Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

GROVE MUSIC ONLINE

Autor: Libuše Hrdá
Číslo: 2/2004 - Digitalizácia v knižniciach
Rubrika: Krok za krokom
Kľúčové slová:

http://www.grovemusic.com

 

Dnes už nikoho neprekvapí, že čoraz viac informačných zdrojov je ponúkaných v elektronickej podobe. Mnohé z nich existujú paralelne s klasickou tlačenou verziou, ale dá sa predpokladať, že pri mnohých z nich sa v budúcnosti od tlačenej verzie úplne upustí.

V roku 2001 sa elektronickej podoby dočkala aj najväčšia svetová hudobná encyklopédia – Grove Music Online. Vychádza z posledného tlačeného vydania Grove Music a obsahuje: 29 zväzkov New Grove Dictionary of Music and Musicians, 3 zväzky New Grove Dictionary of Jazz a 4 zväzky New Grove Dictionary of Opera.

Online verzia má príjemné používateľské prostredie a mnohé funkcie, ktoré zrýchľujú, uľahčujú a zefektívňujú prácu s encyklopédiou v porovnaní s jej tlačenou verziou. Bez preháňania sa dá povedať, že možnosti, ktoré vnáša do využívania encyklopédie elektronická podoba, sú s knihou neporovnateľné.

K hlavným prednostiam Grove Music Online (GMO) patrí obrovský informačný rozsah, väčší priestor a možnosti pre ilustratívne príklady, možnosť zaraďovať priame odkazy na externé zdroje na internete, priebežné aktualizácie, plnotextové vyhľadávanie informácií, efektívny spôsob prezerania, špeciálna ponuka presahujúca rámec tlačenej predlohy a v neposlednom rade celkové zrýchlenie vyhľadávania. Všetky heslá, notové príklady, obrázky a ilustrácie je možné vytlačiť.

Pozrime sa na niektoré z hlavných predností GMO podrobnejšie.

Rozsah

Rozsah je v porovnaní s knihou takmer nepredstaviteľný. Online verzia pracuje so všetkými 37 dielmi naraz. Zjednodušene povedané, ide o jednu knihu s desiatkami tisícov stránok a hesiel.

Ilustratívne príklady a odkazy

GMO obsahuje 5 000 hudobných príkladov, ktoré dopĺňajú jednotlivé heslá. Popri príkladoch prevzatých z tlačenej podoby (notové ukážky a obrázky) sú navyše zaradené trojrozmerné animácie objektov a odkazy na ďalšie zdroje informácií na internete. Veľkou prednosťou GMO je možnosť vypočuť si zvukové ukážky. V súčasnosti je ozvučených viac než 500 hudobných príkladov a ich počet stále stúpa. Hudobný príklad v texte hesla možno otvoriť v samostatnom okne a zväčšiť na celú obrazovku. Program umožňuje prezerať si hudobné príklady a odkazy i mimo textu hesla, v samostatných súboroch Illustration, Sounds, Links.

Aktualizácia

GMO sa pravidelne štvrťročne aktualizuje. Pri aktualizácii v januári 2004 boli doplnené súpisy diel 70 súčasných skladateľov a 20 hesiel týkajúcich sa stredovekej hudby bolo doplnených 56 zvukovými ukážkami. Elektronická verzia umožňuje bezprostredne reagovať na vybrané aktuálne témy. Na to je určená časť kapitoly Special features. Vo februári t. r. tu boli sprístupnené dva články. Ken Burns´s Jazz – a discussion with Scott deVeaux and Krin Gabbard (12-dielny dokumentárny seriál Kena Burnsa vysielala v minulom roku i Česká televízia. Recenzie pozri v časopise Harmonie 2003/10, viac na URL adrese www.pbs.org/jazz) a Music Censorship in Afganistan – an interview with John Baily.

Prevedením do elektronickej podoby sa stala GMO nielen najväčším, ale aj najaktuálnejším zdrojom informácií z dejín a teórie hudby. Táto skutočnosť obzvlášť vynikne, ak si predstavíme časovú prestávku medzi prvým a druhým aktualizovaným tlačeným vydaním takto rozsiahlej encyklopédie. Pritom mnoho knižníc dosiaľ pracuje s nekompletným vydaním Grove Music z roku 1956.

Vyhľadávanie informácií

Pri jednoduchom vyhľadávaní (Search) podľa zadaného kľúčového slova sú najskôr prehľadané podheslá. Až keď nie je ani toto vyhľadávanie úspešné, hľadá program v plných textoch hesiel. Jednoduché vyhľadávanie je vhodné predovšetkým pre rýchle, prípadne orientačné hľadanie.

Rozšírené vyhľadávanie (Advanced Search) umožňuje súčasne vyhľadať a vo výsledku zobraziť odkazy na všetky miesta encyklopédie, ktoré obsahujú zadaný pojem, alebo zacieliť vyhľadávanie na určitú obsahovú časť encyklopédie.

Funkcia Full text search je určená na vyhľadávanie zadaného pojmu v plných textoch hesiel. Aby bol výsledok vyčerpávajúci, ale pritom čo najpresnejší, možno vyhľadávaciu požiadavku korigovať voľbou funkcie Concept (vyhľadáva aj synonymá a slová podobné), Pattern (vyhľadáva alternatívny pravopis) alebo Boolean (vyhľadávanie s použitím logických operátorov and, or, not). Na hľadanie špecifických pojmov a presných spojení či viacerých slov sa používajú úvodzovky (“ xxx “).

Výsledkom vyhľadávania je súpis hesiel, v ktorých sa objavuje zadané slovo. V prípade použitia funkcie Concept alebo Pettern sú heslá vyhodnotené a zaradené zostupne podľa relevancie. Na začiatku súpisu je uvedený celkový počet vyhľadaných záznamov. Ikonky vedľa záznamu označujú, či ide o heslo z New Grove Dictionary of Jazz či New Grove Dictionary of Opera. Neoznačené heslá pochádzajú z Grove Dictionary of Music. Najdôležitejšie záznamy sú zvýraznené červenou farbou.

V rámci Advanced Search možno samostatne pracovať s biografickými alebo bibliografickými informáciami, súpismi diel, odkazmi alebo autormi hesiel.

Funkcia Biographies umožňuje vyhľadávať osobnosti podľa dátumu alebo miesta narodenia či úmrtia, podľa národnosti, povolania alebo podľa akejkoľvek kombinácie týchto podmienok.

Funkcia Bibliographies vyhľadáva iba v bibliografických citáciách. Bibliografické citácie sú zahrnuté aj do plnotextového vyhľadávania, ale v prípade záujmu iba o tento typ údajov je cesta cez funkciu Bibliographies prehľadnejšia a rýchlejšia. Vyhľadávať možno podľa autora, názvu, predmetu, geografického miesta, dátumu.

Funkcia Works lists vyhľadáva iba v súpisoch diel a umožňuje vytvárať súpisy diel podľa autora, tematiky, názvu. Pri použití funkcie Links sú k zadanému kľúčovému slovu vyhľadané všetky zodpovedajúce externé odkazy, s ktorými GMO pracuje. Vyhľadávaciu požiadavku možno spresniť na hľadanie iba obrázkov, zvukových súborov, organizácií alebo literatúry.

Funkcia Contributors umožní rýchlo vyhľadať heslá napísané určitým autorom.

Prezeranie encyklopédie

Na prezeranie je určený A-Z Browse, ktorý obsahuje záhlavie predmetových hesiel, autorov hesiel a skratky. Do políčka Go To stačí zadať začiatok slova a kliknutím sa dostaneme do príslušnej časti zoznamu. A-Z Index je abecedným súpisom hesiel vrátane hesiel súvisiacich. Umožňuje odhaliť aj menej známe skutočnosti, ktoré by inak mohli uniknúť.

Bádanie v encyklopédii

Samostatne bádať možno v biografiách aj v informačných zdrojoch.

Pri Explore Biographies sú biografické heslá zoskupené do kategórií: skladatelia, interpreti, spisovatelia, tlačiari a vydavatelia. Vo vnútri kategórií sa ponúka členenie chronologické alebo podľa žánru či národnosti. Po zadaní kritéria sa objaví počet vyhľadaných záznamov a zoznam hesiel.

Pre kategóriu Composers možno použiť členenie chronologické, geografické, podľa žánru (filmová hudba, opereta, muzikál), prípadne v kombinácii s voľbou ženy – skladateľky. Rôznou kombináciou podmienok možno robiť zaujímavé zistenia. Napríklad vyhľadať ženy – skladateľky, ktoré boli súčasníčky Mozarta (1750 – 1800), alebo vyhľadať súčasníčky W. A. Mozarta podľa geografického určenia a pod.

V kategórii Writers je obzvlášť zaujímavá časť slovníky a encyklopédie, ktorá prináša nielen bibliografické informácie, ale je aj ukážkou historického vydávania týchto informačných zdrojov.

Kategória Printers and Publishers obsahuje abecedný menný súpis (585) odkazov bez možnosti ďalšieho zoskupovania.

Explore Research Resources umožňuje bádať v rozsiahlom súbore najdôležitejších informačných zdrojov. Zahrnuté sú Tlačené a rukopisné zdroje (Congress Reports, Dictionaries and Encyclopedias, Dictionaries and Guides, Editions, Periodicals, Sources, Manuscript, Sources of Instrumental – ensemble Music to 1630, Sources of Keyboard Music to 1660, Sources of Lute Music) a Inštitúcie (Collections, Private, Festivals, Collections of Instruments, Libraries and Archives and Sound Archives).

Special features

S cieľom zvýšiť ilustratívny a pedagogický dosah encyklopédie nadviazal vydavateľ spoluprácu s firmou Sibelius Notation Software ( http://www.sibelius.com) v záujme prezentácie zvukových hudobných príkladov. Ozvučované sú postupne nielen príklady prevzaté z tlačenej verzie GMO, ale snahou vydavateľa je zaraďovať i ďalšie príklady preberaním zvukových súborov z internetu.

Koncepcia ozvučovania hudobných príkladov a ich ďalšie doplňovanie je vysvetlené v kapitole Listening to Grove Music Online. Ku koncu roka 2003 bolo ozvučených vyše 500 príkladov. Príklady sú dostupné priamo v texte hesla.

Guide to Sibelius in Grove Music Online sústreďuje všetky heslá, ktoré obsahujú zvukové príklady využívajúce Sibelius Scorch plugin a všetky priame odkazy na Sibelius files na internete. Sprievodca je rozdelený na časť Hudobné pojmy a Osobnosti. Pri osobnostiach sa uvádzajú príklady, ktoré charakterizujú štýl alebo techniku skladateľa, prípadne ideu. Nejde o prezentáciu najznámejších skladieb.

Bez toho, aby bol akokoľvek znižovaný význam tlačených encyklopédií, je zrejmé, že elektronická podoba poskytuje ďaleko väčšie možnosti vo vyťaženosti informácií. Čím je encyklopédia rozsiahlejšia, tým je táto prednosť podstatnejšia.

Ukážky

home_page.jpg (39782 bytes)

HOME PAGE

article.jpg (52263 bytes)

ARTICLE VIEW

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR