Nové predsedníctvo SAK a SSK

Introducing

Naše dve profesijné a odborné združenia – Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov – na svojich tohtoročných valných zhromaždeniach si zvolili nové vedenie, ktoré predstavujeme v časovom poradí konania valných zhromaždení.

Slovenská asociácia knižníc   sak2.jpg (13757 bytes)

je nezávislé, dobrovoľné a otvorené záujmové združenie verejne prístupných knižníc v Slovenskej republike. Cieľom asociácie je podporovať rozvoj knižníc a ich odbornú spoluprácu, obhajovať knižnice a nastoľovať a presadzovať program technického a technologického rozvoja knižníc.

Na svojom valnom zhromaždení v Slovenskej národnej knižnici v Martine dňa 11. 11. 2009 bola na volebné obdobie 2009 – 2012 zvolená nová správna rada SAK v tomto zložení:

Predsedníčka SAK:

PhDr. Daniela Džuganová (Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica)

Podpredsedníčka a hospodárka SAK: 

Mgr. Andrea Doktorová (Ústredná knižnica SAV)

Tajomníčka SAK, odborná skupina pre legislatívu:

PhDr. Daniela Gondová (Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Ústredná knižnica)

sak1.jpg (165696 bytes)

PhDr. Daniela Džuganová

Členovia:

Ing. Milan Rakús – odborná skupina pre dlhodobý rozvoj (Slovenská národná knižnica, Martin)

Mgr. Katarína Šušoliaková – sekcia pre verejné knižnice (Krajská knižnica v Žiline)

Mgr. Emília Antolíková – sekcia pre verejné knižnice (Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou)

PhDr. Judita Kopáčiková – sekcia pre verejné knižnice (Staromestská knižnica v Bratislave)

Mgr. Beáta Bellérová – sekcia pre akademické knižnice (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre)

PhDr. Mária Žitňanská – odborná skupina pre edičnú činnosť a propagáciu (Centrum vedecko-technických informácií SR, Bratislava)

Ing. Ondrej Látka, PhD. – odborná skupina pre informatizáciu a elektronizáciu (Technická univerzita v Košiciach, Knižnično-informačné centrum)

Ing. Alena Poláčiková – oblasť zahraničných stykov (Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica)

Kontrolná a revízna komisia SAK

Predsedníčka KRK SAK:

Mgr. Katarína Soukupová  (Záhorská knižnica)

Členovia KRK SAK:

Mgr. Anna Gašparovičová (Malokarpatská knižnica v Pezinku)

Mgr. Viera Baničová (Považská knižnica, Považská Bystrica)

 

Spolok slovenských knihovníkov   ssk1.jpg (3146 bytes)

je občianske združenie združujúce knihovníkov, bibliografov a informačných pracovníkov, knižničné, bibliografické a informačné pracoviská v Slovenskej republike a iných záujemcov a predstavuje samostatnú právnickú osobu so sídlom v Bratislave.

Na svojom valnom zhromaždení dňa 9. 12. 2009 v Bratislave, na ktorom sa zúčastnilo spolu 136 delegátov, zástupcov 8 krajských pobočiek SSK a kolektívnych členských knižníc, bolo na volebné obdobie 2010 – 2013 zvolené toto nové vedenie:

Predsedníčka SSK:

opätovne zvolená Ing. Silvia Stasselová (Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty STU) Členovia výboru SSK, navrhnutí na 8 krajských konferenciách SSK (poradie podľa počtu mandátov):

1. PhDr. Judita Kopáčiková (Staromestská knižnica v Bratislave)

2. Mgr. Norbert Végh (Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči)

3. PhDr. Peter Klinec (Knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici)

4. PhDr. Anna Kucianová (Slovenská národná knižnica v Martine)

5. Mgr. Gabriela Futová (Slovenská národná knižnica v Martine)

6. Mgr. Emília Antolíková (Hornozemplínska knižnica, Vranov nad Topľou)

Náhradníci:

7. PhDr. Marta Žilová (Slovenská lekárska knižnica)

8. Mgr. Tomáš Fiala (Univerzitná knižnica v Bratislave)

9. PhDr. Darina Horáková (Knižnica Ružinov, Bratislava)

stass.jpg (75553 bytes)

Ing. Silvia Stasselová

Ďalších 8 členov výboru SSK je zastúpených predsedníčkami 8 Krajských pobočiek SSK, ktoré si volia novozvolené výbory krajských pobočiek po voľbách na krajských konferenciách SSK. Všetci členovia výboru SSK budú po voľbách predsedníčok KP SSK uverejnení na portáli InfoLib.

Kontrolná a revízna komisia SSK:

1. PhDr. Viera Mrázová (CVTI SR)

2. Ing. Ivana Poláková (Slovenská národná knižnica v Martine)

3. Ing. Eva Matušovičová (Univerzitná knižnica UPJŠ v Košiciach)

Náhradníčka:

4. Anna Tabaková (Slovenská knižnica pre nevidiacich v Levoči)

Obidvom novozvoleným predsedníčkam blahoželáme a im aj všetkým výborníkom prajeme veľa úspechov počas celého volebného obdobia a mnoho inovatívnych nápadov posúvajúcich prácu aj postavenie knihovníkov na čoraz vyššiu úroveň!

 

redakcia ITlib

Share: