Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Zásady uzatvárania licenčných zmlúv prijaté organizáciou IFLA

Hoci knihovnícke spoločenstvo pri poskytovaní informácií elektronickou cestou rozhodne podporuje zachovanie výnimiek z výhradného práva autorského, ktoré sú mu priznané, existujú oblasti, pre ktoré je potrebné vypracovať rôzne postupy a smery činnosti týkajúce sa využívania elektronických publikácií. Predmetom osobitného záujmu IFLA sú zásady využívania elektronických informácií regulované zmluvami – licenciami, ktoré sú relatívne novou formou obchodných kontaktov, typickým trhovým zosúlaďovaním vzťahov medzi dodávateľmi a odberateľmi informácií. Pri zmluvných rokovaniach s dodávateľmi informácií IFLA podporuje spájanie knižníc do konzorcií rôznych typov a veľkostí. Zohľadnenie záujmov rôznych strán musí nájsť svoje vyjadrenie vo všetkých licenciách týkajúcich sa informačných zdrojov. V článku IFLA prezentuje súbor hlavných zásad, ktoré sa musia v širokej miere uplatniť v zmluvných vzťahoch a obsahoch zmlúv medzi knižnicami a dodávateľmi informácií. Konkrétne uvádza, na čo treba pamätať pri uzatváraní zmlúv (výber autorského práva, jazyk zmluvy...), upozorňuje na nutnosť zakotvenia práv a povinností obidvoch zmluvných strán, čo má licencia garantovať z hľadiska prístupu a využívania elektronických informácií, na nutnosť zakotviť jasné cenové podmienky, prihliadať na ustanovenia týkajúce sa medziknižničných výpožičiek či zodpovedajúcich služieb, ako aj na vzdelávací proces a pod. Viac informácií o organizácii IFLA a jej aktivitách možno získať na jej internetovej adrese http://www.ifla.org.

Zasady zawierania umów licencyjnych przyjęte przez IFLA
[Zásady uzatvárania licenčných zmlúv prijaté organizáciou IFLA].
In EBIB, Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy, 2002, n. 34. 5 s.
http://ebib.oss.wroc.pl/2002/34/ifla.php

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR