Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Pochváľte sa vlastnou zbierkou...

Moderné zbierky knižníc, archívov a múzeí zhromažďujú neustále narastajúce množstvo digitálnych dokumentov – text, grafické objekty, zvuky a video. Inštitúcie hľadajú nástroje, ktoré by im umožnili organizovať takéto digitálne zbierky a sprístupňovať ich koncovým používateľom a iným inštitúciám. DigiTool od spoločnosti Ex Libris je ucelený systém, ktorý predstavuje ideálne riešenie pre budovanie, správu a sprístupňovanie digitálnych zbierok a je vhodným nástrojom na podporu digitalizácie.

Systém DigiTool umožňuje katalogizátorom a koncovým používateľom importovať digitálne objekty a pripojovať k nim popisné záznamy (metadáta). DigiTool obsahuje rozmanité nástroje na vytváranie štruktúry elementu. Príbuzné popisné záznamy digitálnych objektov môžu byť navzájom prepojené do hierarchických väzieb – k jednému popisnému záznamu sa môžu vzťahovať rôzne verzie alebo formáty toho istého digitálneho objektu a k viacerým popisným záznamom sa môže viazať jeden digitálny objekt.

Pri procese spracovania je každý digitálny objekt uložený a zaevidovaný spolu s popisnými záznamami. Webové rozhranie uľahčuje import digitálnych objektov a spracovanie popisného záznamu. Môžu ho využívať vzdialení používatelia na vytvorenie vlastnej digitálnej zbierky alebo ako návrh na vylepšenie digitálnej zbierky príslušnej inštitúcie. Vďaka jednoduchým pracovným postupom môžu katalogizátori vyberať vhodné záznamy z osobných zbierok používateľov a pridávať ich do hlavnej ponuky sprístupňovaných digitálnych zbierok inštitúcie. Používateľom, ktorých záznamy z osobných zbierok budú takýmto spôsobom sprístupnené, bude zaslané oznámenie elektronickou poštou.

Výkonná aplikácia klient-server , vytvorená pre správcov digitálnych zbierok, umožňuje import digitálneho obsahu jednotlivo alebo dávkovo, správu používateľských kont a profilov. Vytváranie popisných, administratívnych a štrukturálnych metadát uľahčuje množstvo preddefinovaných polí metadát, šablón a formulárov. Po importe dát systém automaticky vygeneruje náhľady digitálnych objektov a textové dokumenty plnotextovo zaindexuje. Takisto aj niektoré technické metadáta môžu byť vytvorené automaticky. Systém pre každý objekt vygeneruje kontrolný súčet, čím zabezpečuje integritu.

Sofistikované nástroje na vyhľadávanie ponúkajú používateľom rôzne spôsoby vyhľadávania – podľa metadát, prehľadávaním plného textu, použitím zástupných znakov a logických operátorov. Výsledky vyhľadávania je možné filtrovať, prideľovať im váhu, triediť a používateľom zobrazovať spolu s pripojenými digitálnymi objektmi a hierarchickými väzbami. Digitálne objekty, ako napr. obrázky, môžu byť zobrazované prostredníctvom štandardných prehliadačov. Špeciálne rozhranie na listovanie uľahčuje zobrazovanie nasnímaných viacstránkových dokumentov a monografií.

maryland.jpg (42528 bytes)

Ukážka z digitálnej zbierky univerzity v Marylande

Bezpečnosť dát je zabezpečená riadeným prístupom k digitálnym objektom a nepretržitou kontrolou integrity dát. Všetky importované digitálne objekty môžu byť uložené v súborovom systéme, Oracle databáze alebo na vzdialenom serveri a dostupné prostredníctvom protokolu HTTP. Funkcionalita kontroly prístupu sleduje počet súčasných používateľov, ktorí si zobrazujú konkrétny digitálny objekt, a riadi prístup v závislosti od statusu a ID používateľa, zápisu do akademického kurzu alebo IP adresy.

DigiTool predstavuje rozumnú dlhodobú investíciu ako systém s otvorenou architektúrou, modulárnou štruktúrou a s podporou priemyselných štandardov, ako napr. Dublin Core, MARC, Unicode, ODBC, OpenURL, SSL, SSO, HTML, XML a komunikačné protokoly HTTP, LDAP, Z39.50 a OAI-PMH.

DigiTool je otvorený systém , ktorý dokáže pracovať nezávisle alebo v spojení s lokálnymi systémami, ako napr. streaming media servermi a so systémami na autentifikáciu a autorizáciu. Takisto môže byť prepojený s inými produktmi spoločnosti Ex Libris – knižnično-informačným systémom ALEPH 500, vyhľadávacím portálom MetaLib a nástrojom na využívanie pridaných služieb SFX.

Systém DigiTool umožňuje generovať veľké množstvo podrobných zostáv o dátach, vďaka ktorým môže daná inštitúcia spoľahlivo spravovať uložené objekty a sledovať prístupy k nim. Systém registruje poplatky za zobrazenie digitálneho objektu a generuje štandardné zostavy a výstupy, napr. o autorských právach a počte prístupov.

jib.jpg (30092 bytes)  

Prepojenie systému DigiTool s Jednotnou informačnou bránou (Národní knihovna ČR)

 

Distribútori Digitool pre SR a ČR:
Ústav výpočetní techniky UK v Prahe, Ovocný trh 5, 116 36 Praha 1, Ing. Dana Šimková (dana@cuni.cz)
http://digitool.cuni.cz

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR