Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

InfoLib-edu: dištančné vzdelávanie na portáli InfoLib

Autori: Milena Tetřevová Maťašovská; Daniela Birová
Číslo: 3/2004 - Vzdelávanie a knižnice
Rubrika: Predstavujeme / Introducing
Kľúčové slová:

Internet je dnes samozrejmou súčasťou nášho života. Do popredia sa dostávajú nielen snahy o skvalitnenie vyhľadávania či prezentácie na tomto médiu, ale tiež aj spôsoby, ako súčasne využiť všetky jeho možnosti pri zefektívňovaní svojej práce. Aj oblasť vzdelávania našla svoje miesto na internete. V súčasnom trende celoživotného vzdelávania sa dištančné vzdelávanie stáva čoraz vyhľadávanejšou formou štúdia. E-Learning je široký pojem, ktorý reprezentuje zbližovanie vzdelávania a technológií. Zahŕňa celú škálu aplikácií a procesov na distribúciu obsahu vzdelávania prostredníctvom internetu, intranetu, audio- a videotechnológií, satelitných prenosov ap.

Slovenskí knihovníci majú od začiatku tohto roka v rukách jedinečný informačný nástroj – portál InfoLib, ktorý nielen informuje, komunikuje a propaguje, čím automaticky prispieva k zvyšovaniu vzdelanostnej úrovne knihovníckej komunity ako takej, ale navyše na ňom má svoje stále miesto aj samostatná sekcia VZDELÁVANIE. Novinkou v rámci nej je rubrika InfoLib-edu, ktorá využíva internet ako výučbové prostredie pre tvorbu a prístup k dištančným kurzom. Internet budeme využívať dvoma základnými spôsobmi:

1. ako zdroj interných, tzv. InfoLib dištančných kurzov a iných interných vzdelávacích materiálov,

2. ako zdroj externých učebných textov: sprístupňovaním odkazov na výučbové materiály (zahraničné dištančné kurzy, prezentácie, dokumenty) umiestnené na iných webových stránkach.

Základnou filozofiou tvorby dištančných kurzov na portáli InfoLib je dôraz na vzdelávací obsah s využívaním technológií ako podpory vzdelávania. Technické požiadavky a parametre klienta (počítač účastníka kurzu), okrem pripojenia na internet a mailovej schránky, budú závisieť od toho, aké multimediálne prvky budú v kurze použité. V súčasnosti sú to zväčša textové dokumenty a obrázky, ale v budúcnosti to budú aj animácie, prípadne zvukové a video sekvencie (napr. nahrávky prednášok zahraničných lektorov).

Tvorba kurzu pomocou InfoLib-edu

Nasledujúce riadky sú určené pre toho, kto bude mať záujem vytvoriť vlastný kurz na portáli a stať sa jeho administrátorom. Po krátkom zaškolení je z pohľadu administrátora kurzu jeho samotná tvorba veľmi jednoduchá. Realizuje sa v rámci aplikácie “dištančné vzdelávanie“ v redakčnom systéme Romboid. Do systému je potrebné získať prístupové meno a heslo a potom je možné vytvárať vlastné dištančné kurzy.

Kurzy na portáli sa delia na:

1. verejné

V prípade verejných kurzov používateľ vyplní iba e-mailovú adresu a okamžite získava prístup k materiálom vystaveným v rámci daného kurzu. Zadanie e-mailovej adresy má význam pre administrátora kurzu, keďže týmto spôsobom môže monitorovať záujem o kurz, prípadne aj identifikovať účastníkov. Týmto spôsobom môže administrátor kurzu napr. zabezpečiť pravidelné preškolenie svojich zamestnancov o nejakej vyhláške, resp. overiť si preštudovanie nejakého dokumentu. Stačí, ak vytvorí a sprístupní dokumenty v rámci daného kurzu, pripojí k nim malý test na overenie správností odpovedí na kontrolné otázky z textu, prípadne pripojí aj nejakú diskusiu. Následne môže monitorovať, kto si vystavené materiály preštudoval a či textom porozumel.

2. neverejné

Neverejné kurzy sú také, u ktorých sa predpokladá riadna registrácia a prihláška na kurz a zaplatenie účastníckeho poplatku. Pri tomto type kurzov sa účastníci zaregistrujú na konkrétny kurz po vyplnení registračného formulára. Registráciu schvaľuje administrátor kurzu, ktorý môže napr. prvotne skontrolovať zaplatenie a až potom povoliť prístup ku kurzu. Pri každom vstupe do kurzu sa bude od návštevníka vyžadovať jeho meno a heslo a až po jeho vyplnení mu bude umožnený vstup na stránky kurzu.

To, či je kurz verejný alebo neverejný, indikuje poznámka za názvom kurzu v zozname sprístupnených kurzov (pri neverejnom kurze je za názvom poznámka “potrebná registrácia“).

Pri vytváraní nového kurzu zadávame tieto údaje:

1. názov kurzu ,

2. popis kurzu (krátky popis, charakteristika kurzu),

3. voľba typu kurzu – či je kurz verejný, alebo nie (či je, alebo nie je potrebná registrácia).

49.jpg (18383 bytes)
Obr. 1: Administrácia kurzov

Každý kurz obsahuje štyri základné parametre (pozri obr. 1):

1. Užívatelia – umožňuje editovať a prezerať zoznam používateľov kurzu. Pri verejnom kurze je to len informatívny zoznam (zoznam e-mailových adries), pri neverejnom kurze ide o administráciu vrátane administrácie mena a hesla a povoľovanie prístupu ku kurzovým materiálom.

2. Dokumenty – umožňuje tvoriť a editovať zoznam dokumentov prislúchajúcich ku kurzu.

3. Dotazníky slúžia na overovanie získaných poznatkov prostredníctvom testov.

Vytvorený test je vystavený na portáli v požadovanom čase a na požadovanú dobu. Každý účastník testu je identifikovaný podľa e-mailovej adresy, ktorú zadáva pri prihlasovaní do kurzu. Dotazníky delíme na 4 typy:

  • štandardný dotazník – napr. registrácia, kde nie sú hodnotené odpovede;
  • dotazník s bodovým ohodnotením – každá odpoveď má bodové ohodnotenie a vyhodnotenie dotazníka je na základe súčtu bodov;
  • dotazník so správnymi odpoveďami – v každej otázke sú určené správne odpovede, ale nie sú bodovo ohodnotené;
  • dotazník so správnymi odpoveďami a bodovým ohodnotením – okrem toho, že je určené, či je odpoveď správna alebo nesprávna, tento dotazník má aj bodové ohodnotenie, napr. za 2, 3, 4 atď. body a pod.

Pri dotazníkoch administrátor edituje informačný text, ktorý sa používa na začiatku a konci dotazníka (popis testu, poďakovanie za vyplnenie a pod.), jednotlivé otázky a odpovede. Otázky a odpovede na ne môžu byť viacerých typov:

  • otvorená otázka – nevyhodnocuje sa (napr. meno, priezvisko),
  • odpoveď áno/nie – vyhodnocuje sa,
  • odpoveď áno/nie/neviem – podobne ako vyššie, ale sú 3 odpovede,
  • práve jedna možnosť – vyhodnocuje sa, respondent má možnosť výberu z viacerých odpovedí a volí si len jednu odpoveď,
  • viacnásobný výber – podobne ako vyššie, respondent má možnosť zvoliť viac ako jednu odpoveď k jednej otázke.

Dotazníky sa vyhodnocujú v závislosti od druhu dotazníka a odpovedí. Administrátor môže prezerať výsledky konkrétneho testu ako celku (vyplneného viacerými účastníkmi kurzu), alebo vybrať si výsledky testu iba konkrétneho účastníka kurzu. Výsledky testov sa zobrazujú podľa kódov účastníkov (tzv. identifikátory účastníkov kurzu). Vyhodnotenie testov je možné aj zverejniť podľa kódov. V prípade, že si respondent chce pozrieť výsledky svojho dotazníka, môže tak urobiť priamo zo stránky, po vyplnení dotazníka. Návštevník však nevidí konkrétne odpovede, len svoje celkové hodnotenie. K výsledkom testu ostatných respondentov nemá prístup.

50.jpg (21919 bytes)
Obr. 2: Zoznam kurzov

4. Diskusia

Ku kurzom je možné vytvárať aj spätnú obojsmernú väzbu (lektor – účastník, resp. účastník – účastník) v časti “diskusia“. Podľa potreby môže administrátor nadviazať modul “diskusia“ k celému kurzu, alebo len k jednotlivým kurzovým materiálom. Týmto spôsobom môžu účastníci kurzu diskutovať s lektorom a medzi sebou online.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR