knižničnej práci. Problematika stagnácie personálnej obmeny zahrňuje napríklad nízke platové ohodnotenie zamestnancov knižníc, slabá, resp. žiadna vybavenosť knižníc informačnými technológiami, v menších knižniciach je to napríklad aj kumulovanie funkcií častokrát profesijne odlišných a stagnácia rozširovania a skvalitňovania poskytovaných knižnično-informačných služieb.

Je preto potrebné preškoľovať a zaškoľovať starších a nových zamestnancov, z ktorých mnohí majú inú ako knihovnícku kvalifikáciu, najmä v malých knižniciach (s dobrovoľným knihovníkom). Nevyhnutné je tiež vzdelávať zamestnancov profesionalizovaných knižníc, ak knižnica má napredovať a byť atraktívnou pre používateľov.

V minulosti bolo ďalšie vzdelávanie knižnično-informačných pracovníkov zabezpečované na základe smernice MK o sústave ďalšieho vzdelávania knižničných pracovníkov v SSR č. 1403/1976. V poslednom desaťročí sa formy a charakter ďalšieho vzdelávania zásadne zmenili. Realizátormi ďalšieho vzdelávania sú okrem školských zariadení mimoškolské vzdelávacie ustanovizne a profesijné združenia, napr. Doškoľovacie stredisko Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave, Odbor pre knižničný systém SR Slovenská národná knižnica Martin. Veľkým iniciátorom v oblasti aktuálneho a potrebného vzdelávania sa stalo aj Stredisko vzdelávania knihovníkov PROLIB – Univerzitná knižnica Technickej univerzity Košice a Slovenská lesnícka a drevárska knižnica Technickej univerzity Zvolen, Združenie Pro Scientia – Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied Bratislava a iné.

Je potrebné sa vzdelávať?

V článku sa pokúsime z praktického hľadiska priblížiť formy a metódy ďalšieho vzdelávania knihovníkov obecných profesionalizovaných a neprofesionalizovaných knižníc okresov Detva, Krupina a Zvolen v metodickej pôsobnosti Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene. V metodicky usmerňovaných regiónoch poskytuje knižnično-informačné služby 60 obecných knižníc (5 mestských, 18 profesionalizovaných a 37 neprofesionalizovaných knižníc) prepočítane s 18,11 zamestnancami (64 osôb). Z týchto 64 osôb má v súčasnosti len 10 stredné knihovnícke vzdelanie a 6 ďalších si vzdelanie doplnilo formou Rekvalifikačného intenzívneho kurzu pre pracovníkov knižníc bez knihovníckeho vzdelania (organizovaného CVTI SR v Bratislave), čo im umožnilo získať lepšie pracovné a platové zaradenie, ako aj širší odborný prehľad.

Najakútnejšia potreba “vzdelávania” sa javí v podmienkach nášho regiónu v obecných knižniciach s neprofesionálnym knihovníkom, kde dochádza k častej personálnej výmene (1 – 2 zamestnanci v roku). Sú to zamestnanci s rôznym vzdelaním, rôznym vzťahom ku kultúre a systematickej práci a často vykonávajú kumulované činnosti. Aby v takýchto typoch knižníc boli “napáchané” čo najmenšie škody, je zo strany regionálneho metodického pracoviska v spolupráci so zriaďovateľom knižnice (obecným úradom) potrebné mať aktuálnu informáciu o personálnej zmene. V takomto prípade je potrebné vynaložiť úsilie na zaškolenie nastupujúceho zamestnanca – oboznámiť ho s knižničným fondom (skladba, stavanie, doplňovanie), výpožičným procesom, vedením základných knihovníckych evidencií, knižničným a výpožičným poriadkom a ďalšími činnosťami. Práca s dobrovoľnými knihovníkmi a ich zaškoľovanie sú veľmi náročné, pretože pokiaľ vniknú do knihovníckej problematiky a čiastočne si ju osvoja, už im väčšinou končí pracovný pomer. V takýchto prípadoch zriaďovateľ rieši len personálne, technické, priestorové a prevádzkové činnosti knižnice, no ťarcha zabezpečovania odbornej knihovníckej práce je na metodikovi krajskej knižnice v úzkej spolupráci s obecným úradom.

V súčasnosti vydaná publikácia Príručka knihovníka malej knižnice, ktorú vydala Slovenská národná knižnica v Martine s prispením Slovenskej pedagogickej knižnice v Bratislave, tvorí tiež jednu z možností, ako pomôcť ďalšiemu vzdelávaniu/zaškoľovaniu knihovníkov v menších verejných knižniciach.

26_1.jpg (30746 bytes)
Školenie neprofesionálnych (dobrovoľných) knihovníkov na tému
“Príprava projektov” v rozprávkovej miestnosti Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene

K ďalším formám patrí realizácia pracovných stretnutí neprofesionálnych knihovníkov jedenkrát ročne v krajskej knižnici, kde absolvujú okrem iného školenia so zameraním na rozvoj knižníc (napr. školenie orientované na spracovávanie projektov s cieľom získať grant na nákup knižničných fondov v roku 2003 – granty vo výške 70 000 Sk na nákup KF získalo 30 % neprofesionálnych knižníc).

Zamestnanci profesionalizovaných knižníc majú oproti dobrovoľným knihovníkom výhodu najmä v rozšírenom výpožičnom čase a úväzku, čo im umožňuje viac času venovať aj vzdelávaniu. Pre nich sa nejaví ako akútna potreba uskutočňovať dlhodobé školenia a vzdelávanie v oblasti odbornej knihovníckej práce, zriaďovatelia im umožňujú zúčastňovať sa pravidelne zvolávaných porád a stretnutí, ktoré sa realizujú štyrikrát ročne v krajskej knižnici a sú spojené s aktuálnou výučbou predovšetkým v oblasti informačných technológií a legislatívy. Ďalšou významnou formou je sprostredkovávanie výmeny skúseností profesionálnych knihovníkov medzi sebou, čo znamená, že pracovné stretnutia sa realizujú dvakrát v roku vždy v inej profesionalizovanej knižnici aj za účasti zástupcu obce (primátora, starostu). Knihovníčky tak majú možnosť poznať podmienky knižníc rovnakej úrovne. Komunikácia medzi predstaviteľmi samosprávy a krajskou knižnicou umožňuje lepšie presadzovať skvalitňovanie podmienok knižníc.

 

26_2.jpg (21749 bytes)
Pracovná porada profesionálnych knihovníkov na Obecnom úrade v Sáse (vpravo starosta obce)

Rok 2003 a prvý polrok 2004 bol v oblasti vzdelávania profesionálnych knihovníkov okrem iného zameraný na zakúpenie a využívanie výpočtovej techniky, dostupných knižnično-informačných softvérov, na zavádzanie internetových služieb do knižníc a prípravu projektov, na prácu s portálom INFOLIB, na Autorský zákon, zlučovanie školských a obecných knižníc a na ďalšie aktuálne témy a úlohy (napr. online katalógy).

Krajská knižnica si zobrala za úlohu pomôcť vyškoliť odborníkov, ktorí budú efektívne využívať informačné technológie aj v profesionalizovaných knižniciach. Najväčším problémom zostáva nedostatok finančných prostriedkov na ich zavádzanie do obecných knižníc.

27_1.jpg (24159 bytes)
Školenie profesionálnych knihovníkov na tému “Čo knižnica potrebuje zabezpečiť,
by sprístupnila internet čitateľom” v oddelení elektronických zdrojov krajskej knižnice

V rámci regiónu Detva, Krupina a Zvolen výpočtovú techniku s prístupom na internet zatiaľ vlastní 7 obecných knižníc (12 %). Výpočtovú techniku, ktorou disponujú obecné a mestské úrady, môže pre interné potreby využívať 17 knižníc (28 %). Z uvedeného vyplýva, že 40 % knižníc v regióne má viac-menej prístup k informačným technológiám.

Napriek týmto nie ideálnym ukazovateľom sa uskutočnil cyklus školení pre profesionálnych knihovníkov so zameraním, čo všetko potrebuje knižnica získať, nainštalovať, vedieť o etike vonkajšieho prístupu k informáciám, aby pripravenosť knihovníkov bola uspokojivá v prípade, že sa im podarí získať finančné prostriedky. Obecné úrady uvoľňovali zamestnancov bez problémov najmä preto, že školenia absolvovali v krajskej knižnici bez poplatkov. Okrem týchto výhod krajská knižnica v prípade, že sa podarí príslušnému obecnému úradu zabezpečiť knižnicu výpočtovou technikou a technologickým vybavením, poskytuje individuálne školenia v oddelení metodiky (potrebné je len sa vopred ohlásiť).

Knihovníkom verejných obecných knižníc a ich zriaďovateľom sú pravidelne poskytované informácie o možnostiach ďalšieho vzdelávania knihovníkov napr. v CVTI SR, ktoré sú nad rámec poskytovaného školenia zo strany krajskej knižnice, o čom svedčia absolvované rekvalifikačné kurzy knihovníčok, ktoré im zriaďovateľ refundoval.

V čase, keď sa knižnice menia z “kamenných” na moderné knižnično-informačné centrá, sú obecné knižnice aj v našom regióne nútené sústreďovať pozornosť na tieto trendy. Krajská knižnica sa snaží aj v neľahkých ekonomických podmienkach postupnými krokmi aj v oblasti zvyšovania vedomostí a znalostí knihovníkov pomôcť knižniciam dopracovať sa k tomuto cieľu.

Záver

Na základe spomínaných skutočností môžeme konštatovať, že krajská knižnica sa zameriava na vzdelávanie knihovníkov verejných knižníc regiónu:

a) zaškoľovaním novoprijatých knihovníkov a sledovaním ich adaptácie v odborných knihovníckych činnostiach prostredníctvom metodických návštev, aby nedochádzalo k devastácii knihovníckych činností neodbornými zásahmi novými zamestnancami;

b) návštevou príbuzných knižníc v regióne a realizáciou pracovných stretnutí a porád za účasti predstaviteľov mesta, obce chce zabezpečiť porovnanie úrovne knižníc, ako aj preberanie získaných progresívnych prvkov a presadzovanie knižnično-informačných služieb v úlohách mesta, obce pre ich obyvateľov;

c) prostredníctvom poskytovania praktických skúseností a rád získaných pri budovaní napr. technologického prostredia s cieľom dosiahnuť multiplikačný efekt v knižniciach regiónu;

d) školiacou činnosťou v oblasti informačných technológií, aktuálnych požiadaviek (napr. legislatívnych, projektových, odborných a iných) sa usiluje preklenúť stagnáciu vo verejných knižniciach a zvýšiť sebavedomie knihovníckej profesie;

e) sledovaním možností ďalšieho vzdelávania inými inštitúciami sa snaží zabezpečiť zvyšovanie kvalifikácie knihovníkov obecných knižníc predkladaním informácií zriaďovateľom verejných knižníc.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR