Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Infomix


Splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti

V apríli t. r. v budove Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR pod vedením štátneho tajomníka MDPT Mikuláša Kačaljaka rokovala Rada vlády SR pre informatiku. Jediným bodom programu bolo schvaľovanie štatútu, personálneho zabezpečenia a organizačného riešenia funkcie splnomocnenca vlády SR pre informatizáciu spoločnosti pri Ministerstve dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. Rada vlády návrh väčšinou hlasov schválila.

V roku 2004 sa podľa tohto návrhu zriadi sekretariát splnomocnenca. Splnomocnenec bude využívať organizačnú štruktúru MDPT SR a jeho činnosť bude financovaná z rezortnej rozpočtovej kapitoly. V roku 2005 sa navrhlo personálne a odborné posilnenie úradu splnomocnenca.

Schválením materiálu vo vláde SR bude vytvorený kľúčový predpoklad na vybudovanie inštitucionálneho zabezpečenia samostatného Úradu splnomocnenca vlády SR pre informatizáciu spoločnosti a postupne i zriadenie ústredného orgánu špecializovaného na tento sektor.

Bližšie o tom nájdete na: www.telecom.gov.sk/novinky.php3?q_id=23 .


Až dve koncepcie rozvoja českých knižníc

Strategický dokument Koncepcia rozvoja knižníc v ČR na roky 2004 až 2010 schválila česká vláda v júli t. r. a nájdete ju na webovej adrese: www.mkcr.cz/article.php?id=1033.

Koncepciu vydalo Ministerstvo kultúry ČR aj v knižnej podobe vrátane anglického prekladu.

Veľkým úspechom pre knižnice v oblasti zdravotníctva je schválenie Koncepcie rozvoja siete zdravotníckych knižníc na roky 2005 až 2010. Túto koncepciu nájdete na adrese:

www.mzcr.cz/data/c1122/lib/Koncepce2005_2010.rtf?PHPSESSID=f0c21873d5e65f1cd70261364.


Ex Libris 2004

Metodické pokyny a zásady pre vypracovanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu projektov v rámci Grantového sys-
tému MK SR – program Ex Libris v roku 2004 nájdete na:

Pozri aj www.infolib.sk v rubrike GRANTY A PROGRAMY.


Informačná výchova v Čechách má zelenú

 • Český Národný program počítačovej gramotnosti v praxi
  Národný program počítačovej gramotnosti je určený pre všetkých občanov ČR, ktorí sa chcú zoznámiť so základmi práce s počítačom. Tento program vyhlásilo Ministerstvo informatiky ČR pre širokú verejnosť s cieľom zvýšiť informačnú gramotnosť občanov. Miestnym školiacim strediskom sa môže stať každý subjekt, ktorý má počítačovú učebňu minimálne so 4 počítačmi pripojenými na internet a lektora kurzu. Miestne stredisko dostane k dispozícii podrobné osnovy kurzov, metodiku výučby a materiály pre účastníkov kurzov. Strediská sú umiestnené najmä v školách a knižniciach. V súčasnosti sú v ponuke tri na seba nadväzujúce kurzy: Ako na počítač, Texty v počítači a Internet a e-mail.
  Koordinátorom Programu je firma COMPUTER HELP, spol. s r. o., ktorá priebežne informuje na http://nppg.computerhelp.cz. Na Národný program počítačovej gramotnosti je v roku 2004 poskytnutá z rozpočtu Ministerstva informatiky ČR dotácia vo výške 8 miliónov Kč.

  Ďalšie informácie nájdete na: www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1426.

 • IVIG 2004 v Prahe

  Asociácia knižníc vysokých škôl, Ústav informačných štúdií a knihovníctva FFUK v Prahe a občianske združenie SPRIG (Spoločnosť pre rozvoj informačnej gramotnosti) zorganizovali koncom septembra 2. ročník odborného seminára pre knihovníkov a učiteľov, ktorí sa zaoberajú informačným vzdelávaním – IVIG 2004 s podtitulom Informačné vzdelávanie a informačná gramotnosť v teórii a praxi vzdelávacích inštitúcií.

  Viac informácií na: www.sprig.cz/ivig2004/index.php.

 • Informačná gramotnosť – vedomosti a schopnosti pre život

  Konferencia pod týmto názvom sa uskutoční 4. novembra 2004 v čase od 9.30 do 15.30 hod. v konferenčnej sále Moravskej zemskej knižnice v Brne. Na jej organizácii sa podieľajú Pedagogické centrum Praha – pracovisko Brno, Moravská zemská knižnica a Klub školských knižníc SKIP. Konferencia je určená pre riaditeľov stredných a základných škôl, vedúcich školských knižníc a informačných centier škôl aj verejných knižníc. V poradí už tretia konferencia (akreditovaná MŠMT ČR v systéme ďalšieho vzdelávania pedagógov) je zameraná na zdôraznenie kontinuity práce školských knižníc rôznych typov škôl a na zahraničnú skúsenosť z oblasti informačnej výchovy.

  Prostrostredníctvom referátov odborníkov a prezentáciou činností informačných centier škôl chcú organizátori poskytnúť účastníkom ucelenú informáciu o problematike informačnej gramotnosti a jej priamej spojitosti s prostredím škôl. Zámerom konferencie je poukázať na zmeny vo výučbe a na možnosti, ktoré pri vytváraní informačnej a tvorivej atmosféry školy a podpory výučby môžu poskytnúť moderné a zodpovedajúcim spôsobom vybavené (personálne a technicky) študijné a informačné centrá škôl. Vzhľadom na súčasnú tendenciu zavádzania internetu do škôl je požiadavka vytvorenia takto fungujúceho informačného centra v knižnici, ktorá je vybavená informačnými technológiami, počítačovou učebňou, priestorom vhodným na štúdium a prácu s najrôznejšími zdrojmi informácií, reálna a vysoko aktuálna.

  Pozvánka s presným programom bude vystavená na: http://www.mzk.cz./aktivity, http://www.stk.cz/Akce. Informácie, prihlášky, ponuky na príspevok do zborníka alebo na prezentáciu na konferencii na e-mailovej adrese: jananej@mzk.cz, koch@sssbrno.cz.


Pracovné dielne pre české školské knihovníctvo

47.jpg (10171 bytes)   Klub školských knižníc SKIP v Českej republike zorganizoval v auguste v Prahe pre knihovníkov zo základných a stredných škôl a všetkých záujemcov o problematiku školského knihovníctva a informačného vzdelávania detí a mládeže dvojdňové pracovné dielne pod názvom Školské knižnice v akcii.

Viac o Klube školských knižníc sa dozviete na adrese: http://skip.nkp.cz/odbKSK.htm.


Elektronická pedagogická knižnica

Elektronickú pedagogickú knižnicu (e-PK) buduje Národná pedagogická knižnica Komenského (www.npkk.cz) v Prahe, v gescii ktorej je výchova, vzdelávanie a školstvo. Šesť knižníc pedagogického zamerania vybudovalo súborný katalóg časopisov e-PK a poskytujú spoločne služby typu document delivery. Súčasne boli sprístupnené dve špecializované databázy časopiseckých článkov z českých i zahraničných časopisov. Dodnes bolo zdigitalizovaných asi 700 učebníc (dejepisov, čítaniek a šlabikárov), od najstarších až do roku 1945.

Viac sa o e-PK dozviete v príspevku, ktorý odznel na túto tému na tohtoročnom INFORUM-e v Prahe, a je dostupný na www.inforum.cz/inforum2004/pdf/Cumplova_Ludmila.pdf.


Dotácie v rámci grantového systému Ministerstva kultúry SR udelené

Na www.culture.gov.sk/main/file.php3?ida=1350 &file=file3011.html nájdete Zoznam žiadostí s výškou dotácií, ktorý navrhla odborná komisia grantového systému MK SR a odsúhlasil ho minister kultúry SR v programe EX LIBRIS, podprogram 2.7. knižnice a knižničná činnosť.

Z celkového počtu 338 žiadateľov dotáciu získalo 93 knižníc v celkovej výške 5 093 000 Sk. Pre zaujímavosť uvádzame, že knižnice, ktorým bola udelená dotácia, žiadali na svoje projekty dotácie v celkovej výške 14 515 197 Sk.

Pozri aj na www.infolib.sk v sekcii GRANTY a PROJEKTY.


Budú pokračovať manažérske kurzy?

Grantová podpora MK SR bola zameraná aj na oblasť vzdelávania, o ktorú však knižnice prejavili minimálny záujem. Jedným z podporených projektov je projekt Nadácie otvorenej spoločnosti “ Vzdelávanie – brána do budúcnosti “. Cieľom projektu je voľne nadviazať na sériu vzdelávacích kurzov Manažér kultúry otvorený novým formám..., ktoré úspešne prebehli v minulom roku (pozri IT lib. Informačné technológie a knižnice 4/2003, s. 18 – 21 alebo na www.cvtisr.sk/itlib/itlib034/treningy.htm).

Kurzy sú naplánované na jesenné obdobie t. r. a bližšie informácie budú včas prezentované na www.infolib.sk.


Inšpirácia aj pre nás?

V septembrovom čísle nášho časopisu v minulom roku sme informovali o návrate diskusného spôsobu vedenia výučby knihovníctva na českých vysokých školách ( www.cvtisr.sk/itlib/itlib033/skolkova.htm).Táto renesancia “učenej dišputy” formou panelovej diskusie je zameraná na aktuálne problémy knižničnej a informačnej profesie a vývoja odboru. Je snahou o kvalifikované odborné diskusné fórum s cieľom identifikovať niektoré podstatné problémy a témy zvolenej predmetnej oblasti a podnietiť ďalšie čiastkové diskusie či akcie konané pri iných príležitostiach. Vzhľadom na úspech prvého (pražského) “učeného hádání” zorganizoval 3. septembra t. r. tentokrát v Brne Kabinet knihovníctva na Filozofickej fakulte MU “Učené hádanie II” na tému: Perspektívy knihovníckeho vzdelávania (problémy akreditácie odboru informačné štúdiá a knihovníctvo na všetkých úrovniach). Podrobnejšie sa o tomto zaujímavom podujatí dozviete na:

www.phil.muni.cz/vik.


Informatika v škole

Vo Vroclave sa v dňoch 6. – 9. septembra 2004 bude konať jubilejná 20. konferencia Informatika v škole, ktorej ústrednou témou je V priebehu 20 rokov – od učenia sa o počítačoch k učeniu s počítačmi. Konferencia za svojej existencie dosiahla kredit najvýznamnejších stretnutí určených informačnej výchove v krajine. Hlavnými organizátormi konferencie sú Inštitút informatiky Vroclavskej univerzity a Ministerstvo národného vzdelávania a športu Poľska. Na konferencii odznejú prednášky domácich i zahraničných hostí zamerané na pedagogické a technologické aspekty vzdelávania s počítačom, tematické a predmetové zasadnutia, prezentácie noviniek z oblasti programovania, ako aj technických a technologických riešení vo výučbovom procese, správy o najzávažnejších vzdelávacích zámeroch a i.

Bližšie o tom pozri na www.iwsz.pl/.


Čítame s Osmijankom – pridaj sa aj ty!

Ide o dlhodobý čitateľský projekt s príťažlivými hravými prvkami. Nezisková organizácia OSMIJANKO, n. o., ktorá je autorom myšlienky, sa obracia na pedagógov, pracovníkov knižníc, osvetových pracovníkov ako na skúsených organizátorov kultúrneho života, ktorí svojím trpezlivým a láskavým prístupom k deťom prebúdzajú lásku ku knihe.

Čitateľská súťaž dáva deťom šancu spoznať minimálne osem hodnotných diel zo zlatého fondu detskej literatúry autorov ako Jozef Cíger Hronský, Ľudmila Podjavorinská, Astrid Lindgrenová ap. Hravý súťažný plagát je koncipovaný ako štvorfarebný bulletin-skladačka. Jeho výtvarné riešenie je dielom slovenského ilustrátora Miloša Koptáka.

Všetky podrobnosti o súťaži sa dozviete na www.infolib.sk.

48_1.jpg (8294 bytes)

30. septembra 2004 končí v Českej republike celoštátna anketa “Hľadáme najobľúbenejšiu knihu“, ktorá bola vyhlásená 1. marca t. r.

Názov najobľúbenejšej knihy obyvateľov ČR bude oznámený na otvorení Týždňa knižníc 4. októbra 2004.

Výsledok ankety a ďalšie zaujímavosti nájdete na www.mojekniha.cz.


Miléniová Cena za technológiu

48_2.jpg (10319 bytes)     48_3.jpg (11408 bytes)

Fínska nadácia Ceny za technológiu (Finnish Technology award Foundation) udelila 15. júna 2004 v Helsinkách prvú – miléniovú – Cenu za technológiu. Z rúk fínskej prezidentky Tarje Halonenovej ju prevzal britský fyzik Timothy Berners-Lee (nar. 1955) za technológiu World Wide Web (www), ktorá významne uľahčila prístup širokej verejnosti k celosvetovým informáciám a stala sa súčasťou každodenného života ľudskej spoločnosti.

Nadácia bude udeľovať každé dva roky cenu za prínos v oblasti technológií, ktorý významne ovplyvní kvalitu ľudského života z globálneho pohľadu.

Bližšie o tom pozri na www.technologyawards.org.


Rezervačný systém po novom

Od júna 2004 Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave plne zautomatizovala rezervačný systém dokumentov – od rezervácie až po zaslanie avíza o vrátení dokumentu. Požiadať o rezerváciu môžu registrovaní používatelia priamo v online katalógu na adrese: http://opac.kniznica-rv.sk. Akonáhle sa rezervovaný dokument vráti, tak maximálne do 5 minút systém automaticky odošle avízo formou SMS na zadané mobilné číslo. Nahradením predchádzajúceho “ručného” posielania SMS, ktoré malo onekorenie a vyžadovalo čas knihovníka, na základe tohto nového systému sme mohli znížiť poplatok za rezerváciu na 5,- Sk.

Prevádzka systému sledovania vrátených dokumentov a rozosielanie avíza beží na OS Linux a nevyžadovala žiadne dodatočné finančné náklady. Knižnica čoskoro plánuje rozšíriť služby aj o zasielanie avíza na mobil a e-mail o blížiacom sa konci výpožičného termínu, uvažuje aj o službe zaslanie SMS s aktuálnym kontom po prezvonení z registrovaného mobilného čísla.

Bližšie informácie: romok@kniznica-rv.sk.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR