Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Doškoľovacie stredisko CVTI SR

Autor: Jana Lazarová
Číslo: 3/2004 - Vzdelávanie a knižnice
Rubrika: Zo Slovenska
Kľúčové slová:

História doškoľovania v našej inštitúcii začala v 60. rokoch minulého storočia, keď vo vtedajšej Slovenskej technickej knižnici (roku 1996 premenovanej na Centrum vedecko-technických informácií SR) vzniklo ústredné metodické pracovisko pre sústavu VTEI na Slovensku a na tento účel bolo zriadené doškoľovacie stredisko. Spočiatku sa tu organizovali základné a nadstavbové kvalifikačné kurzy určené pracovníkom knižníc, no už v 70. rokoch k nim pribudli špecializované kurzy a semináre venované aktuálnym témam knižničnej praxe (napr. nové knižničné technológie, základy výpočtovej techniky, reprografická technika vo VTEI a iné), ako aj teoretickým a praktickým otázkam zdokonaľovania informačného procesu. Bolo jasné, že sa aj do v tom čase čiastočne izolovaného vedeckého a technického života krajiny dostáva do popredia potreba šírenia informácií ako bezpodmienečná podmienka napredovania hospodárskeho rozvoja. Jednotlivé kurzy a semináre sa väčšinou realizovali mimo knižnice síce v príjemnom, no nie veľmi vyhovujúcom prostredí v Harmónii.

K zásadnej zmene a novej koncepcii doškoľovacieho strediska došlo až po “zamatovej revolúcii” roku 1991 vybudovaním malej učebne na detašovanom pracovisku CVTI SR na Drieňovej ulici 36, ktorá v súčasnosti po renovácii má kapacitu 30 miest. Učebňa je vybavená spätným projektorom, LCD panelom, ale, žiaľ, zatiaľ bez počítačovej techniky. Tento hendikep riešime pri akciách, kde je nevyhnutná práca s počítačmi, spoluprácou s takými školiacimi strediskami, ktoré disponujú počítačovou učebňou (v súčasnosti je to Centrum výpočtovej techniky STU).

Keďže spoločensko-politické i ekonomické zmeny v novembri roku 1989 zasiahli aj oblasť knižničnej a informačnej sústavy a začal vo veľkom rezonovať pojem informačná spoločnosť a internetizácia spoločnosti, bolo len samozrejmé, že to budú práve knižnice a knihovníci, kto prevezme iniciatívu a bude doslova vlajkovou loďou šírenia informačných zdrojov. Lenže… profesionálne zabezpečenie knižníc nebolo dostatočné a nové požiadavky a technológie si vyžadovali špecializovaných a kvalifikovaných pracovníkov, preto sme mali veľkú snahu rozšíriť svoje vzdelávacie aktivity o rekvalifikačný kurz pre pracovníkov knižníc bez knihovníckeho vzdelania. Dňa 20. mája 1991 získala SlTK od Ministerstva školstva, mládeže a športu SR kredit, na základe ktorého mohla absolventom rekvalifikačného kurzu po zložení komisionálnych skúšok vydávať osvedčenie s celoštátnou platnosťou pre odbor knihovníctvo. Po zmene názvu organizácie na Centrum VTI SR sme dňa 20. marca 1997 získali na základe zákona č. 387/1996 Z. z. o zamestnanosti Kredit – duplikát (číslo kreditu 0484). Od roku 1991 do roku 2002 tento rekvalifikačný kurz úspešne absolvovalo 223 frekventantov, ktorí okrem odborných teoretických vedomostí získali aj určité praktické zručnosti a návyky. Zárukou dobrej úrovne bol kvalitný odborný tím prednášateľov, ktorý bol zložený z vedúcich odborníkov Centra VTI SR a externých prednášateľov z Katedry knihovníctva a vedeckých informácií FiF UK.

V roku 1993 na základe dohody s UNESCO sa stala SlTK – Centrum VTI SR národným distribútorom programového systému Micro CDS/ISIS. To všetko sa odzrkadlilo i v aktivitách doškoľovacieho strediska, ktoré rozšírilo svoju činnosť o pravidelné špecializované kurzy WinISIS – CDS/ISIS pre Windows. V roku 2004 bolo evidovaných asi 700 držiteľov licencií, z nich 150 používa WinISIS. Kedže CDS/ISIS nepoužívajú len knižnice, ale aj školy, zdravotnícke zariadenia, štátna správa a množstvo štátnych i súkromných podnikov, neprekvapuje, že je o kurz nepretržitý záujem.

Okrem kurzov neprestalo doškoľovacie stredisko organizovať akcie, ktorými reaguje na aktuálne potreby a problémy (napr. semináre Príprava projektu a žiadostí o grant z fondov EÚ, Nové právne predpisy v oblasti knihovníctva, Ako pracovať s katalógmi knižníc na internete, školenie JASPI o využívaní nových funkcií jednotného informačného systému právnych informácií a pod.).

V spolupráci so Slovenskou pedagogickou knižnicou sme sa toho roku pokúšali získať grant z Grantovej schémy rozvoja ľudských zdrojov MŠ SR pre projekt Vzdelávanie neprofesionálnych zamestnancov školských a verejných knižníc v SR. O potrebnosti tohto projektu svedčí fakt, že v roku 2003 pracovalo v 3 331 školských knižniciach len 48 zamestnancov s odborným knihovníckym vzdelaním, a podobná situácia je aj vo verejných, najmä obecných knižniciach. Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo navrhnúť model a realizovať základné knihovnícke vzdelanie pre všetkých, ktorí pracujú, prípadne by chceli v budúcnosti pracovať v knižniciach a dosiaľ nemajú požadované odborné vzdelanie. Vyškolení absolventi by ďalej odovzdávali informácie a vedomosti získané v rámci aktivít projektu a podporovali jednu z možností celoživotného vzdelávania. Žiaľ, projekt nebol úspešný.

Postupné rozširovanie činností a prehlbovanie odbornosti na základe potrieb rozvoja spoločnosti, priemyslu, školstva atď. plne svedčí o opodstatnenosti doškoľovacieho strediska, ktoré navyše prispieva k zvyšovaniu spoločenského uznania knihovníkov a v konečnom dôsledku tiež k zvýšeniu kultúrnej, vzdelanostnej a sociálnej úrovne občanov.

Jedným z najbližších cieľov je dobudovať toto stredisko aj technicky a technologicky, čím budú vytvorené podmienky na nové formy vzdelávania (e-learning, dištančné vzdelávanie) v súčasnosti aj budúcnosti.

Poznámka redakcie:

V júli t. r. sme sa dozvedeli, že naša česká “sestra” – Štátna technická knižnica v Prahe – získala akreditáciu Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy ČR na rekvalifikačný knihovnícky kurz so zameraním na záujemcov z verejných špecializovaných, odborných a technických knižníc. Oficiálne začne fungovať v školskom roku 2004/2005.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR