Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Hodnotenie informačných špecialistov v európskom meradle

Autor: Marc Rittberger
Číslo: 3/2004 - Vzdelávanie a knižnice
Rubrika: Zo zahraničia
Kľúčové slová:

Koncom roku 1990 začalo 12 európskych stavovských zväzov v oblasti informačnej vedy v Európe v rámci programu Développer les EuroCompétences pour l´Information et Documentation (DECIDoc) s vypracovaním certifikačného postupu pre informačných špecialistov. Už v počiatkoch ho podporoval program Leonardo da Vinci a výsledkom bola príručka certifikovania informačných špecialistov.

Následným projektom CERTIDoc (Certification européenne en information-documentation), ktorý od roku 1992 taktiež podporuje program Leonardo da Vinci, sa program naďalej rozvíja. V súčasnosti sa na ňom zúčastňujú 5 partneri:

1. ADSB – Association des professionnels de l´information et de la documentation;

2. Bureau va DIJK – Ingénieur conseil;

3. DGI – Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis;

4. SEDIC – Sociedad Espanola de Documentation e Information Cientifica;

5. ULB – Université libre de Bruxelles.

Cieľom je vypracovať nástroj, pomocou ktorého môžu informační špecialisti v pracovnom procese hodnotiť svoje kompetencie. Tento nástroj má okrem iného zľahčiť mobilitu danej pracovnej skupiny v Európe a umožniť pracovníkom prichádzajúcim do odboru z iných odvetví certifikovať svoje vedomosti a zručnosti.

Projekt sa skladá zo 7 projekčných fáz:

1. Prieskum v európskom meradle, ktorý má objasniť aktuálny stav certifikovania informačných špecialistov v oblasti archívnictva, knihovníctva, dokumentácie a hraničných odborov v Európe.

2. Systematizácia a formalizácia certifikačných procedúr. Na tento účel sa vypracujú pravidlá, ktoré vytvárajú rámec vykonávania certifikácie v jednotlivých krajinách.

3. Aktualizácia a skvalitnenie certifikačnej príručky.

4. Vývoj programového zabezpečenia, ktoré uľahčuje samotné hodnotenie kandidátov.

5. Preskúšanie a test certifikačného postupu komisiou expertov.

6. Vývoj a presadenie komunikačného a marketingového plánu pre certifikáciu v európskom meradle.

Prvé tri fázy sú už uzatvorené. Certifikačná príručka sa rozšírila na štyri nové kompetenčné oblasti: informačná oblasť obsahuje 12, technická oblasť 5, oblasť manažmentu 8 a oblasť komunikačná 7 kompetencií. Celkovo sa teda rozlišuje medzi 32 kompetenčnými okruhmi.

Medzi informačné kompetencie patria:

1. interakcia medzi používateľmi a zákazníkmi,

2. poznanie informačného okolia,

3. používanie informačného práva,

4. manažment poznatkov a obsahov,

5. identifikácia a hodnotenie informačných zdrojov,

6. formálne a obsahové spracovanie dokumentov,

7. vyhľadávanie informácií,

8. správa fondov,

9. akvizícia,

10. archivovanie a uchovávanie dokumentov,

11. zariaďovanie informačných stredísk,

12. sprostredkovanie a sprístupňovanie informácií.

Projekt by sa mal ukončiť do konca roku 2004. Dokumentácia sa bude nachádzať aj v internete na adrese www.certidoc.net.

Prameň: Rittberger, Marc: CERTIDoc – Europaweite Zertifizierung für Informationsspezialisten. In Bibliotheksdienst, 2/2004, s. 201-204. Výťah článku (preložila Sylvia Kováčová) vychádza s dovolením Goetheho inštitútu v Bratislave.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR