Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

6. výročné zasadnutie skupiny národných predstaviteľov a expertov v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva

Autori: Alojz Androvič; Martin Katuščák
Číslo: 3/2004 - Vzdelávanie a knižnice
Rubrika: Zo zahraničia
Kľúčové slová:

(Dublin 27. – 29. júna 2004, Írsko)

National Representatives Group (NRG) je medzinárodným koordinačným a poradným orgánom ústredných orgánov a inštitúcií s celoštátnou a regionálnou pôsobnosťou v oblasti ochrany a sprístupňovania kultúrneho dedičstva so zvláštnym zreteľom na uplatnenie nových informačných technológií v oblasti kultúry. Iniciatíva na založenie skupiny vznikla počas belgického predsedníctva EÚ roku 2001 na podporu programu eEurope s cieľom koordinovať postupy a rozvoj infraštruktúry na digitalizáciu kultúrneho a vedeckého obsahu. Roku 2001 boli sformulované Lundské zásady a Lundský akčný plán na implementáciu prijatých zásad. NRG je nezávislá skupina založená na dobrovoľnosti členských krajín. Jej činnosť koordinuje príslušná predsednícka krajina EÚ v šesťmesačnom cykle (júl – december 2004 Holandsko). Plenárne zasadnutie NRG sa zvoláva dvakrát ročne. Na zasadnutí v Dubline sa zúčastnilo 67 expertov z 25 krajín EÚ, Izraela, Nórska a Ruska. Za Slovenskú republiku: Ing. Alojz Androvič, PhD., z UK Bratislava (expert) a Mgr. Martin Katuščák zo SNK v Martine (predstaviteľ).

Druhým významným podujatím bola medzinárodná konferencia o digitalizácii Sprístupnenie všetkých oblastí: služby používateľovi (Access all areas: serving the user). Program konferencie presunul ťažisko z digitalizácie na problematiku sprístupňovania formou kultúrnych portálov a do popredia postavil služby používateľom a aktivizáciu verejnosti na využívaní a tvorbe kultúrneho obsahu.

Tretím významným momentom bolo vytvorenie pracovnej skupiny (Task Force Group) na prípravu návrhu nového projektu do 7. rámcového programu (EC FP 7) na roky 2005 až 2008, do ktorej sa predbežne prihlásila aj delegácia SR.

Súčasťou medzinárodnej konferencie o digitalizácii bola diskusia o trvalej udržateľnosti strategickej spolupráce, ktorá sa realizuje cez skupinu NRG a vytvára mechanizmus na jej podporu. Pre túto úlohu sa zriadila pracovná skupina zložená z nominácií zo zhromaždenia NRG s cieľom prediskutovať a naplánovať dlhodobú udržateľnosť projektu MINERVA a MINERVA Plus. V pracovnej skupine sú zástupcovia zo 16 krajín (Belgicko, Cyprus, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Izrael, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovensko, Švédsko, Taliansko a Veľká Británia), ktorí vypracujú záverečnú správu pred 7. stretnutím v Haagu 17. septembra 2004.

40.jpg (9278 bytes)

Praktické kroky, ktoré treba vykonať pred ďalším stretnutím skupiny NRG:

 • 2. správa skupiny NRG bude distribuovaná všetkým členom skupiny, aby ich rozoslali vo vlastnej krajine. Členovia môžu použiť správu na zviditeľnenie a marketing digitalizačných iniciatív.
 • 3. správa skupiny NRG je naplánovaná na december 2004 v rámci holandského predsedníctva.
 • Príručka pre dobrú prax bola publikovaná v angličtine na stretnutie v Dubline. Francúzska, španielska a portugalská verzia bude prezentovaná na stretnutí v Haagu 17. septembra 2004.
 • Hodnotiaca správa o pokroku sa bude ďalej vypracovávať írskym partnerom v projekte MINERVA Plus a bude hodnotiť prácu prebiehajúcu pod holandským predsedníctvom. Revidovaná správa bude distribuovaná v decembri 2004. Záverečná správa bude uvedená počas luxemburského predsedníctva.
 • Kritériá na interpretáciu 10 zásad kvality, ktoré boli prezentované na stretnutí v Dubline, budú pripravené na publikovanie na stretnutie v Haagu v septembri 2004. Do tohto istého termínu sa vyrobia pohľadnice s 10 zásadami pre kultúrne webové sídlo v anglickom, francúzskom, nemeckom a talianskom jazyku. Potom budú nasledovať ďalšie jazykové verzie.
 • Pracovná skupina zaoberajúca sa právami duševného vlastníctva preskúmala európsku legislatívu – kľúčové komponenty tvoriace systém riadenia a ochrany práv duševného vlastníctva – a analyzovala úspešné projekty vysporiadania práv v Európe s cieľom vytvoriť konkrétny obchodný model.
 • Pracovná skupina “Inventáre, objavovanie digitalizovaného obsahu, otázky mnohojazyčnosti” podnikla kroky na vytvorenie spoločného opisného modelu implementovaného prostredníctvom projektu MICHAEL. Skupina distribuovala dotazník o mnohojazyčnom tezaure pre kultúrne aplikácie.
 • Výsledky týkajúce sa inventárov zdrojov a interoperability sa očakávajú na ďalšom stretnutí skupiny NRG v Haagu 17. septembra 2004.
 • Pracovná skupina “Dobrá prax a kompetenčné centrá” preskúma otázky ohľadom znižovania nákladov.
 • Pracovná skupina zaoberajúca sa trvalou udržateľnosťou podá správu na stretnutí v Haagu.
 • Holandské predsedníctvo bude iniciovať proces revízie Lundských zásad a Akčného plánu.

Zhrnutie zasadnutia pracovnej skupiny pre trvalú udržateľnosť koordinačnej iniciatívy

 • Pracovná skupina je zložená zo zástupcov 17 krajín (16 vyššie uvedených plus Írsko v úlohe pozorovateľa).
 • Pracovná skupina sa zhodla, že holandské predsedníctvo EÚ vypracuje podkladový materiál spolu s vysvetlením termínov (čo je EEIG? atď.) a faktickými informáciami o európskych organizačných modeloch relevantných z hľadiska budúcich koordinačných aktivít. V podkladoch budú identifikované a analyzované modely prichádzajúce do úvahy ako príklady v kontexte budúceho akčného plánu a vysvetlené definície a pojmy.
 • V materiáli budú východiská pre budúcu diskusiu skupiny NRG o budúcej organizácii koordinačnej iniciatívy. Materiál poskytne aj potrebné podkladové informácie na urýchľovacie zasadnutie ( acceleration room session) v Haagu 17. septembra.
 • Koncept materiálu dostanú všetci členovia pracovnej skupiny v polovici augusta. Konečná verzia so zapracovanými pripomienkami bude rozoslaná skupine NRG pred 7. stretnutím v Haagu.

Pracovná skupina Task Force na prípravu nových projektov

Na prípravu návrhu nového projektu do 7. rámcového programu (EC FP 7) na roky 2005 – 2008 sa na rokovaní skupiny NRG vytvorila pracovná skupina (Task Force). Jej úlohou bude do termínu prvej uzávierky návrhov (november 2004) navrhnúť nové úlohy a témy nadväzujúce na projekty MINERVA a MINERVA Plus tak, aby sa zachovala kontinuita, vytvoril priestor a získali finančné prostriedky na realizáciu nových cieľov. Pracovná skupina bude komunikovať v prípravnej fáze prostredníctvom elektronickej konferencie. Delegácia SR prejavila predbežne záujem o prácu v rámci tejto skupiny s cieľom formulovať problémy, potreby a požiadavky a deklarovať reálne možnosti nových členských krajín v nasledujúcich etapách spolupráce. Z nových členských krajín sa zapojilo ešte Poľsko.

Úlohou účastníkov konferencie a členov skupiny NRG je šírenie získaných poznatkov a dobrých príkladov dosiahnutých v krajinách EÚ a ďalších vyspelých krajinách v oblasti digitalizácie.

Ďalším cieľom je presadzovanie zásad, odporúčaní a metodiky, ktoré sa vypracovali v rámci projektov MINERVA a MINERVA Plus, a koordinácia príslušných aktivít s domácim kultúrnym a vzdelávacím sektorom.

Trvalou úlohou je priebežné monitorovanie stavu rozvoja digitalizácie a sprístupňovania kultúrneho a vedeckého obsahu a pravidelné spracovanie situačnej správy na účely porovnania v rámci členských krajín EÚ – účastníckych krajín siete NRG a MINERVA.

Návrh úloh a odporúčaní

 • Pokračovať v spolupráci v rámci európskej iniciatívy NRG na ďalšom rozvoji digitalizácie kultúrneho obsahu, jeho ochrany a sprístupňovania prostredníctvom digitálnych knižníc, virtuálnych expozícií a kultúrnych portálov. Zabezpečiť účasť národného predstaviteľa a expertov z jednotlivých typov pamäťových a osvetových inštitúcií (múzeum, galéria, knižnica, film, hudba, archív...) na pracovných stretnutiach NRG raz za 6 mesiacov (v roku 2004 jedenkrát – Holandsko, v roku 2005 dvakrát – Luxembursko, Veľká Británia) a v budúcnosti zorganizovať takéto podujatie na Slovensku, expertných komisií projektov EÚ (MINERVA Plus, CALIMERA) a na tematicky zodpovedajúcich konferenciách v zahraničí (IX.2004 Salzburg, IX.2004 TheHague, XII.2004 Moskva, III.2005 Florencia).
 • Poveriť komisiu pre informatizáciu MK SR (odbor informatiky) zabezpečením agendy NRG vrátane koordinácie aktivít a uplatnenia výsledkov projektu MINERVA Plus (a ďalších príbuzných projektov EÚ) s nadrezortnou pôsobnosťou.
 • Organizačne a finančne zabezpečiť plenárne zasadnutie NRG v prípade cyklického prevzatia predsedníctva EÚ Slovenskou republikou. Pozývať zahraničných expertov na prezentácie príkladných riešení na domácich seminároch. Podporovať bilaterálnu a multilaterálnu spoluprácu a účasť rezortných pamäťových inštitúcií na projektoch EÚ (eEurope, FP 6, FP 7).
 • Orientovať technologický rozvoj na nové trendy rozvoja portálových systémov a služieb s cieľom dosiahnuť kompatibilitu a napojenie systému SR do európskych štruktúr. Stanoviť priority informačných projektov a koordinovane dobudovať infra-
  štruktúru ústredných pamäťových inštitúcií v oblasti kultúry. Posilniť kompetencie komisie pre informatizáciu MK SR pri koordinácii a usmerňovaní informatizačných projektov a ich financovania z verejných zdrojov.
 • Vypracovať dlhodobý strategický plán digitalizácie a sprístupňovania kultúrneho obsahu (Národný program digitalizácie), riešiť základné problémy tvorby digitálnych a multimediálnych dokumentov, budovania virtuálnych knižníc, expozícií a zastrešujúceho kultúrneho portálu s cieľom priblíženia a postupného začlenenia sa do svetových (európskych) informačných sietí.
 • Realizovať projekt kultúrneho portálu a registra kultúry ako jeden z prioritných inovačných projektov rezortu kultúry. Projekt zodpovedajúco organizačne a vecne zabezpečiť a začleniť do zoznamu projektov štátneho informačného systému. Vývoj a prevádzku financovať ako samostatný program formou programového financovania v celej komplexnosti (mzdy, vývoj, investície, prevádzkové náklady a pod.) podľa prijatého programu a v rámci možného rozsahu úloh a aktivít.
 • Prijať Lundské zásady a prostredníctvom zastúpenia v skupine národných zástupcov NRG sa podieľať na obojstrannej koordinácii digitalizačných aktivít.
 • Na národnej úrovni iniciovať vypracovanie mechanizmu koordinácie digitalizácie kultúrneho a vedeckého dedičstva za spolupráce viacerých rezortov pri napĺňaní Stratégie informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčného plánu a programu eEurope 2005, iniciovať vypracovanie stratégie digitálneho uchovávania dokumentov.
 • Pri realizácii programov a projektov zahŕňajúcich tvorbu, spracovanie a prezentáciu digitálneho obsahu do metodických a vykonávacích materiálov zapracovať výstupy projektu MINERVA a zabezpečiť ich dodržiavanie: Technické predpisy pre programy na tvorbu digitálneho obsahu, 10 zásad pre kvalitu kultúrnych webových sídel, Príručka pre dobrú prax digitalizačných projektov; aktualizovať existujúce projekty zahŕňajúce digitalizáciu podľa týchto požiadaviek a ďalších výstupov skupiny NRG/siete MINERVA.
 • Stať sa partnerom v projekte MINERVA Plus (projekt prebieha od februára 2004 do júla 2005) a mobilizovať expertov na Slovensku k účasti na práci v pracových skupinách.

 

Získaná dokumentácia a miesto uloženia

[1] Coordinating Digitisation in Europe – Progres Report of the NRG, 2002 (214 s.)

[2] Coordinating Digitisation in Europe – Progres Report of the NRG, 2003 (233 s.)
      http://www.minervaeurope.org/publications/globalreport.htm  

[3] Charter of Parma. MINERVA, 2004 [23 s.]
      http://www.minervaeurope.org/structure/nrg/documents/charterparma.htm

[4] Good Practices Handbook. Version 1.3. MINERVA WG 6. 2004 (60 s.)
      http://www.minervaeurope.org/publications/goodhand.htm
 

[5] Our Cultural Heritage: A Strategy for Action for Public Libraries. Library Council. 2003 (96 s.)

[6] Commentary and Exploration of the Ten Quality Principles. MINERVA, 2003(64 s.)
      http://www.minervaeurope.org/publications/qualitycommentary  

[7] Canadian Culture Online. Canadian heritage. 2003. (26 s.)

[8] Culturescope.ca. Canadian Cultural Obsetvatory. (2 s.)
      http://www.culturescope.ca  

[9] Canadas Cultural Gateway. Culture.ca- (2 s.)
      www.culture.ca

[10] reklamné a informačné materiály

Všetky dokumenty projektu MINERVA, správy zo stretnutia predstaviteľov a prezentácie z konferencie sú prístupné a publikované na stránkach webového sídla www.minervaeurope.org. Získaná dokumentácia [1 – 9] je tiež uložená v špecializovanej študovni knižničnej a informačnej vedy UKB. Väčšina materiálov je dostupná z lokácie www.minervaeurope.org   alebo v tlačenej verzii od autorov tejto správy. Slovenský preklad Parmskej charty, Lundských zásad, 10 zásad pre kvalitu kultúrnych webových sídel, hlavných téz Lundského akčného plánu a podstatnej časti Príručky pre dobrú prax (“Odporúčanie”) je na internete na adrese www.viks.sk/digitus .

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR