EoD Culture. Európska sieť pre digitalizáciu kníh na objednávku

From seminars and conferences

Úvod

Projekt EoD sa zameriava na splnenie veľmi dôležitej úlohy,
ktorou je zabezpečenie ľahkej dostupnosti historickej literatúry. Na efektívne
dosiahnutie stanovených cieľov sa široko a umne využíva spolupráca vyspelých
knižníc, ktorá je pomerne dobre rozvinutá a možno ju rozšíriť v celoeurópskom
rozsahu. Hlavný výstup projektu, tvorba virtuálnych kníh na objednávku, má veľký
univerzálny význam, ktorý umocňuje systematická snaha propagovať túto službu aj
mimo vedeckého a akademického sveta. Služba EoD má jedinečný potenciál stať sa
veľmi hodnotným knižničným nástrojom pre celú Európu a širšie.

Hodnotiaca správa agentúry EAC EA, 2007.

Základy európskej siete pre digitalizáciu kníh na objednávku sa
vybudovali v rokoch 2006 – 2008 v rámci programu Európskej komisie eTen
(Trans-European Telecommunications Networks). Projekt DoD (Digitisation on Demand)
iniciovala rakúska knižnica Universitäts- und Landesbibliothek Tirol Innsbruck UIBK).
Realizoval sa v spolupráci 13 vyspelých knižníc z 8 európskych krajín. Počas
riešenia sa vybudovala technologická, organizačná a riadiaca infraštruktúra, ktorá
poskytuje službu elektronická kniha na objednávku (eBook on Demand – EoD) cez
internet. Elektronická kniha vo formáte EoD je digitálne faksimile tlačenej predlohy
vo formáte PDF, ktoré je obohatené o automaticky rozpoznaný text. To umožňuje
pružné narábanie s plným textom, počnúc vyhľadávaním hesiel až po manipuláciu s
odsekmi a individuálnu redakciu. Výsledky vyhľadávania sa pritom zobrazujú na obraze
pôvodnej stránky. Vďaka sieťovej spolupráci sa výrazne znížila prácnosť a
zabezpečila stála kontrola kvality poskytovaných služieb. Popri technologickom vývoji
sa pozornosť zamerala na overenie organizačnej a ekonomickej udržateľnosti tejto novej
personalizovanej služby informačnej spoločnosti.

Po dvojročnej príprave a po uzatvorení prvého projektu DoD dňa
1. júna 2008 podpísalo 13 zúčastnených knižníc konzorciálnu dohodu o vytvorení
EoD siete. EoD sa zaregistrovalo ako chránená obchodná známka. Konzorcium, ktoré
koordinuje UIBK, je otvorené aj pre nových partnerov.

Väčšina knižníc, ktoré doposiaľ implementovali službu EoD,
zaznamenala pozitívne reakcie používateľov, čo potvrdzujú i závery systematického
prieskumu spokojnosti používateľov, ktorý sa uskutočnil roku 2008 [1] – až 90 %
respondentov vyjadrilo „veľkú spokojnosť“ so službou. Hlavnou spotrebiteľskou
skupinou boli vedeckí pracovníci (60 %), ale až 16 % tvorili zberatelia a bližšie
nešpecifikovaná verejnosť. Osobitne sa skúmali preferencie v prístupe k historickým
knihám. Zo šiestich možností (1) PDF + OCR, (2) PDF, (3) online knižnica, (4)
vlastníctvo originálu, (5) výpožička originálu, (6) práca v knižnici mal najviac
priaznivcov prvý variant (Obr. 1). Prieskum potvrdil dramatické zmeny v očakávaniach a
správaní používateľov knižníc a potvrdil aktuálnosť požiadaviek na rozvoj
nových knižničných služieb založených na digitalizácii a komunikácii v
elektronickom prostredí.   

androvic1.jpg (52978 bytes)
Obr. 1  Preferencie čitateľov pre prístup k
historickým knihám

EoD 2010 v Bratislave

Plánované 2. výročné stretnutie správnej rady konzorcia sa
konalo dňa 5. mája 2010 v UKB. Správna rada sa najskôr zaoberala hodnotením
uplynulého roku 2009, ktorý bol prvým uceleným kalendárnym rokom poskytovania služby
EoD. Z príjmov do rozpočtu v hodnote 30 000 € tvoril členský príspevok
zúčastnených knižníc 18 000 €, zvyšok predstavoval 23 % podiel z príjmu za
poskytované centrálne služby EoD. Náklady (licenčné poplatky, prevádz-kové a
personálne náklady) boli čiastočn vykrývané z prostriedkov nového projektu EOD
Culture a iných zdrojov. Dlhodobá udržateľnosť služby je podmienená dostatkom
finančných zdrojov, ktoré sú závislé aj od počtu objednávok.

Na obdobie máj 2009 – apríl 2013 získal projekt
prostredníctvom programu Kultúra1
grant vo výške 1 815 226 €. Do projektu je zapojených v súčasnosti 19 knižníc z
10 európskych krajín. Okrem UKB aj Národná technická knižnica Praha, Vedecká
knižnica Olomouc, Moravská zemská knižnica Brno, národné knižnice Maďarska,
Estónska, Dánska, Slovinska, Portugalska a iné.

Predstavitelia UIBK informovali o výsledkoch priebežného rozvoja
systému EoD. Tlačidlo EoD Ponuka služby sa začína objavovať na
viacerých súborných katalógoch, ako aj na portáli European Library. S predstaviteľmi
OCLC sa rokuje o sprístupnení služby a importe záznamov historických fondov
zúčastnených knižníc do WorldCatu. Vylepšil sa modul správy zákaziek, ktorý
dovoľuje identifikáciu zákazníka cez e-mail, rozšíril sa počet jazykov na 11.
Systém informuje zákazníka o tom, či daný dokument už nie je zdigitalizovaný. V
prípade digitalizátov v objeme nad 5 MB sa súbory automaticky konvertujú do
komprimovaného formátu jpeg. Systém dovoľuje individuálne nastavenie ceny zákazky.
Osobitná pozornosť sa venuje integrácii EoD so systémami Europeany. V rámci projektu
Europeana Connect sa vyvíja EoD konektor na publikovanie metaúdajov digitalizátov a
prepojenie na lokálne repozitáre a digitálne knižnice partnerských knižníc.
Technickou podmienkou je možnosť automatického zberu údajov z repozitára, t. j.
existencia rozhrania pre OAI PMH s metaúdajmi vo formáte OAI Dublin Core. Jedno z
prvých rozhraní implementovala Vedecká knižnica v Olomouci (http://aleph.vkol.cz/OAI)
a Universität Wien (http://phaidra.univie.ac.at/). 

Úspešne sa rozvíja aj využívanie služby Tlač na
objednávku
(Print on Demand – PoD). PoD zaviedlo doposiaľ 6 partnerských
knižníc (Innsbruck, Viedeň, Brno, Regensburg, Paríž, Kodaň). Za rozšírenie ponuky
knižničných služieb sa platí v konzorciu ročný poplatok 500 €. Služba sa
realizuje v spolupráci s internetovým kníhkupectvom Amazon.com. Za objednanú knihu sa
platí 6 € + 0.02 € za stránku. Platba sa delí v pomere 65 % knižnici a 35 % pre
Amazon, ktorý znáša náklady na tlač.   

Prítomnosť zástupcov zo všetkých partnerských knižníc a
krajín sa zároveň zúročila na projektovom mítingu EoD Culture 2007 až 2013, ktorý
sa konal v nadväznosti na zasadnutie správnej rady konzorcia EoD v dňoch 5. a 6. mája
2010.

EoD Culture 2007 – 2013

Na základe dosiahnutých výsledkov a získaných poznatkov v
projekte eTen DoD (2006 – 2008) a vďaka praktickým skúsenostiam sa identifikovali tri
hlavné vlastnosti siete
EoD, ktoré predstavujú prínos k splneniu cieľov
európskeho kultúrneho programu Kultúra 2007 – 2013: potenciál rozširovania služby
do viacerých európskych krajín, šírenia poznatkov a využívania nových metód
komunikácie pri poskytovaní služby (sociálne siete, Web 2.0…).
      

Tieto východiskové predpoklady viedli k vypracovaniu návrhu na
pokračovanie projektu eTen DoD v intenciách programu Kultúra (2007 – 2013) pod
názvom eBooks on Demand – a European Library Network (skr. EoD Culture). Predkladatelia
návrhu si stanovili nasledujúce ciele:

 • rozšíriť sieť EoD o najmenej 20 nových členov z európskych
  krajín tak, aby v priebehu niekoľkých rokov bola „každá kniha vydaná v Európe
  medzi rokmi 1500 a 1900“ dostupná na objednávku prostredníctvom komplexnej
  elektronickej služby EoD;
 • prezentovať EoD ako model najlepšej praxe európskej spolupráce,
  školiť a inštruovať partnerov z knižníc, archívov, múzeí a ďalších kultúrnych
  inštitúcií pri riadení a prevádzkovaní tejto medzinárodnej sieťovej služby;
 • propagovať využívanie služby a tým podporovať kultúrny dialóg
  čitateľov a používateľov historických kníh na báze jestvujúcich sociálnych
  sietí web 2.0, ako sú Wikipédia, LibraryThing alebo Goodreads; pri tom sa vychádza z
  predstavy, že kultúrne pamäťové organizácie by nemali o kultúrnom dedičstve iba
  informovať a pasívne sprístupňovať, ale aktívne ponúkať a zásobovať kultúrnym
  obsahom platformy web 2.0;
 • publikovať základné informácie o vybratých historických
  knihách tak, aby zainteresovaní čitatelia z celého sveta mohli navzájom komunikovať,
  vymieňať si čitateľské zážitky a využívať možnosť prístupu k už
  zdigitalizovaným historickým knihám prostredníctvom lokálnych digitálnych knižníc
  a/alebo centrálneho repozitáru siete EoD;
 • implementovať modernú knižnično-informačnú službu 4. úrovne,
  ktorá poskytne individuálnu a komplexnú obsluhu čitateľa a bude umožňovať
  vyhľadávanie, objednávku, digitalizáciu dokumentu, možnosti grafickej úpravy,
  rozpoznanie textu, elektronickú platbu a doručenie, ako aj následnú distribúciu a
  uchovávanie v elektronickom prostredí. Zámerom je vyvinúť program na poloautomatickú
  transformáciu údajov z centrálnej databázy EoD do aplikácií web 2.0. Snahou je
  prepojiť najmenej tri aplikácie (Wikipedia, LibraryThing a Goodreads). Do sídel web 2.0
  sa má integrovať najmenej 10 % historických kníh digitalizovaných v rámci projektu.
  Tento obsah by malo využiť niekoľko tisíc používateľov.

Systém a sieť EoD

Systém EoD predstavuje dobre vyvážený súbor centralizovaných a
decentralizovaných operácií. Zatiaľ čo centralizácia operácií, ako je správa
objednávok, generovanie EoD knihy a platba, je potrebná na zaručenie efektívnosti a
štandardizácie, decentralizované operácie podporujú individuálnu komunikáciu so
zákazníkmi vo zvolenom jazyku a integráciu služby EoD v lokálnom prostredí. Systém
sa opiera o špeciálny súborný katalóg EoD kníh, dlhodobé uchovanie digitálneho
kultúrneho obsahu je prednostne lokálnou úlohou. Popravde službu tohto typu by mohla
prevádzkovať ktorákoľvek knižnica aj samostatne, architektúra systému EoD však
ponúka zjednodušenie pracovných postupov a vysokú efektívnosť v európskom
rozsahu.  

Pri rozhodovaní knižnice o zavedení služby digitalizácie
kultúrneho obsahu na objednávku a pristúpení k systému EoD možno zvážiť
nasledujúce argumenty:

 • Zlepší a zjednoduší sa uspokojovanie požiadaviek
  používateľov. Služba EoD poskytuje knižnici možnosť reagovať na narastajúce
  požiadavky používateľov, aby bol kultúrny obsah (rukopisy, knihy, mapy, obrazy,
  fotografie…) dostupný v elektronickej forme. Digitalizácia celého fondu knižnice, ak
  je vôbec možná a zmysluplná, nie je krátkodobá ani lacná záležitosť a takmer
  nemysliteľná bez intenzívnej a koordinovanej spolupráce knižníc. Vysoko
  štandardizovaná elektronická služba, akou je EoD, pomáha knižniciam prekonať tieto
  prekážky. Na uspokojovanie spomenutých požiadaviek používateľov nie je nutné
  obstarávať špeciálny systém, môže sa to realizovať pohodlne v kooperatívnom
  prostredí.
 • Prevádzková a ekonomická záťaž je prijateľná. Vďaka
  centralizácii infraštruktúry (napr. správy objednávok, generovanie digitálneho
  objektu) sú nároky na lokálne zapojenie minimálne (skener, kvalitné pripojenie do
  internetu a personál na vybavovanie lokálnych objednávok a operatívnu digitalizáciu).
  Cena za údržbu služby nie je vysoká, platí sa členské 1 000 € ročne a odvádza
  23 % z ceny zákazky na pokrytie OCR konverzie a ostatných licenčných poplatkov v
  rámci údržby systému.
                  

Všetky potrebné a podrobné informácie o službe EoD a o
podmienkach spolupráce možno nájsť na stránkach systému EoD [3] alebo získať v
priamom kontakte s odborom digitalizácie UKB [4]. 

androvic2.jpg (198419 bytes)

Obr. 2  Vstupná stránka systému EoD

Záver

Keď sa v roku 2005 pripravoval projekt EoD, mala Univerzitná
knižnica v Bratislave viac než desaťročné skúsenosti s digitalizáciou dokumentov.
Pozvánka do projektu predstavovala pre nás veľkú výzvu a príležitosť na zavedenie
novej, plne automatizovanej knižničnej služby – od elektronickej objednávky až po
elektronickú platbu. Spolupráca s kolegami z popredných európskych knižníc bola a je
veľkým prínosom pre každú zúčastnenú inštitúciu a jej čitateľov. Nie je to
však zadarmo, nejde to bez vynaloženého úsilia a nebolo by to možné bez podpory a
pochopenia vedenia knižnice a ostatných spolupracovníkov. Kiežby sa projekt EoD stal
príkladom, ktorý budú nasledovať ďalšie vedecké a univerzitné knižnice našej
malej múdrej krajiny.

 

Referencie a odkazy

[1]  Pírová, J.: Služba e-Kniha na objednávku –
prieskum preferencií zákazníkov. In: ITlib. Informačné technológie a knižnice,
roč. 12, 2008, č. 3, s. 20-27, s. 32-40.

[2]    Androvič, A., Fiala, T.: eBooks on
Demand – A European Library Network. In: Bulletin UKB, roč. 11, 2009, č. 1, s.
39-46.

[3]  http://www.books2ebooks.eu/?lang=sk

[4]  http://www.ulib.sk/

 


1 Program Kultúra
2007 – 2013
je novým programom EÚ s trvaním od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2013. Je
vytvorený pre všetky kultúrne odvetvia a všetky kategórie kultúrnych subjektov. Všeobecným
cieľom programu je zlepšiť spoločný európsky kultúrny priestor, ktorý sa zakladá
na spoločnom kultúrnom dedičstve, prostredníctvom rozvoja kultúrnej spolupráce medzi
tvorcami, kultúrnymi aktérmi a kultúrnymi inštitúciami krajín, ktoré sa na programe
zúčastňujú, s cieľom podporiť vznik európskeho občianstva (http://www.ccp.sk/ccp/sk/09/index.html)
  

Share: