Članky

Rok Čislo Članok
2018 Špeciál 2018 Adrdress / Danica Zendulková
2018 Špeciál 2018 Adrdress / Editorial office
2018 Špeciál 2018 Informačný systém pre vedu a výskum na Žilinskej univerzite
2018 Špeciál 2018 The Information System for R&D in the Context of R&D Environment in the Slovak Republic
2018 Špeciál 2018 The role of Current Research Information Systems (CRIS) in Supporting Open Science Implementation: the Case of Strathclyde
2018 Špeciál 2018 From Data Collection to FAIR Use in CRIS. The Case of University of Vienna
2018 Špeciál 2018 Omega-Psir – Institutional CRIS at Polish Universities
2018 Špeciál 2018 The Added value of a CRIS in Archiving Research Data and Registering Data Management Plans A Case Study of Radboud University and the National Data Archive DANS, the Netherlands
2018 3 Problematika depersonalizácie v online prostredí / The Problem of Depersonalization in Online Environment
2018 3 Analýza možností využitia výsledkov digitalizácie v knižniciach: sprístupňovanie digitálneho obsahu vo vedeckých knižniciach prostredníctvom inštitucionálnych repozitárov – výsledky výskumu / Analyzing Options of Digitization Results Usage in Libraries. Accessing Digital Content in Scientific Libraries through Institutional Repositories
2018 3 Použitelnost mobilních webových sídel knihoven / Usability of Mobile Library Websites
2018 3 Emerging Technology Trends for Libraries
2018 3 Nový rozmer v poskytovaní obsahových služieb pre vedu a výskum – platforma DIMENSIONS /New Dimension in R&D Content Services – The DIMENSIONS Platform
2018 3 Description Schema of Posters
2018 3 Nevyhnutnosť ekonomicko-manažérskych predmetov v odbore knižnično-informačné štúdia /The Inevitability of Ecomomics and Management Subjects in the Field of Library and Information Studies
2018 3 Informačné správanie žurnalistov TASR / Information Behavior of TASR editors
2018 3 Efekt filtračných bublín: Defenzívne stratégie a taktiky / The effects of Filter Bubbles: Defensive Strategies and Tactics
2018 3 Leidenský manifest k meraniu výskumu – nič nové, a predsa dôležité / Leiden Manifesto for Research Metrics – nothing new but important
2018 3 Open Access Week 2018 – Formovanie spravodlivých základov pre otvorené poznanie / Open Access Week 2018
2018 3 Virtuálny pohľad na 80 rokov CVTI SR prostredníctvom špecializovanej zbierky digitálnej knižnice / 80 years of the Slovak Centre of Scientific and Technical Information in Digital Collection
2018 2 Príhovor / Address
2018 2 Prečo by aj (budúci) znalostní pracovníci, experti a výskumníci mali čítať beletriu: kultúrnocivilizačné kontexty výsledkov jedného výskumu /Future Knowledge Workers, Experts and Scientists should read Fiction: Results of the Reading Research …
2018 2 Ochrana osobných údajov podľa GDPR v podmienkach knižníc / Personal Data Protection under Conditions of Libraries in accordance with the GDPR
2018 2 Pedagogické kompetence učícího knihovníka se zaměřením na dimenzi sebereflexe / Pedagogical competences of a teaching librarian focusing on self-reflection
2018 2 Rozhovor – iSchools / Interview – iSchools
2018 2 Inovace kurzu kreativní práce s informacemi: od klasického pojetí k webovému kurzu /Course Creative Work with Information: from the Cassic concept of e-learning to the Web course
2018 2 Čítajme deťom 20 minút každý deň! / Week of Reading to children within the Framework of the Project „Vysehrad (Vysegrad) is Reading to Children“
2018 2 Web of Science Core Collection – prémiový zdroj relevantních vědeckých informací / Web of Science Core Collection – Premium Source of Relevant Science Information
2018 2 (Otvorený) Prístup na Slovensku (otázky a výzvy) / (Open) Access in Slovakia (issues & challenges)
2018 2 Virtual learning environment: the Virca-based Model of the Ancient Library of Alexandria
2018 2 Konferencia INFORUM – štvrťstoročie inšpirácie / INFORUM 2018
2018 2 Vyhlásenie súťaže KNIŽNICA ROKA 2018 / Library of the Year Award
2018 1 Milí čitatelia ITlib-u,
2018 1 Reflexia absolventov na štúdium v odbore „knižnično-informačné štúdiá“ na Katedre knižničnej a informačnej vedy na FiF UK v Bratislave / Reflexion of graduates to the Study in the field of “Library and information studies” at the Department of Library and Information Science, Faculty of Arts, Comenius university, Bratislava
2018 1 České děti a mládež jako čtenáři v roce 2017 / Czech Children and Young People as readers in 2017
2018 1 Modely informačného správania v kontexte cieľov projektu HIBER (2. časť) / Models of Information Seeking Behaviour in the context of the HIBER Project Objectives (Part 2)
2018 1 Informačné správanie „google“ generácie / Information Behavior of “GOOGLE” generation
2018 1 Big data a elektronické zdravotníctvo / Big data and e-Health
2018 1 EBLIDA – Promoting Libraries and EBLIDA Literacies – Promoting culture and Information Society in Europe
2018 1 Kľúčové spôsobilosti učiaceho sa obyvateľstva v profesii knihovníka – skúsenosti a perspektívy / Key competencies of the Population Learning in the Profession of Librarian – experiences and Perspectives