Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Elektronické informačné zdroje z oblasti poľnohospodárstva na Slovensku

Autor: Ľubica Jedličková
Číslo: 3/2003 - Elektronické informačné zdroje
Rubrika: Zo Slovenska
Kľúčové slová:

Rozvoj informačnej spoločnosti a búrlivý vývoj prostriedkov informačných a komunikačných technológií, ako aj kvantitatívny a kvalitatívny rozmach globálnej informačnej siete radikálne ovplyvnili a zásadne zmenili aj spôsoby komunikácie odborných a vedeckých informácií. Knižnice aj ďalšie informačné pracoviská ako súčasť obrovskej digitálnej knižnice saturujú potreby svojich používateľov nielen prostredníctvom informačných zdrojov, ktoré sa nachádzajú priamo v priestoroch týchto inštitúcií, ale práve vďaka internetu a procesu elektronizácie knižnično-informačných služieb umožňujú používateľom pracovať s informačnými zdrojmi bez ohľadu na ich geografickú lokalizáciu. V internete jednak ponúkajú vlastné zdroje v podobe online katalógov a iných databáz, jednak využívajú produkty z ponuky databázových centier a vydavateľov vedeckej a odbornej literatúry. Napriek rôznorodosti odbornej profilácie používateľských komunít knižníc v slovenskom knihovníckom priestore sú tieto pracoviská schopné ponúkať zdroje, o ktoré je záujem a ktoré dokážu saturovať informačné potreby cieľových skupín používateľov bez ohľadu na ich špeciálnu odbornú orientáciu. Vedecko-pedagogická obec – najmä v prípadoch akademických knižníc – má prehľad o kvalitných informačných zdrojoch a požaduje ich zabezpečovanie.

Aký je vlastne vzťah používateľov k elektronickým informačným zdrojom? V súvislosti s elektronickými časopismi a ich využívaním vedeckou komunitou boli veľmi zaujímavé názory založené na niekoľkoročom výskume publikované v D-Lib Magazine Carol Tenopir a kol. [1]. Autori na základe výskumov realizovaných v niekoľkých etapách v skupine takmer 1 800 respondentov spomedzi vedcov z rôznych oblastí v USA analyzujú základné znaky typické pre vzťah vedcov k elektronickým časopisom. Celý vývoj rozdeľujú do troch základných etáp, resp. troch systémov rozvoja elektronických časopisov – fáza raného systému, fáza vyvíjajúceho sa systému a fáza rozvinutého systému, pričom na príkladoch z každého obdobia demonštrujú zmeny v kvalite elektronických časopisov, ako aj zmeny vo vzťahu vedeckej komunity k týmto informačným prameňom. Výskum etapovite prebiehal v rokoch 1990 – 2002.

Prvá etapa – fáza raného systému – prebiehala v rokoch 1990 – 1993, keď elektronické časopisy reálne začali vstupovať do komunikácie informácií a boli publikované na CD-ROM alebo online. Knižnice v tomto období pozerajú na elektronické periodiká ako na fenomén, ktorý by mal pomôcť riešiť problémy so špirálovým rastom cien tlačených zdrojov.

Druhá etapa – fáza vyvíjajúceho sa systému – prebiehala v rokoch 1993 – 2001, počas ktorej vedci začínajú akceptovať elektronické časopisy ako plnohodnotnú alternatívu tlačených titulov. Niektoré sú elektronickou verziou tradičných tlačených titulov, mnohé však vychádzajú iba v elektronickej forme. Knižnice rozširujú svoje kolekcie elektronických časopisov v paralele k tlačeným, mnohé však nahrádzajú tlačené len elektronickými. Na webe sa objavujú “e-print servery” a do popredia sa dostávajú licenčné zmluvy medzi knižnicami a vydavateľstvami, vytvárajú sa konzorciá na spoločné nákupy informačných zdrojov. Objavuje sa formát PDF, nedostatočne sú však rozpracované možnosti vyhľadávania a tvorby rešeršnej stratégie pri práci s elektronickými zdrojmi. Pozornosť sa sústreďuje na používateľský komfort, dôležitá je aj grafika. Mení sa tak aj vzťah formy a obsahu.

Tretia etapa – fáza rozvinutého systému – prichádza približne na rozhraní rokov 2000 a 2001. Vydavatelia ponúkajú plné texty, vyhľadávanie nielen jednoduché, ale aj rozšírené s uplatňovaním mnohých hľadísk, hyperlinky na ďalšie plnotextové alebo bibliografické databázy a pod. Plne sa realizujú možnosti rôznych grafických formátov. Spájajú sa všetky faktory, ktoré ovplyvňujú kvalitu e-publikovania, faktory, ktoré zvyšujú efektívnosť komunikácie odborných informácií v globálnom elektronickom prostredí a ktoré do-
kážu saturovať potreby vedeckej komunity v čo najširšom rozsahu. Autori v príspevkoch uvádzajú aj množstvo údajov a grafických prezentácií a určite ich názory zaujmú.

Výsledky nemenej zaujímavého prieskumu – taktiež na stránkach najnovšieho čísla D-Lib Magazine – prezentuje tentoraz z univerzitného prostredia vo Veľkej Británii kolektív autorov pod vedením Karen Bonthronovej z Univerzitnej knižnice v Edinburgu [2]. Poukazujú na rozdiely v prístupe študentov a vedeckých a pedagogických zamestnancov univerzít k elektronickým vedeckým časopisom, pričom sa snažia tento vzťah sledovať zároveň aj na pozadí rozdielov v odbornej profilácii jednotlivých skupín respondentov. Do výskumu bolo zaradených 35 zamestnancov a viac ako 500 študentov. Autori konštatujú, že knižnice musia reflektovať na diferencie vo vzťahu týchto dvoch skupín používateľov k informačným zdrojom a adekvátne reagovať priamo v procese akvizície a sprístupňovania predmetných zdrojov.

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (SPU v Nitre) už viac ako 55 rokov zabezpečuje informačné služby pre oblasť poľnohospodárstva a príbuzných vedných oblastí. Špecializácia študijných odborov na SPU v Nitre v posledných rokoch však prináša požiadavky na informačné zdroje z oblasti medicíny, technických a ekonomických vied. Knižnica – tak ako mnohé ďalšie na Slovensku – nastúpila začiatkom 90. rokov proces elektronizácie, ktorý okrem iných oblastí činnosti knižnice zasiahol aj akvizíciu a nákup informačných zdrojov. Pionierske obdobie v tomto smere predstavuje nákup databáz CAB Abstracts a Agricola na CD-ROM nosičoch. V súčasnosti knižnica okrem priameho nákupu dokumentov využíva aj možnosti zabezpečovania prístupov k online zdrojom prostredníctvom národných licencií a konzorciálnych nákupov. Používatelia pristupujú k CD databázam vo fonde SlPK prostredníctvom CD servera (tu sú umiestnené bibliografické aj plnotextové databázy) a k ďalším zdrojom online cez web. Na CD serveri sú z bibliografických databáz k dispozícii CAB Abstracts, Slovenská národná bibliografia, Česká národní bibliografie a Agrobibliografia – slovenská poľnohospodárska bibliografia z produkcie SlPK. Do konca roka 2002 knižnica nakupovala databázy EconLit a Food Science and Technology Abstracts. Žiaľ, vzhľadom na vysoké finančné náklady bol ich nákup od r. 2003 zrušený.

Z plnotextových databáz sú to Automatizovaný systém právnych informácií (ASPI), DeJure Slovensko a štatistické ročenky SR od r. 1997 do súčasnosti. Na základe štatistických ukazovateľov za minulý rok možno konštatovať, že najviac využívané boli bázy CAB Abstracts a SNB z bibliografických a ASPI z plnotextových báz. Túto skutočnosť najviac ovplyvňuje fakt, že s bázou pracujú priamo všetky administratívnosprávne pracoviská univerzity.

Od roku 1999 je knižnica zapojená do projektu eIFL Direct. Šírka ponúkaných zdrojov (obsahová aj kvantitatívna) je určite zaujímavá pre rôznorodé používateľské zázemie. Pri porovnaní využívania databáz prístupných v rámci projektu eIFL Direct možno konštatovať, že každoročne stúpa počet prístupov k týmto zdrojom. Je potešiteľné, že knižnica “sa umiestnila” v prvých dvoch ročných hodnoteniach na 3. a 4. mieste v rámci celej SR. Za minulý rok sa údaj nepodarilo zistiť. Je to zrejme aj v dôsledku trvalej propagácie elektronických zdrojov medzi používateľmi. V rámci projektu v roku 2002 používatelia na SPU pozitívne reagovali aj na skúšobné prístupy k zdrojom z produkcie Blackwell Publishing a k službe ScienceDirect (Elsevier). Čiastočne prekvapujúce bolo pre knižnicu zistenie, že pri sprístupnení databáz ProQuest (z 20 inštitúcií na Slovensku knižnica skončila na 9. mieste) bol minimálny záujem o zdroje zaradené v skupine ProQuest Agriculture Journals (12. miesto). Najväčší záujem zaznamenali zdroje ProQuest Applied Science/Tech, ProQuest General Science, ProQuest Medical Library a ProQuest Social Science.

Vďaka národnej multilicencii môžu aj naši používatelia od marca 2002 pracovať s webovým rozhraním databázy Science Citation Index – Web of Science. Aj keď sa ešte stále nie všade pracuje s bázou ako vysokokvalitným bibliografickým informačným zdrojom, nakoľko je preceňovaná jej úloha v oblasti bibliometrie a sleduje sa najmä citovanosť našich autorov, boli podľa nášho názoru investície do nákupu tohto produktu prínosom. Hoci čísla nie sú vždy plne preukazné, opäť siahneme po štatistike. Za obdobie marec – december 2002 venovali používatelia z SPU v Nitre práci s Web of Science v prepočte na čistý pracovný čas (8-hodinový) 78 pracovných dní. Keďže podkladové materiály pre evalváciu pracovísk a pedagogických zamestnancov univerzity sa pripravujú najmä v mesiacoch január a február, bude určite zaujímavé porovnanie s rokom 2003.

Vysokokvalitným informačným zdrojom v podobe plných textov viac ako 500 titulov vedeckých a odborných časopisov je informačná služba SpringerLink. SlPK pristúpila ku konzorciu Springer v júli roku 2001, predbežne je to na obdobie do polovice roka 2004. Vysoký používateľský komfort informačnej služby a obsahová ponuka sú pozitívne hodnotené používateľmi. Profilovo vyhovuje informačným potrebám takmer všetkých skupín záujemcov o informačné zdroje na univerzite. Využívanie databázy pravidelne monitorujeme a opäť možno s určitým uspokojením konštatovať, že v rámci inštitúcií zapojených do konzorcia Springer na Slovensku je knižnica (resp. univerzita) po vyhodnotení roka 2002 medzi prvými piatimi.

Z elektronických časopisov knižnica ďalej zabezpečuje pre SPU prístup k dvom titulom periodík z produkcie Ústavu zemědělských a potravinářských informací Praha – Potravinářské aktuality a Zemědělské aktuality. Do marca 2003 boli časopisy vo formáte PDF umiestňované na stránke knižnice, od čísla 3 vydavateľ zmenil celkovú koncepciu publikovania a zdroje sprístupňuje – prostredníctvom používateľského mena a hesla – na svojom serveri v podobe denne aktualizovanej informačnej služby.

Časopisy sú bezpochyby nosnou časťou fondu vedeckých a akademických knižníc. Katalógy alebo zoznamy aktuálne dostupných titulov vo fondoch nachádzame na webových stránkach mnohých (možno povedať že väčšiny) slovenských knižníc. Abecedne radený sumár v aktuálnom roku, ako aj prehľad za obdobie posledných troch rokov ponúka v internete aj SlPK. Súčasťou zoznamu sú linky na tituly. Pri názve časopisu je grafická informácia o úrovni dostupnosti titulu (obsah, abstrakty, plný text). Pre používateľov zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity je tu doplnková služba – elektronické kópie článkov.

slpk.jpg (76126 bytes)

Okrem platených informačných zdrojov sa SlPK v rámci vyhľadávania, selekcie a sprístupňovania elektronických informačných zdrojov orientuje na voľne prístupné zdroje v podobe rôznych online informačných služieb, globálnych rešeršných služieb, špecializovaných portálov a podobne. Pre zjednodušenie navigácie vo webových zdrojoch môžu virtuálni používatelia SlPK pracovať s e--čitárňou, kde je v integrovanej podobe spracovaná ponuka všetkých elektronických informačných zdrojov – s autorizovaným aj voľným prístupom: okrem už spomínaných tu návštevníci nájdu výber domácej a zahraničnej dennej a týždennej tlače, rôznych odborných a vedeckých časopisov, informácie týkajúce sa Európskej únie a mnoho liniek na špecializované portály a servery. Zo širokej ponuky možno predstaviť napríklad globálnu rešeršnú službu Ingenta, online informačnú službu ScienceDirect, produkt Scirus, vytvorený špeciálne na vyhľadávanie vedeckých informácií, informačnú bránu AgriFor, špecializovaný portál AgraNet, medzinárodné informačné systémy AGRIS a CARIS z produkcie FAO a ďalšie.

Globálna rešeršná služba Ingenta funguje od roku 1998 a v súčasnosti ponúka prístup k 5 400 online publikáciám (pre neregistrovaných používateľov väčšinou do úrovne abstraktov) v plných textoch a 26 000 ďalším publikáciám. Zapojených je viac ako 230 akademických a vedeckých vydavateľov, viac ako 10 000 akademických, výskumných a korporatívnych knižníc a ďalších inštitúcií, pričom každý mesiac je aktívnych viac ako 3 000 000 používateľských kont.

Scirus ako informačný zdroj špeciálne orientovaný na komunikáciu vedeckých informácií ponúka možnosť jednoduchého alebo rozšíreného vyhľadávania vo vyše 135 mil. webových stránok orientovaných na určitú oblasť vedeckého skúmania a poznania. Pri navigácii pracuje s vyše 17 mil. záznamov z takých informačných zdrojov, ako sú ScienceDirect, MEDLINE cez BioMedNet, ChemWeb, BioMed Central, Society for Industrial and Applied Mathematics, US Patent Office, E-Print ArXiv, Chemistry Preprint server, Computer Science Preprint server, Mathematics Preprint server, CogPrints a NASA.

AgriFor je informačná brána k vysokokvalitným internetovým zdrojom z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. Vytvára ho tím informačných špecialistov a expertov pre popis dokumentov na University of Nottingham Greenfield Medical Library vo Veľkej Británii.

AgraNet ponúka informačné zdroje vysokej kvality z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, rybolovu a rybárstva.

AGRIS je medzinárodný informačný systém pre poľnohospodárske vedy a technológiu z produkcie FAO, ktorý monitoruje dokumenty z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, lesného a vodného hospodárstva, ekonomiky poľnohospodárstva a ďalších príbuzných oblastí. Na tvorbe systému sa v rámci národnej siete aktívne od roku 1994 podieľa aj SlPK.

CARIS ako medzinárodný informačný systém, opäť z produkcie FAO, mapuje aktuálny poľnohospodársky výskum vo svete. Báza obsahuje informácie o prebiehajúcich výskumných projektoch. SlPK aj v tomto prípade participuje na tvorbe systému.

Predstavili sme len niekoľko informačných zdrojov, ktoré v elektronickom informačnom prostredí ponúka SlPK svojim používateľom. Možností, kde hľadať odborné informácie, je veľmi veľa. Doplňovanie fondu a nákup zdrojov v knižniciach ovplyvňuje (resp. mala by ovplyvňovať) aj rôznorodosť cieľovej používateľskej komunity – či už odborná profilácia, či stupeň počítačovej alebo sieťovej gramotnosti, ale aj napr. osobnostné charakteristiky (sympatie/antipatie k technickým prostriedkom). Sú tu čitatelia, ktorí jednoznačne uprednostňujú elektronické prostredie a jeho prostriedky, ale aj čitatelia, ktorí z rôznych dôvodov pracujú výlučne s tradičnými tlačenými dokumentmi. Určite by sme našli aj známy zlatý stred, keď čitateľ hľadá signálne informácie v elektronickej forme, ale primárny dokument chce tlačený. Hybridné informačné prostredie súčasných knižníc je podľa nášho názoru platformou, kde nájdu adekvátne uplatnenie elektronické aj tradičné informačné zdroje. Trvalým problémom v slovenských knižniciach zostáva finacovanie nákupu tak elektronických, ako aj tlačených dokumentov.

 


Zoznam bibliografických odkazov:

  1. 1. TENOPIR, C. et al. Patterns of journal use by scientists through three evolutionary phases [online]. In D-Lib Magazine, vol 9, 2003, 5 [cit. 2003-07-07]. Dostupné na internete: < http://www.dlib.org/dlib/may03/king/05king.html>. ISSN 1082-9873
  2. Bonthron, K. et al. Trends in use of electronic journals in higher education in the UK – Views of academic staff and students [online]. In D-Lib Magazine, vol 9, 2003, 6 [cit. 2003-07-07]. Dostupné na internete: < http://www.dlib.org/dlib/june03/urquhart/06urquhart.html>. ISSN 1082-9873.
  3. Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre [online]. Nitra : SlPK, 2003-06-21 [cit. 2003-07-07]. Dostupné na internete: < http://www.slpk.sk>.
  4. Ingenta [online]. Ingenta [cit. 2003-07-07]. Dostupné na internete: http://www.ingenta.com/.
  5. ScienceDirect [online]. Elsevier Science, 2003 [2003-07-07]. Dostupné v internete: http://www.sciencedirect.com/.
  6. Scirus : for scientific information only [online]. Elsevier Science, 2003 [cit. 2003-07-07]. Dostupné na internete: http://www.scirus.com/
  7. AgriFor : the UK’s dateway to high quality Internet resources in Agriculture, Food and Forestry [online]. Notthingham : University of Notthingham, 20 March 2003 [cit. 2003-07-07]. Dostupné na internete: http://agrifor.ac.uk/.
  8. AgraNet [online]. London : Agra Europe, Ltd. , 2003 [cit. 2003-07-07]. Dostupné na internete: http://www.agra-net.com.
  9. AGRIS/CARIS : International Information System for the Agricultural Sciences and Technology [online]. Rome : FAO, 2003 [2003-07-07]. Dostupné na internete: < http://www.fao.org/>.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR