Članky

Rok Čislo Članok
2019 3 Akademické knižnice, data-based služby a podpora vedy │Academic libraries, data-based Services and Support of Science
2019 3 Beyond technology: The future and changing nature of Human (Work)
2019 3 Európsky rámec pre otvorenú vedu │European Open Science Cloud
2019 3 Evidenční systém pro psychologickou diagnostiku│The Evidence System for psychological Diagnostics
2019 3 Úspešný knižničný web podľa Bibliowebu │A Successful library Website According to Biblioweb
2019 3 Perzistentné identifikátory digitálnych informačných entít – udržateľnosť, príklady dobrej praxe a ich potenciál │Persistent Identifiers of Digital Information Entities – Sustainability, Examples of Good practice and their Potential
2019 3 Právní gramotnost │Legal Literacy
2019 3 Knižnica roka 2018 │Library of the year 2018
2019 3 8. kolokvium knižnično-informačných expertov krajín V4+ │8th Colloquium of Library and Information Experts of the V4+ Countries
2019 3 Architektúra a výstavba knižníc – inšpirácie z konferencie │ Library Architecture, reconstruction of libraries – inspiration from conference
2019 3 Týždeň otvoreného prístupu 2019 – Otvorené pre koho? Rovnosť v prístupe k otvoreným vedomostiam│Open Access Week 2019 – “Open for Whom? equity in Open knowledge”
2019 2 Marketing v praxi Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity v Žiline │ Marketing in the Practice at the University Library of the University of Žilina
2019 2 Knihovna jako edukační prostředí: ke změně paradigmatu (nejen) v akademických knihovnách │ Library as an Educational Environment: to Change Paradigm (not only) in Academic Libraries
2019 2 Sociální inovace v českých knihovnách │ Social Innovations in Czech Libraries
2019 2 Smart Lab library v ére Industry 4.0 │ Smart Lab Library in the Industry 4.0 Era
2019 2 Informačná bezpečnosť a GDPR z pohľadu tvorcu knižnično-informačného systému │ Information Security and GDPR from the Perspective of the Designer of the Library-Information System
2019 2 Perzistentné identifikátory digitálnych informačných entít – štandardy, vybrané systémy a aktuálne trendy v kontexte vedeckej komunikácie │ Persistent Identifiers of Digital Information Entities – Standards, Selected Systems and Current Trends in Scholarly Communication
2019 2 ISSN v kontexte zmien │ ISSN in the Context of Changes
2019 2 Metadata Management and Future plans to Generate Linked Open Data in the Hungarian Web Archiving Pilot Project
2019 2 Význam kníh a čítania v súčasnej rodine │ The Importance of Books and Reading in Contemporary Family
2019 2 Knižnice: kedysi archivovali vedomosti, dnes učia aj moderným technológiám │ Libraries: Once they Collated knowledge, now they are Teachers of Modern Technologies
2019 2 Križanová Petronela: Príbeh zabudnutého kníhkupectva Anton Löwe (1770 – 1799) │ Križanová Petronela: The story of a forgotten bookshop
2019 1 Inteligentné technológie, inteligentné telefóny a hodinky, inteligentná domácnosť, inteligentné mestá … Je najvyšší čas začať budovať inteligentné knižnice! …
2019 1 Digitálne technológie v detstve súčasných dvadsiatnikov / Current Twentieth and Digital Technologies in their Childhood
2019 1 Knižnica ako platforma kreatívneho priemyslu v 21. storočí / Library as a Creative Industry Platform in the 21st Century
2019 1 Academic Librarians and Research Data Services: Attitudes and Practices
2019 1 Medzinárodné štandardné identifikátory a systémy trvalej identifikácie informačných entít: Krátky úvod / International Standard Identifiers and Systems of Permanent Identification of Information Entities: A Brief Introduction
2019 1 Prvý slovenský inštitucionálny repozitár registrovaný v OpenDOAR a ROAR / The First Slovak Institutional Repository registered in OpenDOAR and ROAR
2019 1 Na ceste k pamäti: Projekt Nový fonograf vstupuje do druhého roku svojej existencie / Reconstituting Memory: New Phonograph Enters its Second Year
2019 1 O zlepšovaní digitálnych kompetencií knihovníkov / Improving the Digital Competencies of Librarians
2019 1 Mobilná aplikácia SKN – Corvus / Mobile Application of Slovak Library for the Blind in Levoca SKN – Corvus
2018 4 Príhovor / Address
2018 4 Aké dôležité je mať (Filipa) Avatara / The Importance of Being (Earnest) Virtual
2018 4 Učebnice pre každého – komplexný projekt CVTI SR pre zabezpečenie prístupu k študijnej literatúre na slovenských univerzitách / Textbooks for Everyone – A comprehensive Project of SCSI Providing Access to Study Literature for Slovak University Students
2018 4 Bavorská štátna knižnica sa orientuje hlavne na digitálne médiá / The Bavarian State Library Focuses on Digital Resources and Remote Access
2018 4 Focusing on Research Data Services
2018 4 OpenAIRE Services for Open Science
2018 4 Otvorený prístup k výsledkom vedy a výskumu – sme na Slovensku pripravení? / Open Access to the Results of Research and Development – Are we ready for it in Slovakia?
2018 4 Postavenie Braillovho písma v kontexte digitálnej gramotnosti / Position of Braille in the Context of Digital Literacy
2018 Špeciál 2018 Adrdress / Ed Simons