Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Knižničný portál InfoLib vykročil...

Medzi vrcholné podujatia Spolku slovenských knihovníkov počas Týždňa slovenských knižníc 2004 patrilo slávnostné uvedenie portálu InfoLib – portálu pre knižničnú a informačnú teóriu a prax – do prevádzky. Slávnostný krst bol zavŕšením odborného seminára Informačná vzdelanosť ako výzva pre knihovníka 21. storočia dňa 25. marca 2004 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. V úvodných slovách predsedníčky SSK Ing. Silvie Stasselovej odzneli slová poďakovania všetkým, ktorí stáli pri zrode vízie portálu, podporili jeho realizáciu finančne alebo svojím odborným potenciálom a ktorí sa pričinili o jeho úspešné uvedenie do informačného prostredia.

Za krstného otca portálu InfoLib slávnostne menovala predsedníčka SSK doc. RNDr. Ing. Jozefa Liptáka, PhD., vedúceho Katedry knihovníctva a informačnej vedy FiF UK, ktorého pozitívny vzťah k svojmu záväzku sa prejavil vtipným úvodným slovom sprevádzaným vlastnoručnými autorskými ilustráciami (pozri: www.infolib.sk, horná lišta O portáli / Krst portálu / úvodné slovo).

vykroc.jpg (37026 bytes)

Symbolickým sfúknutím sviečky – v tvare číslice 0 – na slávnostnej torte s nápisom InfoLib a s prípitkom symbolického pohára šampanského s vinetou InfoLib sa zavŕšila doba zrenia slovenského portálu pre knižničnú a informačnú teóriu a prax. Od tohto momentu už portálu InfoLib tiká reálny čas.

V mene všetkých, ktorí stáli pri zrode portálu, ako aj v mene tých, ktorí ho začali využívať a prejavujú mu svoju priazeň, vyslovila predsedníčka SSK prianie, aby sme všetci boli svedkami jeho plynulého dospievania a mohli sme spoločne osláviť jeho najbližšie okrúhle narodeniny pri jeho plnom informačnom zdraví!

Ďalšie informácie a fotogalériu nájdete na www.infolib.sk  v hornej lište v časti O portáli.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR