Citovanie a odkazovanie na použité zdroje podľa nového štandardu ISO 690 (2010) Časť 1: Tvorba bibliografických odkazov

Normy a štandardizáciabibliografiaNormy a štandardizácia

Príspevok predkladá všeobecné a konkrétne zásady tvorby bibliografických odkazov ako kľúčových prvkov citačného aparátu, pričom vychádza z najnovšieho vydania štandardu ISO 690 publikovaného v anglickej a slovenskej jazykovej verzii (2010; 2012). Jeho cieľom je v prípade nejednoznačností pravidiel odporučiť ustálenú formu. V závere sumarizuje odlišnosti od

predchádzajúcich vydaní ISO 690 a upozorňuje aj na kolísavosť terminológie a pravidiel najnovšieho štandardu. Pravidlá tvorby citácií a úpravy zoznamu bibliografických odkazov budú predmetom 2. časti tohto príspevku.

Úvod

Problematika citovania a odkazovania na použité zdroje je jedným zo základných atribútov písania odborných publikácií a záverečných prác. Štandardizácia v tejto oblasti prešla v posledných desaťročiach pomerne rýchlym tempom vývoja.

Výsledkom je najnovší štandard ISO 690 (2010), ktorý bol v apríli 2012 prebratý prekladom aj do slovenskej praxe. Nové vydanie z roku2010 nahrádza IS0 690 (1987) a ISO 690-2 (1997) a dopĺňa usmernenia pre citovanie neknižných (audiovizuálnych, grafických atď.) dokumentov. Štandard prináša pravidlá, ako vytvárať bibliografické odkazy pre rôzne druhy dokumentov a príspevky v nich, ako aj zásady aplikovania techník citovania, tvorby citácií a úpravy zoznamov bibliografických odkazov v citujúcich prácach. Vzhľadom na rozsah problematiky sa príspevok v jeho 1. časti venuje len problematike tvorby bibliografických odkazov.

Bibliografický odkaz je skrátený záznam o citovanom dokumente umiestnený v zozname bibliografických odkazov a slúži na jeho presnú identifikáciu. Štandard ISO 690 (2010) určuje:

1. výber prvkov bibliografického odkazu,

2. formu prvkov bibliografického odkazu,

3. ich záväznosť a poradie.

 Obr. 1 Príklad bibliografického odkazu (povinné prvky, forma, poradie prvkov)

1 Výber prvkov a všeobecne platné zásady pre tvorbu bibliografického odkazu

 • Predpísané údaje pre bibliografický odkaz vyberáme z citovaného dokumentu, najčastejšie zo zdrojov, ktorými sú: titulný list, tiráž, prvá strana príspevku (článku), prelimináriá (prvé strany dokumentu), obsah a celý dokument,
 • akékoľvek povinné údaje získané z iného zdroja, popr. doplnky k nim sa uvádzajú v hranatých zátvorkách1,
 • pokiaľ sa niektoré predpísané povinné údaje nevyskytujú, vynechajú sa (napr. ISBN, ISSN, edícia, dátum aktualizácie a revízie atď.),
 • nie je nutné zachovať písanie veľkých písmen (napr. pri názve dokumentu, len ak ide o vlastné podstatné mená alebo slová v súlade s pravidlami jazyka), ani interpunkciu použitú v citovanom dokumente,
 • s výnimkou poznámok a doplnkov či opráv píšeme údaje tak, ako sa nachádzali v dokumente – to znamená v jazyku citovaného dokumentu,
 • jednotlivé skupiny údajov oddeľujeme bodkou a medzerou,
 • celý bibliografický odkaz končí bodkou; v prípade, že posledným údajom je adresa webovej stránky,
 • bodku nepoužívame, pri tvorbe bibliografických odkazov je dôležité zachovať predpísané poradie a formu údajov, interpunkciu aj medzery,
 • v zozname bibliografických odkazov odkazy zarovnávame doľava kvôli zachovaniu predpísaných medzier,
 • v prípade citovania príspevkov v monografii používame pred označením zdroja „In:“, avšak v prípade príspevkov v seriáli toto označenie môžeme vynechať.

1 Napr. môžeme ako doplnok uviesť preklad názvu: Buchkultur in Deutschland im 18. Jahrhundert [Knižná kultúra v Nemecku v 18. storočí].


2 Forma prvkov bibliografického odkazu

I. Primárna zodpovednosť

Primárnu zodpovednosť za vytvorenie citovaného dokumentu má spravidla autor. Jeho meno uvádzame v invertovanom slovoslede, pričom môžeme uviesť celé krstné meno alebo použiť len iniciály. Vynechávame tituly, údaje o pracovisku autora, ako aj úvodné formulácie označujúce autorstvo.

Ďalšie zásady:

 • priezviská všetkých autorov sa uvádzajú verzálkami,
 • prvého autora zaznamenáme v podobe: PRIEZVISKO, Meno; ostatných môžeme uviesť v priamom slovoslede, pričom pred údajom o poslednom autorovi norma v príkladoch zavádza používanie spojky „a“ a priamy slovosled: PLACHOVÁ, Beáta a Jana ORAVCOVÁ,
 • v prípade 4 a viacerých autorov môžeme uviesť všetkých autorov alebo len prvého s označením „et al.“, alebo
 • a iní“2: HUDÁK, Peter et al.,
 • ak dokument nemá autora, použijeme na prvom mieste v bibliografickom odkaze názov.

 

II. Názvové údaje

Hlavný názov, názov zdrojového dokumentu (periodika) a podnázvy zapíšeme tak, ako sú uvedené v dokumente a zvýrazníme ich kurzívou. Ak uvádzame aj podnázov, oddelíme ho od hlavného názvu dvojbodkou a medzerou. Dlhý názov je možné skrátiť a ako znak vypustenia použiť tri bodky3


2 Odporúčame preferovať medzinárodne zrozumiteľné označenie „et al.“.

3 Skrátiť názov možno len do tej miery, aby nestratil význam a bol dostatočný na identifikáciu citovaného dokumentu.


III. *Označenie média

Označenie média používame len pre elektronické zdroje a pre neknižné dokumenty. Vyberieme jednu z nasledujúcich možností, poprípade ich kombináciu: [Braillovo písmo], [nástenná mapa], [kinofilm (35 mm)], [kotúč s počítačovou páskou], [filmový pás (35 mm)], [Blu-ray disk], [glóbus], [mikrofiš (48x)], [fotografia], [mikrofilmová cievka (negatív 16 mm)], [partitúra], [videokazeta (VHS PAL)], [CD], [DVD], [diapozitív (5,08 cm)], [zvuková platňa]4, [podcast]5, [rytina], [akvarel], [litografia], [online], [disk], [online databáza], [online časopis], [počítačový program], [elektronická pošta], [digitálny obraz], [film], [nemý film].

 

VI. Vydanie

V oblasti údajov o vydaní zapisujeme s výnimkou prvého vydania všetky ďalšie vydania dokumentu, ak sú v prameni uvedené. Uvádzame ich arabskými číslami v súlade s možnosťami skracovania týchto údajov tak, ako to predpisuje štandard STN ISO 832 (1998). Údaj o vydaní zapíšeme v jazyku dokumentu tak, ako bol uvedený.

 

V. Sekundárna zodpovednosť6

Sekundárnu zodpovednosť za vznik dokumentu majú spravidla osoby iné ako autor, napr. ilustrátori, lektori, vedeckí redaktori atď. Tento údaj nie je povinný. Ak ho uvádzame v bibliografickom odkaze (nie je to totiž povinný údaj), zapisujeme mená presne v takej podobe, ako sa vyskytovali na dokumente (t. j. aj s označením funkcie, napr. fotografie, preklad a pod.). Norma odporúča použiť v prípade zápisu priezvisk verzálky a priamy slovosled.

VI. Vydavateľské údaje (miesto vydania, vydavateľ, dátum vydania)

Vydavateľské údaje pozostávajú z údajov o mieste vydania, vydavateľovi a dátume vydania dokumentu. Zapisujeme ich v podobe: Miesto vydania: meno vydavateľa, dátum vydania. Údaje uvádzame v prvom páde v jazyku citovaného dokumentu.

Ďalšie zásady:

 • v prípade viacerých miest vydania a vydavateľov uvádzame len prvé miesto vydania a prvého vydavateľa,
 • pokiaľ sa miesto vydania alebo vydavateľ v dokumente neuvádza, ale tento údaj je všeobecne známy, alebo je možné ho zistiť, MÔŽE byť tento údaj doplnený a uvedený v hranatých zátvorkách, inak sa vynecháva,
 • dátum vydania zapíšeme arabskými číslicami,
 • dátum vydania je povinný údaj a nemôžeme ho vynechať; v prípade neznámeho dátumu odvodíme rok vydania od textu dokumentu, poprípade od iných prameňov, a zapíšeme ho v hranatých zátvorkách, napr. [1998],
 • pri viaczväzkových dokumentoch uvedieme celé rozpätie vydávania, napr. 1956-1958,
 • pokiaľ je známy len dátum copyrightu, zaznamená sa ako cop1999 alebo ©1999,
 • v prípade, že nie je možné zistiť dátum vydania, ani ho odvodiť, používame označenie [bez dátumu].

4 Zvuková platňa je „platňa z plastického alebo iného materiálu so záznamom zvuku. Podľa spôsobu záznamu sa rozlišujú platne analógové(napr. gramofónová platňa) a digitálne (napr. CD)“ (KTD 2003-).

5 Podcast – zvukové alebo videozáznamy, ktoré sú umiestnené na internete v podobe súborov (najčastejšie vo formáte mp3).

6 Sekundárnu zodpovednosť slovenský preklad normy vôbec neuvádza hoci v anglickej verzii sa vyskytuje. Keďže ide o nepovinný dúdaj, môže sa celý tento blok bibliografického odkazu vynechať.


 

VII. *Numerácia (číslovanie) a rozsah strán

Údaje používame len v prípade, že tvoríme odkaz na príspevok v monografii alebo seriáli. Pri príspevku v monografii (zborníku)

pod numeráciou rozumieme označenie zväzku v prípade, že dokument je časťou viaczväzkového súboru, napr. zv. 2:

zv. 2, s. 5-18

V prípade príspevku v časopise ide o číselné označenie seriálovej publikácie: o presné označenie ročníka a čísla periodika, v ktorom sa príspevok nachádza. Číselné označenie je možné uviesť dvomi spôsobmi:

a) roč. 6, č. 3, s. 5-15

b) 6(3), 5-15

V prípade inojazyčných seriálov použijeme označenie v origináli okrem údaja o rozsahu strán – rozsah strán píšeme vždy v jazyku citujúceho textu (nie originálu):

a) vol. 6, iss. 5, s. 5-6

b) Jg. 7, Nr. 5, s. 78-90

VIII.*Dátum aktualizácie a citovania

Používame len pri elektronických online zdrojoch. Zapíšeme údaje o aktualizácii a revízii dokumentu, napr. Aktualizované v decembri1987. Povinný je údaj o dátume citovania: [cit. 10. apríla 2001]. Je možné použiť aj formalizovanú podobu dátumu, napr. [cit. 2001-04-10].

a) [cit. 10. apríla 2001]

b) [cit. 2011-04-10]

IX. Údaje o edícii

V prípade, že zapisujeme aj edíciu7, do ktorej dokument patrí a táto je v prameni uvedená, zapíšeme ju vo forme Názov edície, označenie zväzku. Zväzok označujeme v takom jazyku, ako bol v citovanom dokumente uvedený.

X. *Dostupnosť elektronických dokumentov

Povinný údaj pri elektronických online zdrojoch. Používame frázu „Dostupné na:“, napr. Dostupné na:

http://www.fphil.uniba.sk. Pokiaľ je údaj o dostupnosti posledným údajom bibliografického odkazu, bodku na konci nepoužívame.

XI. Štandardné číslo

Štandardné číslo ISBN pre knihy a ISSN pre seriály uvádzame len vtedy, ak sa v dokumente nachádzajú, a v takej podobe, ako boli v dokumente uvedené. Zapisujeme aj označenie ISBN a ISSN, napr. ISBN 80-88982-57-X.

XII. Poznámky

Voliteľne môžeme do bibliografického odkazu zahrnúť aj poznámky. Je vhodné uviesť ich v prípade, ak sú niektoré údaje v odkaze nejednoznačné, prípadne ak boli doplnené. Píšeme ich v jazyku textu citujúceho dokumentu. Medzi najčastejšie patrí poznámka o požiadavkách na systém v prípade elektronických zdrojov, napr. Požiadavky na systém: Internet Explorer 5.0 alebo vyššia verzia.


7 Povinný údaj len v prípade, ak je žiaduce, aby jednotka bola identifikovaná ako súčasť edície.


3 Záväznosť a poradie prvkov v bibliografických odkazoch na vybrané druhy dokumentov a konkrétne príklady

hrubo označené = povinné (záväzné) údaje, ostatné sú nepovinné,

* = údaje špecifické len pre určitý druh dokumentu,

= bibliografický odkaz na tento druh dokumentu sa v ISO 690 (2010) neuvádza a je odvodený z doterajšej praxe, prípadne z iných prameňov a slúži len ako odporúčanie

a)     Tlačené knihy a podobné monografické publikácie

 

1 autor:

KATUŠČÁK, D. Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. 2. dopln. vyd. Bratislava: Stimul, 1998. ISBN 80-85697-82-3.

2-3 autori:

CORBELL, Jean-Claude a Ariane ARCHAMBAULTOVÁ. Obrázkový slovníček: slovenčina/angličtina. Bratislava: Fortuna Print, 2006. ISBN 80-89144-57-8.

4 a viacerí autori:

PÁLKA, Ondřej et al. Rozum do vrecka: malá vrecková encyklopédia. 4. preprac. a dopln. vyd. Translation Juraj BLICHA. Bratislava: Mladé letá, 1978.

stará tlač:

Tyrnauerischer Schreib-Kalender: auff das Jahr… M.DC.LXXXIII. Gedruckt zu Tyrnau: in der Academischen Druckerey durch Matthiam Srnensky, [1682]. V: Budapešť: MTAK. Signatúra R. 827.

b) Normy9 ≠

 

 STN ISO 690:1998, Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra.

 c) Legislatívne dokumenty10

 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

d) Kartografické, zvukové a grafické dokumenty, hudobniny, filmy a videozáznamy, mikrodokumenty atď.

 

 • kartografický dokument:

Chorvátsko [mapa]. 1:1 000 000. [Bratislava: Petit Press, bez dátumu].

 • film:

Soľ nad zlato [DVD]. Réžia Martin HOLLÝ. Bratislava: Slovenský filmový ústav, 2010. Zlatá kolekcia slovenských rozprávok.

 • zvukový dokument:

Long Tall Dexter, the Savoy sessions [CD]. New York: Savoy, 1976.

 • hudobnina:

BACH, C.PH.E. Sonate G-moll für Violine und obligates Cembalo [partitúra]. Herausgegeben von Anne Marlene GURGEL. Leipzig: Peters, 1981.

 • grafický dokument:

JIROUŠEK, Alexander. Vysoké Tatry [fotografia]. Košice: Agentúra Sáša, [bez dátumu].


8 Forma zápisu odvodená zo zoznamu bibliografických odkazov štandardu ISO 690 (2010).

9 Forma zápisu prebratá z návrhu Kimličku (2002).

10 Pod webových sídlom rozumieme samostatný súbor webových stránok. Webová stránka je nesamostatná časť webového sídla,ktorá má autora totožného s autorom webového sídla. Pokiaľ sa na webovom sídle nachádza časť, ktorá má autora odlišného odautora webového sídla, ide o PRÍSPEVOK na webovom sídle (napr. blog) – bližšie pozri schému a príklady i) Príspevky v elektronickej monografickej publikácii, na webových sídlach.


e) Elektronické knihy, online monografické publikácie, webové sídla, počítačové programy

KAFKA, Franz. The Trial [online]. Translated by David WYLLIE. Projekt Gutenberg, 2005. Updated 2006-03-08 [cit. 2006-06-05]. Dostupné na: http://www. gutenberg.org/dirs/etext05/ktria11.txt

ZECHENTER-LASKOMERSKÝ, Gustáv Kazimír. Cestovanie z Viedne do Chorvátskej r. 1846 [online]. Zlatý fond denníka SME, 2010 [cit. 2011-08-13]. Dostupné na: http://zlatyfond.sme.sk/dielo/1325/Zechenter-Laskomersky_Cestovanie- z-Viedne-do- Chorvatskej-r-1846

Firemník [online databáza]. Nižný Klátov: Goalnet, ©2011 [cit. 2011-08-11]. Dostupné na: http://www.firemnik.sk/

f) Časti webového sídla (webové stránky)11

Tréningy. FKM Karlova Ves Bratislava [online]. [Bratislava], ©2011 [cit. 2013-03-15]. Dostupné na: http://fkmkv2003.webnode. sk/treningy/

Blog ui42. ui42 [online]. ui42, ©2012 [cit. 2013-04/10]. Dostupné na:

http://www.ui42.sk/efektivne-riesenia-pre-kazdy-web.html?page_id=1440

g) Príspevky v tlačenej monografickej publikácii

 

MAŤAŠÍK, Andrej. Kresťanstvo a divadelné umenie na Slovensku. In: RYDLO, Jozef M., zost. Renovatio spiritualis. Bratislava: Lúč, 2003, s. 531-536. ISBN 80-7114-433-3.

SLEZÁKOVÁ, Tatiana. Úloha učiteľa pri uvádzaní rómskeho žiaka do vyučovacieho procesu. In: Osobnosť učiteľa Rómov: zborník referátov z 3. medzinárodnej konferencie konanej dňa 28. novembra 2002 v Nitre. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 2002, s. 75-77. ISBN 80-8050-590-X.

h) Príspevky v tlačenej seriálovej publikácii

a) ŠMIRALA, J. Renesancia päťtisícročnej akupunktúry. Zdravie. Bratislava: Obzor, 1978, 34(5), 10-13.

b) ŠMIRALA, J. Renesancia päťtisícročnej akupunktúry. In: Zdravie. 1978, roč. 34, č. 5, s. 10-13.

c) ŠMIRALA, J. Renesancia päťtisícročnej akupunktúry. Zdravie. 1978, 34(5), 10-13.

Všetky možnosti zápisu sú správne.


11 Ide o príspevok na webovej stránke Blog ui42, ktorá je súčasťou webového sídla ui42.
12 Schéma pre sekundárne citovanie odvodená z: Jak správně citovat… ([bez dátumu]).
13 Podobné riešenie navrhuje aj portál iva − Portál informační výchovy pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (Jak správně [bez dátumu]
14 Hoci v prílohe A štandardu ISO 690 (2010) sa miesto vydania a vydavateľ uvádzajú ako povinné údaje, nie sú uvedené ani v jednom
z niekoľkých konkrétnych príkladov, ktoré norma na ilustráciu pravidiel ponúka. Odporúčame preto aj možnosť vynechania týchto údajov.
15 Pod numeráciou seriálu chápeme označenie ročníka a čísla seriálu.


i) Príspevky v elektronickej monografickej publikácii, na webovom sídle

STANKOVSKÝ, Ivan. Cvičné firmy na Slovensku. In: Online zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie – Quo Vadis cvičná firma [online]. Bratislava: ŠIOV, ©2009 [cit. 2011-08-10]. ISBN 978-80-225-2762-0. Dostupné na:http://siov.sk/sccf/Data/prispevky.html

RICHTER, Vít. Budou chodit do knihoven?. In: KOPÁČIKOVÁ, Judita, zost. INFOS 2011: Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie: Nové rozmery informačného univerza [online]. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2011, s. 239-249 [cit. 2011-08-01]. ISBN 978-80-970693-0-8. Dostupné na: http://vili.uniba.sk/AK/INFOS2011.pdf

KRUPA, Martin. Slováci, ktorí testujú web na ľuďoch. In: Blog ui42. ui42 [online]. ui42, ©2012 [cit. 2013-04/10]. Dostupné na: http://www.ui42.sk/efektivne-riesenia-pre-kazdy-web/slovaci-ktori-testuju-web-na-ludoch.html?page_id=164118

j) Príspevky v elektronickom seriáli

 

a) SABOV, Peter. Rekonštrukcie historických knižníc v podmienkach Slovenskej národnej knižnice v Martine. In: Knižnica[online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2005, roč. 6, č. 1, s. 33-34 [cit. 2010-05-07]. ISSN 1336-0965. Dostupné na: http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2005/januar/33.pdf

b) SABOV, Peter. Rekonštrukcie historických knižníc v podmienkach Slovenskej národnej knižnice v Martine. Knižnica [online]. Martin: Slovenská národná knižnica, 2005, 6(1), 33-34 [cit. 2010-05-07]. ISSN 1336-0965. Dostupné na: http://www.snk.sk/swift_data/source/casopis_kniznica/2005/januar/33.pdf

k) Sekundárne citovanie = citovanie cez sprostredkujúci zdroj ≠22

Hoci štandard ISO 690 (2010) sekundárne citovanie neuvádza, nakoľko by ho malo byť minimum, v praxi sa vyskytuje. Pre označenie sekundárneho (sprostredkujúceho) zdroja odporúčame použiť formuláciu „cit. podľa“ a nasledujúcu schému:

REPČÁK, Jozef cit. podľa DANIEL, David P. Vydania náboženskej literatúry v Levoči v období neskorej reformácie (do roku1650). In: Kniha ´97-´98. Martin: Matica slovenská, 2000, s. 91-95. ISBN 80-7090-569-7.


16 Uvedieme len v prípade, ak má publikácia viac zväzkov.

17 V prípade online publikácií, ktoré nie sú stránkované, tento údaj vynecháme.

18 Ide o príspevok na webovej stránke Blog ui42, ktorá je súčasťou webového sídla ui42.

19 Použitie „In:“ je pri príspevkoch v seriáli voliteľné.

20 Na rozdiel od príspevkov v tlačených seriáloch sa v prípade príspevkov v online seriáloch miesto vydania a vydavateľ uvádza aj v príkladoch na s. 35 prílohy A. štandardu ISO 690 (2010).

21 Zapíšeme označenie ročníka a čísla.

22 Schéma pre sekundárne citovanie odvodená z: Jak správně citovat… ([bez dátumu]).


4 Zmeny v porovnaní s predchádzajúcim vydaním štandardu a nepresnosti

Zmeny:

údaje o autoroch uvádzame v invertovanom tvare len v prípade prvého (a fakultatívne aj ďalších autorov), avšak údaj o poslednom autorovi musí byť v priamom slovoslede a oddelený od predošlých spojkou „a“,

 • údaje o autoroch uvádzame v invertovanom tvare len v prípade prvého (a fakultatívne aj ďalších autorov), avšak údaj o poslednom autorovi musí byť v priamom slovoslede a oddelený od predošlých spojkou „a“,
 • je možné (nie povinné) zaznamenať všetkých autorov, nielen prvých troch,
 • podnázov nie je povinný údaj,
 • v štruktúre bibliografického odkazu sa neobjavuje údaj o rozsahu dokumentu (počte strán) – nie je nutné vôbec tento údaj uvádzať,
 • nie je povinné uvádzať 1. vydanie, len ďalšie vydania dokumentu,
 • bodkou končí bibliografický záznam len vtedy, ak nie je posledným údajom webová adresa,
 • „In:“ používame povinne len v prípade príspevkov v monografiách,
 • fráza označujúca online zdroj „Dostupné na internete“ je podľa nového štandardu skrátená na: „Dostupné na:“,
 • v prípade chýbajúceho miesta vydania alebo mena vydavateľa nie je nutné používať označenie [s.l.] alebo [s.n.], tieto údaje sa jednoducho vynechajú.

Nepresnosti:

záväznosť údajov (povinných a nepovinných) v niektorých prípadoch kolíše:

– vo všetkých príkladoch bibliografických odkazov na príspevky v tlačených seriálových publikáciách sa neuvádza miesto vydania ani vydavateľ; napriek tomu sú v tabuľke v prílohe A tieto údaje uvedené ako povinné. Odporúčame prikloniť sa k údajom uvádzaným v príkladoch a tieto údaje vynechávať, nakoľko názov seriálu a jeho ISSN sú dostatočné na jeho identifikáciu23.

prílišná variabilita formy údajov (typu „môžeme“, popr. viaceré možnosti zápisu údajov):

– vprípade citovania príspevkov v monografii štandard ISO 690 predpisuje používanie „In:“ pred označením zdroja,

avšak v prípade príspevkov v seriáli toto označenie považuje za fakultatívne. Vzhľadom na analýzu príkladov bibliografických odkazov na príspevky v seriáli odporúčame „In:“ používať len v prípade príspevkov v monografiách a v prípade príspevkov v seriáli ich vynechať.

kolísavosť pravidiel (pravidlo verzus príklad):

– vprípade neexistujúceho a nezistiteľného dátumu vydania sa v pravidlách uvádza forma [bez dátumu], avšak v niektorých príkladoch sa uvádza aj možnosť n.d. (bez hranatých zátvoriek) – odporúčame používať formu [bez dátumu],

– anglická verzia štandardu predkladá použiť na označenie dátumu citovania možnosť „zobrazené“, prípadne iný

ekvivalent. Slovenský preklad normy predpisuje použiť označenie „zobrazené“ alebo ekvivalent tohto pojmu – „cit.“. Vzhľadom na predchádzajúci úzus, ako aj skutočnosť, že ISO 690 (2012) pre slovenskú prax odporúča v rámci národnej poznámky používať označenie „cit.“, považujeme túto formu za preferovanú,

– hoci STN ISO 690 (2012) predpisuje v prípade citovania online dokumentov použitie frázy „Dostupné na:“, v príkladoch

uvádza „Dostupné na internete“. ISO 690 (2010) odporúča označenie „Dostupné z:“, alebo ekvivalentnú frázu,

napr. „Spôsob prístupu“. Vzhľadom na doterajšiu prax v oblasti citovania navrhujeme používať frázu „Dostupné na:“.


23 Podobné riešenie navrhuje aj portál iva − Portál informační výchovy pro Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně (Jak správně [bez dátumu]).


Zoznam bibliografických odkazov

ISO 690:1987, Documentation – Bibliographic references – Content, form and structure.

ISO 690-2:1997, Information and documentation – Bibliographic references – Part 2: Electronic documents or parts thereof.

ISO 690:2010, Information and documentation – Guidelines for bibliographic references and citations to information resources.

Jak správně citovat a odkazovat na citace v textu, [bez dátumu ]. iva [online]. Zlín: Knihovna UTB [cit. 2012-01-27]. Dostupné na: http://iva.k.utb.cz/?page_id=34

KIMLIČKA, Štefan, 2002. Ako citovať a vytvárať zoznamy bibliografických odkazov podľa noriem ISO 690 pre „klasické“ aj elektronické zdroje. Bratislava: Stimul. ISBN 80-88982-57-X.

KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) [online databáza], 2003- . Praha: Národní knihovna České republiky [cit. 2013-05-01]. Dostupné na: http://aleph.nkp.cz/cze/ktd

STN ISO 690:1998, Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra.

STN ISO 690-2:2001, Informácie a dokumentácia – Bibliografické citácie – Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti.

STN ISO 690:2012, Informácia a dokumentácia – Návod na tvorbu bibliografických odkazov na informačné pramene a ich citovanie.

STN ISO 832:1998, Informácie a dokumentácia – Bibliografický popis a odkazy – Pravidlá skracovania bibliografických termínov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zdieľať: