Elektronické obsahy pre e-vzdelávanie

From Slovakia

Úvod

Význam slova obsah v súvislosti s e-learningom neznamená iba
zoznam kapitol súvisiacich s vyučovanou témou. Pojem obsah tu má význam
najdôležitejšej vnútornej “výplne” technického systému e-learning. Bez neho je
systém e-learning takmer zbytočný. Ak chápeme obsah to, čím naplníme systém
e-learning, tak najdôležitejšia časť tohto obsahu sú elektronické študijné
materiály. Pojmom elektronické študijné materiály je myslené všetko, na základe
čoho študujúci získa podstatnú časť potrebných znalostí a zručností študovanej
témy prostredníctvom systému e-learning. Mnohokrát sa v tejto súvislosti používajú
tiež pojmy elektronické učebné/didaktické pomôcky či elektronické študijné opory
a iné názvy.

Realizácia a forma obsahov pre e-learning je rôzna a závisí od
mnohých faktorov. Rozsah použitia je od jednoduchých doplnkov pre prezenčnú formu
vzdelávania až po dištančné online štúdium bez (alebo len s minimálnym) face to
face kontaktom s vyučujúcim.

Mnohé z realizácií si často nevieme celkom predstaviť, a preto
sa viacerí vzdelávací pracovníci pozerajú skepticky na nové formy spracovania
obsahov pre e-learning.

Na druhej strane sa na rôznych fórach veľmi vážne používajú
spojenia “spoločnosť založená na vedomostiach, znalostná ekonomika a informačná
spoločnosť”. Podľa názvu tieto pojmy veľmi úzko súvisia so vzdelávaním, a preto
je na pracovníkoch vzdelávacích inštitúcií, aby si ich význam premietli do svojej
práce, aby začali meniť svoj doterajší prístup k vzdelávaniu a realizovali ho na
úrovni súčasných technických možností. To znamená správne a citlivo
implementovať do vzdelávania nové technické možnosti informačno-komunikačných
technológií (IKT). Prostredníctvom IKT tak možno vytvoriť inovovaný proces
vzdelávania vhodný pre znalostnú ekonomiku. Samotné technológie prinášajú do
procesu vzdelávania iba nepatrnú zmenu a v podstate nahrádzajú doteraz ručne alebo
mechanicky vykonávané činnosti, no proces musia zmeniť jeho tvorcovia. Jednu zo zmien,
ktorú môžu vytvoriť len pracovníci vzdelávacích inštitúcií, je vytvorenie a
spracovanie obsahov pre e-learning. To znamená také spracovanie študijných
materiálov, ktoré vytvára v elektronickej forme lepšie motivačné prostredie ako pri
prezenčnej forme.

Tvorba elektronických študijných materiálov nie je len otázkou
technickou, ale aj sociálnou. Vyžaduje novú filozofiu vzdelávania aj vzdelávania sa.
Tu sa od vzdelávacích pracovníkov vyžaduje prechod od inštruktívneho spôsobu
vyučovania ku konštruktívnemu, navyše s využitím IKT. Takúto náročnú úlohu nie
je možné zvládnuť len ako vedľajšiu úlohu vzdelávania a bez rizika zaťaženosti
vzdelávacích pracovníkov, najmä keď neexistuje žiadny materiál, ktorý by takúto
metodiku vzdelávania jasne vysvetľoval.

Východiská pre tvorbu obsahov pre e-learning

Tvorbu obsahu pre e-learning je potrebné vnímať z dvoch
pohľadov:

 1. Vytvorenie novej osnovy učenia.
 2. Elektronické spracovanie novonavrhnutej osnovy pre štúdium v
  systéme e-learning.

Zmeny sú potrebné v obidvoch spomenutých pohľadoch a v poradí,
ako sú uvedené. Nemá význam robiť nové spracovanie starých osnov učenia.

Vytvorenie novej osnovy učenia znamená novú koncepciu učenia,
ktorá bude zameraná na to, čo chceme študenta naučiť. Pri tejto tvorbe je potrebné
vychádzať zo širších súvislostí – od požiadaviek trhu práce cez profil
absolventa, nadväznosť na ostatné študované predmety až po schopnosti a možnosti
študenta. Základným pravidlom by nemalo byť učiť, ale naučiť.

Novým a veľmi naliehavým problémom je spracovanie obsahov do
najvhodnejšej elektronickej podoby, pričom nepoznáme odporúčaný spôsob, ako to v
danej téme či predmete urobiť. Sme v štádiu experimentov (Mikuš), hľadania
technologických možností a aj organizácie a riadenia tohto nového a náročného
procesu. Je to v súčasnosti najdôležitejší problém e-learningu. Má mnoho aspektov
a proces tvorby obsahov pre e-learning nie je vo vzdelávacích inštitúciách
jednoznačne špecifikovaný.

Pri tvorbe obsahov pre e-learning je potrebné vychádzať z dvoch
požiadaviek študujúceho. Umožniť mu prístup k informáciám a vytvoriť pre neho
také motivačné prostredie, ktoré mu pomôže premeniť informácie na znalosti a
zručnosti. V súčasnosti je splnená sčasti len jedna, technologicky ľahšie
zvládnuteľná požiadavka, dostupnosť informácií. Globálna internetová služba
World Wide Web je zdrojom rôznych informácií, aj keď netriedených a často
neautorizovaných. Požiadavka motivujúceho prostredia je oveľa náročnejšia a nedá
sa vyriešiť globálne. Je to nová úloha pre všetkých vzdelávacích pracovníkov.

Proces tvorby obsahov pre e-learning

Univerzity dnes deklarujú proces vyučovania ako jeden z hlavných
procesov a proces tvorby študijných materiálov, resp. prípravy na vyučovanie je v
ňom ako podproces. Jeho dekompozícia sa spravidla už nešpecifikuje. Je to úloha
učiteľa, a to, ako ju zvládne, sa hodnotí len vo výnimočných prípadoch.

Vývoj procesu vzdelávania a aj procesu tvorby študijných
materiálov je daný technologickým vývojom spoločnosti. V skutočnosti sa začal
vynájdením kníhtlače a mnohí skeptickí autori uvádzajú, že to bola posledná
prevratná zmena vo vzdelávaní. Predpoklady vyslovované v súvislosti s rozvojom filmu,
rozhlasu, televízie a počítačov spôsobili doteraz prevratné zmeny všade, ale nie v
školách. Ovplyvňujú myslenie a vzdelanie mimo školy.

Zmeniť tento skeptický pohľad môže vytvorenie nového procesu
tvorby obsahov pre e-learning, ktorý by priniesol do tvorby obsahov výraznú pridanú
hodnotu. To znamená, že elektronické študijné materiály nebudú iba elektronicky
spracovaný text a statické obrázky, ale spracovanie bude multimediálne a
interaktívne. Práve interaktivita by mala podporiť učenie ako proces založený na
komunikácii.

Hodnotový reťazec tvorby obsahov pre e-learning vidíme na
nasledujúcom obrázku:

mikus.jpg (34025 bytes)

Takýto hodnotový reťazec vyžaduje nasledujúce kategórie
tvorcov:

 • Producenti vzdelávania;
 • Organizátori vzdelávania;
 • Vlastníci informačných zdrojov;
 • Pedagogickí pracovníci/učitelia;
 • Návrhári elektronických
  vzdelávacích materiálov;
 • Spracovatelia elektronických
  vzdelávacích materiálov;
 • Používateľ/študujúci.

Uvedené kategórie tvorcov sa veľmi približujú k tvorcom filmu.
Rozdiel je v tom, že pri tvorbe filmu nik o potrebe týchto profesií nepochybuje, ale
pri tvorbe obsahov pre e-learning sa tieto profesie často očakávajú od učiteľa.

Mnohí učitelia tvoria už dlhší čas elektronické študijné
materiály rôznych typov na rôzne účely, podľa vlastnej metodiky, schopností a
možností. Ale to nemožno považovať za správny prístup systémového riešenia.

Poznámka redakcie: V nasledujúcom čísle časopisu
prinesieme pokračovanie tohto článku.

Share:
Issue content