Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Slovenský výbor pre medzinárodný program Pamäť sveta

Na základe iniciatívy Slovenskej komisie pre UNESCO, Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej knižnice v Martine, Univerzitnej knižnice v Bratislave, Slovenského národného archívu a ďalších inštitúcií sa 13. februára 1996 ustanovil Slovenský výbor pre medzinárodný program Pamäť sveta, zložený z popredných odborníkov z oblasti archívnictva, knihovníctva, ochrany dokumentárneho dedičstva, informatiky, zo zástupcov Slovenskej akadémie vied a ďalších inštitúcií. Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 2. februára 2000 prijala uznesenie č. 68/2000, ktorým zaradila medzinárodný program UNESCO Pamäť sveta do programov UNESCO v Slovenskej republike a tým vytvorila podmienky na efektívnu činnosť Slovenského výboru pre program Pamäť sveta a zabezpečila podobné predpoklady na realizáciu tohto programu, ako majú ostatné medzivládne programy UNESCO u nás. Poslaním výboru je aktívne sa podieľať na realizácii tohto programu UNESCO, pripravovať a realizovať projekty na sprístupnenie unikátnych diel slovenského dokumentárneho dedičstva (na CD-ROM-och), ktoré vedecká obec pokladá za nedeliteľnú súčasť svetového kultúrneho dedičstva .

Ponúkame Vám výťah zo zápisnice z posledného zasadnutia tejto komisie dňa 7. apríla 2004:

Zasadnutie otvorila generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO pani Božena Krížiková, ktorá prítomných privítala a krátko zhrnula ciele a poslanie programu Pamäť sveta. Zároveň informovala, že uzávierka predkladania nových návrhov na zápis dokumentov do Zoznamu Pamäte sveta v UNESCO je 30. júna 2004.

Ľubomír Jankovič zo Slovenskej národnej knižnice v úvode zhrnul históriu programu Pamäť sveta na Slovensku – od počiatočných iniciatív cez založenie Slovenského výboru v roku 1996 až po zaradenie dvoch významných dokumentárnych pamiatok na Zoznam Pamäte sveta (Memory of the World Register) v roku 1997. Prvou z nich je projekt Kódexy Bratislavskej kapituly (je to spoločný projekt Slovenského národného archívu a Slovenskej národnej knižnice), ktorý je najrozsiahlejším, najucelenejším, historicky i umelecky najcennejším kódexovým súborom zachovaným na území Slovenska. Projekt sa zrealizoval s podporou účelovej dotácie MK SR. Druhou je výber arabských, perzských a tureckých rukopisov zo zbierky bosnianskeho literáta a učenca Safveta bega Bašagića z fondov Univerzitnej knižnice v Bratislave. Zbierka je jedinečným pamätníkom bosnianskeho islamského písomníctva. Obsahuje diela z islamskej teológie, práva, etiky, mystiky a filozofie. Popri nich sa v nej nachádzajú aj dôležité historické diela o tureckej štátnej správe na Balkáne a v strednej Európe. Niektoré z nich sú svojím obsahom alebo spôsobom vyhotovenia unikáty. Zbierka má dôležitý význam nielen pre históriu a kultúru Bosny, ale aj pre históriu svetovej islamskej kultúry. Okrem iného informoval o prieskumnej kampani na zistenie a identifikáciu ďalších vhodných projektov na zápis do Zoznamu Pamäte sveta. Na záver konštatoval, že napriek úsiliu a aktivitám sa nepodarilo v SR vytvoriť tvorivý tím odborníkov, ktorí by sa systematicky venovali problematike a projektom v rámci programu UNESCO Pamäť sveta.

Alojz Androvič z Univerzitnej knižnice v Bratislave zhrnul aktivity a zámery Univerzitnej knižnice v Bratislave v oblasti dokumentárneho dedičstva a jeho ochrany: UKB v roku 2003 ukončila 1. fázu spracovania Bašagićovej zbierky. Po viacročnom úsilí vydala ilustrovanú a anotovanú bibliografiu tejto zbierky na CD-ROM-e. Projekt sa realizoval v rámci osobitného grantu na podporu kultúrnych aktivít MK SR. UKB má zámer pokračovať v spracovaní jednotlivých diel z tejto zbierky. Predpokladom na to je popri nevyhnutnom finančnom zabezpečení nájdenie kompetentných partnerov (arabisti, islamisti...), ktorí by garantovali odborné spracovanie od výberu diel až po analýzy, preklady a komentáre. Technické spracovanie zabezpečí UKB v rámci vlastných kapacít.

UKB sa v roku 2004 zapojila do prípravy dvoch participačných projektov v rámci programu UNESCO na roky 2004 – 2005 s medzinárodnou účasťou. Sú to projekty Multinational digital library and archiving system in technical sciences, predložený v spolupráci s IFLA a Value added services for the memory of the World, ktorý inicioval maďarský výbor UNESCO pre Pamäť sveta, a zúčastňujú sa ho partnerské inštitúcie z Česka, Maďarska, Poľska, Slovinska a Litvy.

V rámci rekonštrukcie a prestavby UKB je plánované vytvorenie digitalizačného laboratória zameraného na spracovanie historických tlačí. Technológia má umožňovať spracovanie historických dokumentov podľa metodiky MASTER, odporúčanej pre program Pamäť sveta. Začiatok prevádzky sa predpokladá v druhej polovici roku 2004. Technológiu bude možné v primeranom rozsahu a v prípade voľných kapacít využiť na spracovanie dokumentov partnerských inštitúcií.

UKB sa aktívne zapojila do členstva a činnosti medzinárodného konzorcia Memoria Mundi, v rámci ktorého sa buduje medzinárodný súborný katalóg historických tlačí ( http://www.memoria.cz).

UKB ako domovská inštitúcia Strediska UNESCO hodlá aj naďalej aktívne podporovať činnosť Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta a zabezpečovať činnosť sekretariátu tejto komisie.

UKB pripravuje v rámci prestavby domovského webového sídla osobitné stránky pre Stredisko UNESCO a program Pamäť sveta, ako aj sprievodné aktivity. Stránky budú otvorené všetkým partnerom, od ktorých sa zároveň očakáva obsahová spolupráca.

Jozef Hanus , riaditeľ Slovenského národného archívu, informoval o stave spracovávania Bratislavských antifonárov, čo je spoločný projekt SNA a SNK. Na digitalizáciu sú pripravené ďalšie 3 antifonáre.

Miroslav Ulman zo Slovenského filmového archívu podal informáciu o filmoch, ktoré už boli zaradené do UNESCO zoznamu najdôležitejších filmov z jednotlivých členských štátov, ako aj o postupe prenosu vzácnych filmových pamiatok na moderné médiá, predovšetkým DVD.

O priebehu a stave digitalizácie fondu nachádzajúceho sa v archíve SRo informovala Soňa Lukáčová. Postupne sa digitalizuje celý fond, ale prednosť majú vzácne zvukové dokumenty.

Mária Španková z Archívnej správy MV SR o. i. navrhla na prípadnú digitalizáciu súbor stredovekých banských máp (50 000), ktorých spracovanie by si však vyžiadalo nemalé finančné náklady. Počiatočné fázy projektu – odborné popisy – by bolo možné urobiť, ale náročnejšia by bola digitalizácia týchto dokumentov. Možno by sa dala využiť spolupráca s UKB po sprevádzkovaní digitalizačného laboratória v UKB. Záverom zdôraznila nevyhnutnosť vypracovania dôkladnej koncepcie využívania moderných technológií v oblasti uchovávania a sprístupňovania dokumentov.

Oskar Elschek z Ústavu hudobnej vedy SAV zdôraznil, že napriek nedostatku financií systematicky pokračujú v digitalizácii fondov, prostriedky sa usilujú získať z rôznych zdrojov. Vyslovil názor, že získavať finančné zdroje na projekty je úloha výborov, akým je aj Slovenský výbor pre Pamäť sveta, aby to nemuseli robiť jednotlivé inštitúcie osamotene. A úlohou UNESCO ako organizácie v systéme OSN, ktorá má v agende ochranu svetového dokumentárneho dedičstva, je podporovať takéto projekty. Ako námet na prípadný ďalší projekt, ktorý by SR predložila na zápis do Zoznamu Pamäte sveta, navrhol súbor rukopisov slovenských ľudových piesní B. Bartóka. Súbor je v 3 zväzkoch, navrhuje sa digitalizácia všetkých zväzkov.

Ako uviedla Gabriela Kiliánová z Ústavu etnológie SAV, v minulom roku ústav investoval do nákupu techniky potrebnej na digitalizáciu, ale zatiaľ chýbajú odborní pracovníci. Plánujú digitalizovať archív, ktorý dokumentuje tradičnú ľudovú kultúru Slovákov a menšín žijúcich na Slovensku.

V diskusii prišli prítomní k nasledujúcim záverom:

  • Ministerstvo kultúry SR pripraví komplexný informačný materiál na rokovanie vlády, ktorý bude obsahovať históriu, úlohy a ciele, ale aj potreby Slovenského výboru pre program UNESCO Pamäť sveta;

  • SK UNESCO v spolupráci s predsedom výboru podniknú kroky na zabezpečenie rovnoprávneho postavenia výboru pre Pamäť sveta s ostatnými medzivládnymi výbormi v rámci SK UNESCO, a hlavne pridelenia riadneho rozpočtu tomuto výboru;

  • výbor rozšíri svoje členstvo, zvážiť treba aj český model, keď sú do výboru prizývaní aj predstavitelia veľkých firiem a bánk, ktoré sa môžu stať sponzormi projektov;

  • výbor bude pracovať na nových projektoch – kandidátoch na zápis do Zoznamu Pamäte sveta, predmetom súčasných úvah sú stredoveké banské mapy (podklady pripraví Archívna správa MV SR) a súbor Bartókových slovenských piesní (podklady pripraví Ústav hudobnej vedy SAV);

  • výbor bude priebežne pracovať na vytváraní predbežného zoznamu “tentative list“ perspektívnych dokumentárnych projektov.

 

Na záver zasadnutia sa konala voľba nového predsedu výboru, ktorým sa stal Ing. Alojz Androvič, PhD., z Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR