Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Všetko o knižniciach a knihovníctve v Nemecku nájdete na novom knižničnom portáli

Autor: Sylvia Kováčová
Číslo: 2/2004 - Digitalizácia v knižniciach
Rubrika: Predstavujeme / Introducing
Kľúčové slová:

Začiatkom apríla sprístupnil Goetheho inštitút na svojej internetovej stránke Knižničný portál: Nemecko, www.goethe.de/bibliotheksportal (nemecky), www.goethe.de/librarypotal (anglicky), ktorý poskytuje podrobný prehľad o nemeckom knihovníctve a informačných systémoch. Nájsť tu možno kompaktné informácie k aktuálnym podujatiam a tendenciám rozvoja nemeckého knihovníctva, dôležité koncepčné materiály, informácie o kooperačných združeniach na vnútronemeckej aj medzinárodnej úrovni, portréty dôležitých knižníc a informačných pracovísk, prehľad o formách knihovníckeho vzdelávania v krajine na jednotlivých vysokých školách. Priblížené sú aj rôznorodé formy odbornej diskusie.

Na stránkach možno nájsť kalendár aktuálnych odborných podujatí, ktoré organizujú jednotlivé knihovnícke zväzy až do roku 2005, medzi inými informácie o nedávnom Lipskom kongrese, ako aj prehľad odborných podujatí v tomto a budúcom roku.

Informovať sa možno o knižničnom systéme v Nemecku, o jednotlivých typoch knižníc od vedeckých, krajinských a regionálnych cez vysokoškolské, špeciálne a verejné knižnice až po knižnice pre deti a mládež a školské knižnice.

Na stránkach sú zahrnuté aj archívy ako historická pamäť vo svojej oblasti, ktoré zohrávajú významnú spoločenskú funkciu.

V Nemecku nie je centrálna inštitúcia, ktorá by riadila celý knižnično-informačný systém. Predchodca Spolkového zväzu nemeckých knihovníckych zväzov – Nemecký knihovnícky inštitút – vypracoval v roku 1973 štruktúrny plán Bibliotheksplan ´73, v ktorom bola po prvýkrát načrtnutá sieť pre celú Nemeckú spolkovú republiku. Aktuálnym základom pre knižničné kooperácie je dnes koncepcia, ktorú predstavil Spolkový zväz nemeckých knihovníckych zväzov pod názvom Knižnice ´93. Tento materiál požaduje, aby sa prierezové úlohy riešili v centrálnych inštitúciach a v knižničných zväzoch, teda formou kooperácie. Takýmto spôsobom sa riešia úlohy v oblasti získavania, spracovávania dokumentov v elektronických systémoch, doručovania dokumentov, v oblasti budovania digitálnej knižnice, uchovávania a ochrany fondov, ako aj v jednotlivých komparáciách knižníc medzi sebou a v štatistickej oblasti.

Nemecko má rozvetvený systém knihovníckeho vzdelávania, v súčasnosti možno knihovnícke odbory študovať na 9 vyšších odborných školách a na Humboldtovej univerzite v Berlíne. V posledných rokoch prešla väčšina študijných odborov určitou reformou, ktorej cieľom je priblížiť odbor dnešným podmienkam, predovšetkým v oblasti rozvoja informačných technológií. Preto došlo paralelne s obsahovou premenou odborov v značnej miere aj k zmenám ich pomenovania.

Od začiatku 20. storočia sa začali v Nemecku vytvárať rôzne nadregionálne knihovnícke organizácie, inštitúcie a spolky, ktoré formovali knihovníctvo a prinášali mnoho nových impulzov.

Ako zastrešujúci orgán pre všetky tieto aktivity pôsobí Spolkové združenie Nemeckých knihovníckych zväzov. V tomto združení sú zastúpené jednotlivé personálne aj inštitucionálne zväzy, v súčasnosti aj Bertelsmannova nadácia, Goetheho inštitút a Nákupná centrála pre knižnice v Reutlingene.

Odborná diskusia sa v Nemecku organizuje na rôznych platformách: od odborných časopisov až po výmenu názorov v internetovom fóre, sú tu zastúpené všetky formy. Obľúbenými fórami sú Knižničný kongres v Lipsku a iné medzinárodné konferencie. Pomocou elektronických poštových serverov si možno vymieňať navzájom odborné informácie.

Goetheho inštitút so svojimi pobočkami po celom svete spolupracuje veľmi úzko s knižničnými organizáciami a zväzmi v jednotlivých krajinách sveta, organizuje medzinárodné konferencie, semináre, workshopy a študijné cesty, pracuje na spoločných projektoch, ktorých prehľad možno nájsť aj na tomto knižničnom portáli.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR