Info mailom

Chcete pravidelne dostávať informácie o novinkách?

Interoperabilita výskumných informácií a európska prax / Interoperability of research Information a European Practice

Autor: Danica Zendulková
Číslo: 2/2017 - vedecká komunikácia
Rubrika: Hodnotenie vedy / Evaluation of Science
Kľúčové slová: hodnotenie vedy, vedecká komunikácia

Keď hovoríme o výskumných informáciách, každému zainteresovanému ako prvé napadnú vedecké databázy, publikačná činnosť a citácie. Do tejto kategórie však zaraďujeme opis celého životného cyklu výskumu, nielen jeho finálne výsledky. Dôležité je, kto výskum vykonáva (organizácie, výskumníci) a aké výskumné aktivity realizuje (grantové schémy, výzvy na podávanie projektov, projekty). Následne nás zaujímajú výsledky výskumných aktivít, ktorými sú okrem publikácií aj patenty, produkty, inovácie, ale v neposlednom rade aj rozsiahle kolekcie výskumných dát, spracovanie ktorých priviedlo výskumné kolektívy k formulovaniu záverov.


Interoperability of research Information a European Practice

The identification, collection and interoperability of R&D information, data, metadata and digital objects is a challenge for teams of experts from around the world. The aim is to ensure that data are freely available, searchable, reusable and also stored in systems that allow for mutual exchange and sharing. The survey on interoperability of research information through EU countries was jointly implemented by EUNIS and EuroCRIS.

Tlačiť  Verzia PDF Facebook Twitter LinkdeIN

Hodnotenie

Počet hodnotení: 0

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ak sa neuvádza inak, obsah článkov podlieha licencii https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


ISSN 1336-0779 (online vydanie)  ISSN 1335-793X (tlačené vydanie)
© Centrum vedecko - technických informácií SR