Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Budovanie plnotextovej databázy poľnohospodárskej slovacikálnej literatúry – skúsenosti a problémy

Autor: Beáta Bellérová
Číslo: 2/2004 - Digitalizácia v knižniciach
Rubrika: Zo Slovenska
Kľúčové slová:

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre (SlPK) spracováva Bibliografickú databázu SlPK, ktorá sa skladá z dvoch častí:

  1. Agrobibliografia, ktorá obsahuje záznamy slovacikálnej poľnohospodárskej literatúry od roku 1993 a nadväzuje na slovenskú časť Československej zemědělskej bibliografie vychádzajúcej od roku 1964;

  2. Publikačná činnosť Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU).

V roku 2003 došlo k zmene systému pre spracovanie Bibliografickej databázy SlPK (z micro CDS/ISIS na Advanced Rapid Library), čo pozitívne ovplyvnilo prístup k nej – od dostupnosti v lokálnej sieti k dostupnosti na webe. Zmenila sa kvalita spracovania – prijatím medzinárodných štandardov a prechodom na prácu s autoritami. Nový systém vytvoril aj možnosti výrazného obohatenia obsahu databázy prostredníctvom prepájania bibliografických záznamov s plnými textmi dokumentov, ktoré boli publikované v elektronickej forme. Systém rieši prepájanie formou statických (URL adresa) alebo dynamických odkazov (Open URL). V súčasnosti sa v SlPK venuje väčšia pozornosť riešeniu prostredníctvom statických odkazov – zadávaniu URL adresy dokumentu do príslušného poľa UNIMARC-u v bibliografickom zázname.

V oblasti elektronického publikovania Slovensko dlhodobo zaostáva za okolitými krajinami, v poslednom období však možno sledovať jeho nárast najmä na univerzitách. V tejto súvislosti pod pojmom elektronické publikovanie rozumieme najmä zverejňovanie formálne publikovaných vedeckých a odborných dokumentov na internete. Postupne pribúdajú elektronické verzie tlačených časopisov, elektronické časopisy, konferenčné zborníky, učebnice, ale aj tzv. oficiálne dokumenty. Hoci ich množstvo je v porovnaní s tlačenou produkciou stále nízke, z hľadiska používateľských potrieb ide o nezanedbateľnú skupinu dokumentov.

Po tom, čo sa prístup k zahraničným plnotextovým databázam stal samozrejmosťou (najmä v akademickom prostredí), vznikajú rovnaké požiadavky čitateľov aj na domácu produkciu. Po skúsenostiach s databázami EBSCO Publishing, SpringerLink a pod. sa očakávajú služby poskytujúce prístup k plným textom dokumentov aj z domácich databáz.

K myšlienke pripájať plné texty k bibliografickým záznamom viedol aj nárast elektronických dokumentov v publikačnej činnosti zamestnancov SPU. Zároveň práve SlPK mala veľký podiel na tomto náraste. Prostredníctvom projektu E-publikovanie na SPU v Nitre, ktorý sa riešil v rokoch 2002 a 2003, sa presadilo vytvorenie elektronickej podoby vedeckých časopisov univerzity, publikovanie výsledkov niektorých výskumných projektov a publikovanie autoreferátov dizertačných prác na webe (návrh na publikovanie elektronických dizertácií bol vedením univerzity zamietnutý).

V roku 2003 sa začalo skúšobné pripájanie liniek na plné texty k bibliografickým záznamom. Išlo prevažne o príspevky v konferenčných zborníkoch a časopisecké články. Prvé skúsenosti potvrdili obavy z nestabilnosti elektronických zdrojov. Zdá sa, že mnohí slovenskí vydavatelia si zatiaľ neuvedomujú, že dlhodobá dostupnosť e-zdroja je jedným z kritérií jeho akceptovania vo vedeckých komunikačných kanáloch. Už v priebehu niekoľkých mesiacov sa zmenili adresy, prípadne zanikli – dočasne alebo trvalo – linky v takmer 20 % záznamov. Jedným z riešení problému by mohlo byť sťahovanie a ukladanie plných textov dokumentov na vlastný dokumentový server, vďaka čomu sa zabezpečí relatívne trvalá dostupnosť dokumentov. Otázkou však zostáva, do akej miery možno považovať toto riešenie za prijateľné z hľadiska rešpektovania autorských práv. V prvej etape sa preto budú na dokumentovom serveri sprístupňovať a archivovať iba dokumenty vydávané univerzitou a tzv. oficiálne dokumenty (Zelená správa, Potravinový kódex...). V súčasnosti sa do databázy spracúvajú aj články zo 14 titulov elektronických verzií tlačených (slovenských) časopisov. Keďže v ich prípade oprávnenosť knižnice sťahovať články na vlastný server nie je vyriešená, zostáva jedinou možnosťou pravidelná kontrola funkčnosti liniek v záznamoch.

Internet je známy bohatstvom a rôznorodosťou informačných zdrojov. Otázkou je dôveryhodnosť mnohých z nich. Kvôli zabezpečeniu primeranej kvality sa do databázy spracúvajú výlučne dokumenty, ktoré prešli procesom posudzovania obsahu – boli recenzované alebo lektorované, pričom nie je rozhodujúce, či ide o elektronické verzie tlačených dokumentov alebo dokumenty, ktoré existujú iba v digitálnej forme.

V prípade Bibliografickej databázy SlPK zatiaľ nemožno hovoriť o plnohodnotnej plnotextovej databáze. Z takmer 50 000 záznamov iba 394 obsahuje linku na plný text (údaj k 2. 5. 2004). Ide skôr o experiment a proces mapovania možností, ako môže knižnica aplikovať moderné informačné technológie v záujme skvalitňovania svojich služieb. Ciele tohto interného projektu SlPK možno definovať v niekoľkých rovinách:

  • zlepšiť dostupnosť niektorých druhov sivej literatúry (najmä konferenčných zborníkov, pretože majú vysoký podiel na publikačnej činnosti),

  • vyriešiť otázku jednotného sprístupňovania a archivovania e--zdrojov, ktoré patria do publikačnej činnosti zamestnancov univerzity,

  • poskytnúť komplexný pohľad na poľnohospodársku slovacikálnu literatúru.

V súvislosti so spracovaním vedeckých a odborných dokumentov publikovaných na internete stoja knižnice pred problémami, ktorých riešenie hľadajú viac jednotlivo ako v skutočnej kooperácii. Mnohé sa zaoberajú otázkami vyhľadávania a spracovania, vytvorenia jednotného rozhrania pre prístup, nestabilnosti, potreby dlhodobého archivovania e-zdrojov, riešia problematiku autorských práv a pod. Pritom práve spoločný postup a spoločné hľadanie odpovedí na množstvo otázok by mohlo výrazne urýchliť náš postup v tejto oblasti.

Bibliografické odkazy:

JEDLIČKOVÁ, Ľ. – JAKUBCOVÁ, S.: Elektronické prostredie a možnosti prezentácie publikačných aktivít Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. In: UNINFOS 2003 (Univerzitné informačné systémy) : zborník z medzinárodnej konferencie. Nitra : SPU, 2003, s. 160-165.

JEDLIČKOVÁ, Ľ. – JAKUBCOVÁ, S.: Projekt e-publikovania a databáza publikačnej činnosti zamestnancov SPU v Nitre. In: Sieťové a informačné technológie 2004 [online]. Nitra : SPU, 2004 [cit. 2004-05-01]. Dostupné na internete: www.fem.uniag.sk/konferencie_a_seminare/sit/2004/PDF/jedlickova.pdf.

ŠUŠOL, J.: Elektronická komunikácia vo vede. Bratislava : CVTI SR, 2003. 156 s. ISBN 80-85165-88-0.

 

Poznámka redakcie:

Na internetovej adrese http://platan.vc.cvut.cz/akp2003/sbornik/09_horova.pdf odporúčame do pozornosti článok, ktorý sa zaoberá všeobecne opisom problematiky digitalizácie a sprístupnenia primárnych textových dokumentov formou prístupu k plným textom. Vychádza pritom zo skúseností získaných pri budovaní základov digitálnej knižnice na AMU v Prahe.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR