Članky

Rok Čislo Članok
2020 2 SME PRIPRAVENÍ NA HLASOVÉ VYHĽADÁVANIE? / ARE WE READY FOR VOICE SEARCH?
2020 2 PŘÍPRAVA A REALIZACE ZMĚNY KNIHOVNÍHO SOFTWARU / PREPARING AND IMPLEMENTING ILS MIGRATION
2020 2 KURÁTORSTVÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU NA PŘÍKLADECH ZAJÍMAVÝCH PROJEKTŮ ČESKÝCH I SVĚTOVÝCH KNIHOVEN / DIGITAL CONTENT CURATION ON EXAMPLES OF INTERESTING PROJECTS OF CZECH AND WORLD LIBRARIES
2020 2 DIGITÁLNÍ KURÁTORSTVÍ NA PORTÁLE KNIHOVNY.CZ / DIGITAL CURATION ON THE KNIHOVNY.CZ PORTAL
2020 2 OTEVŘENÁ VĚDECKÁ DATA, JEJICH PRÁVNÍ ÚPRAVA A VÝZVY / OPEN RESEARCH DATA: REGULATION AND CHALLENGES
2020 2 PROJEKT VIRTUÁLNE ŠTUDOVNE / PROJECT OF VIRTUAL STUDY ROOMS
2020 2 Budúcnosť je digitálna …
2020 1 DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE NA SLOVENSKU: AKO OVPLYVŇUJE MOBILNÝ MARKETING ŽIVOT BEŽNÝCH ĽUDÍ?
2020 1 DIGITÁLNE INFORMÁCIE O KORONAVÍRUSE – PREHĽAD RELEVANTNÝCH INFORMAČNÝCH ZDROJOV
2020 1 PORTÁL DIGITÁLNYCH PARLAMENTNÝCH KNIŽNÍC KRAJÍN V4 A RAKÚSKA/PORTAL OF DIGITAL PARLIAMENTARY LIBRARIES OF THE V 4 COUNTRIES PLUS AUSTRIA
2020 1 EODOPEN – MEDZINÁRODNÝ PROJEKT DIGITALIZÁCIE A SPRÍSTUPNENIA DOKUMENTOV Z 20. A 21. STOROČIA/EODOPEN – INTERNATIONAL PROJECT OF DIGITIZATION AND ACCESS TO DOCUMENTS OF 20. AND 21. CENTURY
2020 1 VÝVOJ CENTRALIZOVANÉHO ROZHRANÍ PRO VYTĚŽOVÁNÍ VELKÝCH DAT Z WEBOVÝCH ARCHIVŮ/DIGITAL COMPETENCE DEVELOPMENT COURSE: THE EXPERIENCE OF PEER ASSESSMENT IN A UNIVERSITY ONLINE COURSE
2020 1 PODPORA ETICKÉHO A TRANSPARENTNÉHO PUBLIKOVANIA VO VEDE: ORIGINALITA A JEJ HORIZONTY/SUPPORTING ETHICAL AND TRANSPARENT PUBLISHING IN SCIENCE: BEYOND ORIGINALITY
2020 1 KURZ ROZVOJE DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ: ZKUŠENOST SE VZÁJEMNÝM HODNOCENÍM V UNIVERZITNÍM ONLINE KURZU/DIGITAL COMPETENCE DEVELOPMENT COURSE: THE EXPERIENCE OF PEER ASSESSMENT IN A UNIVERSITY ONLINE COURSE
2020 1 PREHĽAD SLOVENSKÝCH MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ VHODNÝCH PRE KNIŽNICE/OVERVIEW OF SLOVAK MOBILE APPLICATIONS SUITABLE FOR LIBRARIES
2020 1 3D TLAČ AKO SLUŽBA V UNIVERZITNEJ KNIŽNICI UNIZA/3D PRINTING AS A SERVICE OF THE UNIVERSITY LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF ZILINA
2020 1 OPEN SCIENCE V AKADEMII VĚD ČR/OPEN SCIENCE IN THE CZECH ACADEMY OF SCIENCES
2020 1 SOCIÁLNE SIETE AKO KOMUNIKAČNÝ A MARKETINGOVÝ NÁSTROJ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC/SOCIAL NETWORKS AS A COMMUNICATION AND MARKETING TOOL IN SLOVAK LIBRARIES
2020 1 DIGITAL HUMANITIES A AUTOMATICKÁ TRANSKRIPCIA RUKOPISNÝCH TEXTOV/DIGITAL HUMANITIES AND AUTOMATIC TRANSCRIPTION OF HANDWRITTEN TEXTS
2019 4 Open for Whom? Universities and Citizens Science; and Citizen Science beyond universities
2019 4 Fenomenografický výskum informačnej gramotnosti začínajúcich študentov učiteľských programov Univerzity Komenského v Bratislave. 2. časť / Phenomenographic research of Information Literacy of Beginning Student of Comenius University in Bratislava – Part 2
2019 4 Využívanie prostriedkov IKT v edukácii súčasnej generácie Z / Use of ICT resources in education of the current generation Z
2019 4 Súkromie a jeho modifikácie v digitálnom prostredí / Privacy and its modifications in the Digital environment
2019 4 A multitasking Public library. Case study on triple function of Central library of Ervin Szabó Metropolitan Library
2019 4 Poradenské a edukační centrum (PEC) – nová služba v českých knihovnách / Counseling and Educational Center (CEC) – a new Service in Czech libraries
2019 4 On-line kurz pro děti: Digitální stopa / Czech republic – Online course for children on digital footprint
2019 4 A new terminology for technology Assisted language learning (TALL)
2019 4 Digitálna knižnica UKB a jej používatelia / University Library in Bratislava Digital Library and its users
2019 4 Digitálna výstava SNP / Digital exhibition SNP
2019 4 Open for Whom? Universities and Citizens Science; and Citizen Science beyond Universities
2019 4 A to Z, An Open Science Alphabet for Academic librarians
2019 4 1919 – 2019 = KNIHOVNY … aký má tento vzťah pokračovanie? / 1919 – 2019 = LIBRARIES = What comes next?
2019 4 Informačné interakcie – to je diskusia, spätná väzba aj motivácia / Information interactions – this is discussion, feedback and motivation too
2019 4 CVTI SR sa zapojilo do Týždňa otvoreného prístupu webinárom i národným workshopom / SCSTI participated in Open Access week with a webinar and national workshop
2019 4 Medzinárodná konferencia LTP 2019: nové trendy a východiská pri budovaní LTP archívov / International conference LTP 2019: New trends and scopes in building LTP archives
2019 3 Naši doktorandi – nádej pre informačnú vedu
2019 3 Fenomenografický výskum informačnej gramotnosti začínajúcich študentov učiteľských programov Univerzity Komenského v Bratislave – 1. časť│Phenomenographic Research of Information Literacy of Beginning Students of Comenius University in Bratislava
2019 3 Metódy a trendy výskumov v kontexte informačného správania detí│Research Methods and Trends in the Context of Information Behavior of Children
2019 3 Výskum čítania pomocou zariadenia na sledovanie pohľadu: základné východiská a stručný prehľad výskumov │Reading Research with the Usage of Eye Tracker: Fundamental Principles and a Brief Survey of Research
2019 3 Reálny a virtuálny verejný priestor │Real and Virtual Public Space