Riešenia pre knižnice s voľne prístupným fondom

Introducing

Ochrana fondu – efektívne, diskrétne a dlhodobo

Vo svete sa už takmer 40 rokov vyvíjajú bezpečnostné systémy určené pre knižnice, ktoré zohľadňujú špecifiká danej oblasti. Ich primárnou funkciou je chrániť fond pred stratami dokumentov. Táto ochrana by mala byť mimoriadne diskrétna, vysoko efektívna a dlhodobo funkčná. Zladiť tieto tri vlastnosti však dokážu len výrobcovia knižničných bezpečnostných systémov. Na rozdiel od bežných systémov na ochranu tovarov sú knižničné systémy špecifické predovšetkým 3D anténami (bezpečnostnými bránami) zachytávajúce magnetický pásik v dokumente v akomkoľvek uhle. Navyše obojstranne lepiaci ochranný pásik vlepený do dokumentu je neviditeľný, čím sa stáva pre používateľa neodhaliteľný. Čo však najviac odlišuje tento typ bezpečnostného pásika od univerzálnych typov, je jeho doživotná záruka. Vzhľadom na skutočnosť, že knižnica pri investícii do ochrany fondu vkladá nemalé finančné prostriedky, je pre ňu nevyhnutná dlhodobá funkcionalita systému. Zo skúseností vieme, že bezpečnostné systémy určené na univerzálne využitie (predovšetkým maloobchodné prevádzky), ktoré knižnice zakúpili, začali po niekoľkých rokoch vykazovať poruchovosť a nespoľahlivosť, čo sa prejavilo vyššími stratami dokumentov a zvýšeným počtom planých poplachov. Knižnica pri rozhodovaní sa o výbere dodávateľa by preto mala zvážiť tieto faktory a uprednostniť výrobcu, ktorý bude garantovať vyššie spomenuté funkcie bezpečnostného systému.

Dá sa elektromagnetická ochrana fondu skombinovať s RFID technológiou?

Verejné aj akademické knižnice s voľne prístupným fondom nemajú dilemu, či investovať finančné prostriedky do ochrany fondu, pretože tá je primárne dôležitá pri obmedzovaní úniku čoraz drahších dokumentov. Okrem toho návratnosť bezpečnostného systému ušetrí sumu, ktorá sa môže investovať do akvizície kníh a rozširovania služieb pre používateľov. Ak sa knižnica s už zavedeným EM systémom špeciálne vyvinutým pre knižnice rozhodne pre systém automatizovaného riadenia a kvalitnejších služieb, výrobca knižničných systémov ponúka technológiu RFID s využitím jeho EM bezpečnostných brán. Po rokoch výskumu a zdokonaľovania sa v súčasnosti táto technológia stáva bežnou súčasťou knižníc po celom svete a veľmi pomaly si svoju cestu razí aj na Slovensku (Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Katolícka univerzita v Ružomberku). Pre knižnice s vyšším počtom dokumentov (nad 50 000), je RFID technológia najrýchlejší, najjednoduchší a najefektívnejší spôsob na vyhľadávanie, identifikáciu, správu a revíziu dokumentov. Zvyšuje produktivitu procesov v knižnici, a tým umožňuje personálu poskytovať služby s vyššou pridanou hodnotou, napríklad konzultačné, bibliografické, rešeršné, lektorské, ale aj činnosti spojené s organizáciou kultúrno-spoločenských a vzdelávacích podujatí, výstav, besied a pod.

ferancova1.jpg (229664 bytes)

ferancova2.jpg (151504 bytes)

 

RFID systém má niekoľko výhod v porovnaní s inými technológiami, ako sú napríklad v knižniciach často používané čiarové kódy. Pokiaľ má byť načítaný dokument s čiarovým kódom, knihovník ho musí správnym spôsobom priložiť k čítačke. Čiarové kódy sú z papiera a musia byť umiestnené na vonkajšej časti dokumentu, preto sa časom môžu zoškrabať alebo inak znehodnotiť. Naproti tomu sa štítky RFID vlepujú do kníh a používaná technológia ich sníma bez toho, aby ich bolo vidieť.

Zo systému RFID profituje knihovník aj používateľ

Proces vypožičania a vrátenia dokumentov sa zrýchli. RFID technológia dokáže naraz načítať niekoľko kníh, pričom daný úkon môže vykonať personál alebo samotný používateľ (samoobslužné systémy), pretože ide o jednoduchú a intuitívnu technológiu. Vďaka tomu používatelia strávia menej času čakaním v rade. Výskumy potvrdili, že zavedením RFID sa zvýšila produktivita výpožičného pultu až o 40 %. Vďaka tejto technológii časovo najnáročnejšie úkony (registrácia vypožičaných a vrátených dokumentov, vyhľadávanie rezervovaných a stratených dokumentov, kontrola regálov) sú plne alebo čiastočne automatizované, čo umožní knihovníkom venovať menej času spracovávaním rutinných úloh a sústrediť sa na sofistikovanejšie činnosti. Knižnica bude povýšená na novú úroveň produktivity a služieb a otvoria sa dvere novým príležitostiam.

 

Prípadová štúdia – verejná knižnica v Kente, USA

Kentská knižnica patrí medzi najväčšie v štáte Michigan. V roku 2005 mala vyše 4 milióny výpožičiek. „Čitatelia sú nadšení z rýchlosti a komfortu, ktorý ponúka technológia RFID. Vedia, že knihovníci sú im kedykoľvek k dispozícii a môžu sa na nich obrátiť so špecifickými požiadavkami.“ Prípadová štúdia je voľne dostupná na internetových stránkach www.3M.cz/knihovnisystemy.

Dokedy čakať s investíciami do automatizácie procesov?

Technológia RFID je efektívna, jednoduchá a spoľahlivá. Je založená na dlhodobom výskume – od spracovania signálu, použitia vhodnej lepiacej hmoty, po systémový softvér a komponenty najvyššej kvality, ktoré sú podrobené testom urýchleného starnutia garantujúce dlhodobú životnosť. Na jednej strane, inštalácia technológie RFID v knižnici predstavuje väčšiu investíciu, na druhej strane, sa zvyčajne splatí v priebehu dvoch až troch rokov, pričom prínosy nového systému pretrvajú desaťročia.

Share: