Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Licencie a knižnice

Autor: Tuula Haavisto
Číslo: 3/2002 - Spolupráca knižníc
Rubrika: Zo zahraničia
Kľúčové slová:

V súčasnosti knižnice získavajú knižničné materiály nielen cestou nákupu, ale aj platením za prístup k elektronickým publikáciám dostupným na webových stránkach. Aby knižnice dokázali odolávať tlaku vydavateľov, vytvárajú konzorciá, t. j. spájajú svoje sily a spoločne rokujú s vydavateľmi. Pozícia knižníc sa posilnila aj vďaka medzinárodnej spolupráci v rámci ICOLC (International Coalition of Library Consortia) – Medzinárodnej koalícii knižničných konzorcií. Pri hodnotení návrhu zmluvy je potrebné zvážiť podmienky zmluvy v prípade výnimočných situácií, preto je potrebné v licenčnej zmluve zohľadniť aj detaily (definície, výber práva, práva garantované licenciami, obmedzenia vo využívaní, vymedzenie trvania a termín ukončenia platnosti zmluvy, poskytovanie a prístup k licencovaným materiálom, licenčné poplatky, záväzky žiadateľa o licenciu, začiatok platnosti a hodnotenie, garancie, záväzky, odškodnenie). Licenčné zmluvy sú uzatvárané v súlade so zmluvnými zásadami, preto knihovníci sa musia oboznámiť so zásadami tohto práva v ich štáte. Konzorciá môžu mať záber celokrajový, celoštátny, regionálny, lokálny, môžu zahŕňať určitý typ knižníc. Ide hlavne o to, že knižnice sa spájajú, aby mohli spoločne postupovať alebo si tiež rozdeliť licenčné výdaje (z prostriedkov samotných knižníc alebo zo štátneho rozpočtu). Konzorciálna zmluva musí taktiež vymedziť, kto sú partneri, cieľ konzorcia, o aké dokumenty pôjde (elektronické, tlačené), či bude konzorcium riadené cez právnickú osobu alebo na základe dohody medzi partnermi, ako bude fungovať konzorcium v praxi, aká bude zodpovednosť, čo sa stane v neočakávaných situáciách, keď nastanú problémy, napr. keby chcel jeden z partnerov vystúpiť či celé konzorcium chcelo skončiť činnosť.

Viaceré informácie o licencovaní, týkajúce sa zásad i praktickej stránky, možno nájsť na internetových adresách uverejnených v článku a na stránkach ICOLC sú adresy viacerých konzorcií so všeobecnou prezentáciou konzorcií, ako aj linkami na ich hlavné stránky.

Licencje a biblioteki [Licencie a knižnice].

In EBIB, Elektroniczny Biuletyn Informacijny Bibliotekarzy2002. n. 34, 6 s.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR