Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Erasmus+ a akademické knižnice / Erasmus + and Academic Libraries

Autor: Beáta Bellérová
Číslo: 3/2017 -
Rubrika: Knihovnícka profesia /Library Profession
Kľúčové slová: akademické knižnice , vzdelávanie

Prieskum z marca 2017 ukázal, že v rokoch 2014 – 2016 využili akademické knižnice na 12 verejných a štátnych vysokých školách SR (z celkového počtu 21) možnosti financovania zahraničných mobilít zamestnancov zo zdrojov Erasmus+. Kolegov zo zahraničia v rámci tohto programu prijali v akademických knižniciach na 15 vysokých školách. V sledovanom období sa uskutočnilo 75 ciest do 11 krajín Európy s podporou programu a prijalo 81 návštev z 8 krajín. Možno skonštatovať, že program Erasmus+ má významný prínos pre rozvoj medzinárodnej spolupráce akademických knižníc a podporuje rozvoj ich ľudských zdrojov.


Erasmus + and Academic Libraries

Exploration of the Slovak academic libraries participation in the Erasmus+ mobility, realized in March 2017 confirmed high level of involvement of them. Academic libraries at 80% public and state universities have confirmed participation in Erasmus+, 57% as staff external mobility and 71 as hosts of colleagues from abroad. In the survey, period 2014-2016 has been monitored. Erasmus+ benefits for librarian professional development and library services improvement are introduced in the case of Slovak Agriculture Library of
Slovak University of Agriculture in Nitra.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR