Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Euroregión Váh – Dunaj – Ipeľ (Knižnice a zahraničná spolupráca)

Autor: Gizela Zsoková
Číslo: 3/2002 - Spolupráca knižníc
Rubrika: Zo Slovenska
Kľúčové slová:

   Podunajská knižnica v Komárne je už samotnou lokalitou sídla predurčená na pokus o plynulú cezhraničnú spoluprácu s knižnicami v Maďarskej republike. Korene spolupráce siahajú až k 70. a 80. rokom 20. storočia. Na oživenie vzťahov nás motivovali naše spoločné ciele, spoločná história a v neposlednom rade podpísanie listiny o založení euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ. Listinu podpísali prednosta Krajského úradu v Nitre a predsedovia Župy Komárom – Ostrihom a Peštianskej župy v lete 1999. Táto zmluva zastrešuje spoluprácu troch administratívnych regiónov v každej oblasti spoločenského a hospodárskeho života.
Projekty plánované a uskutočňované od roku 2000 si vyžadovali okrem zanietenia aj finančnú podporu. Príspevky sme získali aj získavame na základe spoločných žiadostí o grant.

Našimi stálymi mecenášmi sú: Ministerstvo národného kultúrneho dedičstva (MR), Nadácia Illyés (MR), Nadácia O-tvorenej spoločnosti (SR), Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nadácia pre národnú kultúru (MR) a Mestské zastupiteľstvo v Komárne.
V roku 2000 sme organizovali niekoľko podujatí, spoločných projektov v rámci euroregiónu. Okrem výstav a súťaží absolvovali dve kolegyne bezplatné stáže v maďarských knižniciach a boli sme spoluorganizátormi putovnej konferencie knihovníkov MR, ktorej miestom stretnutia bol Ostrihom.
V jeseni roku 2000 sa konalo jedno dôležité podujatie. V spolupráci so Župnou knižnicou v Tatabányi sme usporiadali dvojdňové stretnutie knihovníkov regiónu. Zúčastnili sa ho kolegovia z levického, novozámockého, šalianskeho, dunajskostredského, galantského a komárňanského okresu a kolegovia zo Župy Komárom – Ostrihom, z Peštianskej župy a zo Župy Györ – Sopron – Moson.
Po rušnom roku 2000 sme našu cezhraničnú spoluprácu sústredili aj na menej “efektné” oblasti knihovníckej práce. V spolupráci s kolegami z Nitrianskeho kraja, Župy Komárom – Ostrihom a Peštianskej župy bola zostavená databáza – súbor základných informácií o regionálnych a mestských knižniciach troch regiónov a slovník jubilujúcich osobností týchto regiónov.
Pripravili sme a zorganizovali návštevy, študijné cesty knihovníkov – kolegov zo Széchényiho národnej knižnice a Knižnice maďarského parlamentu (40 kolegov), knihovníkov zo Župy Nógrád (Salgótarján a okolie – 40 ľudí) a kolegov z Peštianskej župy (56 ľudí). Kolegovia zo Župnej knižnice v Tatabányi nám pomohli získať grant na historické knižničné fondy a na kolektívne podujatia organizované našou knižnicou.
Pravidelne dostávame vďaka knižnici v Tatabányi bezplatne 20 až 22 druhov periodík – mesačníkov z oblasti spoločenských vied a vďaka Ministerstvu kultúry MR a Széchényiho knižnice tri tituly odborných knihovníckych časopisov aj pre susedné regionálne knižnice nášho kraja.
Na jeseň minulého roka sme nadviazali kontakt s knižnicou družobného mesta Komárna v Čechách v Kralupoch nad Vltavou. Kolegyne mestskej knižnice nás aj osobne navštívili a počas ich dvojdňovej prítomnosti sa uskutočnilo aj trojstretnutie Tatabánya – Komárno – Kralupy nad Vltavou. Takto sme vytvorili malý článok tzv. višehradskej štvorky (chýbajú nám ešte kolegovia z Poľska). Úspešnosť našej “trojspolupráce” sa preukáže v budúcnosti.
Uznanie za naše úsilie nás “dostihlo” tento rok. V apríli nás poctili poslanci mestského zastupiteľstva v Komárne vyznamenaním Cena mesta – Pro Urbe (v zmysle štatútu mesta každoročne udeľujú dve Ceny mesta; tohto roku spomedzi ďalších kandidátov sa laureátom stala len naša knižnica).
Zriaďovateľom našej knižnice od 1. apríla 2002 je Nitriansky samosprávny kraj. Poslanci samosprávneho kraja pri schvaľovaní zriaďovacích listín kultúrnych inštitúcií ocenili úsilie našej knižnice tým, že sme sa stali metodickým, koordinačným centrom cezhraničnej spolupráce v rámci euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ, ktorý sa medzitým rozšíril o ďalšie dve župy v Maďarskej republike. Ako sa hovorí – máme to aj na papieri. To nás, samozrejme, aj zaväzuje ku kvalitnému výkonu pri plnení ďalších úloh.
Na jar tohto roku sme začali s organizačným zabezpečením poskytovania pomoci pri doplňovaní knižničných fondov regionálnych a mestských knižníc Nitrianskeho samosprávneho kraja z MR. Projekt je rozbehnutý, a tak pevne dúfame, že do konca augusta každá knižnica dostane literatúru, ktorú si vybrala.
Posledným významným momentom spolupráce v rámci euroregiónu Váh – Dunaj – Ipeľ bola účasť na stretnutí knihovníkov – regionalistov MR vo Váci v Peštianskej župe.
Riaditelia Mestskej knižnice vo Váci a našej knižnice slávnostne podpísali na moste Márie Valérie v Štúrove Listinu o partnerstve. Táto listina hovorí o zosúladení plánov v oblasti práce s regionálnou literatúrou, o vybudovaní spoločnej databázy v oblasti regionalistiky a pod.
K upresneniu konkrétnej metodiky práce, výberu zodpovedných knižníc dôjde na ďalšom stretnutí knihovníkov v obci Dubník (okres Nové Zámky) za spoluorganizátorstva Vzdelávacieho a kultúrno-historického inštitútu v Komárne a za finančnej podpory Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Naše spoločné projekty sú náročné. Knihovníčky našej knižnice sú však knihovníčkami naslovovzatými. Pomoc nechýba ani od kolegov z regionálnych knižníc a z celého euroregiónu.
Možno si pri čítaní týchto riadkov poviete, že nám je ľahko, veď bývame a pracujeme pri hraniciach, nemáme jazykové problémy, lebo náš región je národnostne zmiešaný. Ale my sme, ako sa hovorí služobníkmi národa. Máme radi svoju prácu, inak by sme to nerobili.
So svojimi skúsenosťami a nápadmi sa vždy môžeme podeliť aj s ďalšími kolegami z celého Slovenska. Na osobné konzultácie sú výbornými príležitosťami metodické semináre, stretnutia organizované Slovenskou národnou knižnicou. Veľmi nás teší, že kolegyne z našej národnej knižnice sa tiež celou dušou pustili do metodiky knižničnej práce. Patrí im vďaka a uznanie.
Niekedy svoje nápady realizujeme “na kolenách” a nikto sa nenájde, aby sa za skvelý výsledok poďakoval. My v našej knižnici však budeme pre vás kolegov výnimkou – máte u nás v zálohe našu vďaku za nové námety z ktorejkoľvek oblasti knihovníckej práce!
Záverom prajem každému z nás pevné zdravie a príjemný pocit z dobre odvedenej práce.

Tlačiť Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR