TOP WebLib 2009

NISPEZ presents

top.jpg (21376 bytes)

 

Ani v tomto roku sa profesionálna knihovnícka verejnosť nemohla zaobísť bez tradičnej súťaže o najlepšie webové sídlo knižnice TOP WebLib, ktorú už po šiestykrát zorganizoval Spolok slovenských knihovníkov. Hlavný cieľ súťaže sa nezmenil: podporiť skvalitňovanie  a rozvoj webových sídel a ohodnotiť snahu knižníc efektívne využívať  informačno-komunikačné technológie na zvyšovanie ich kvality knižnično-informačných služieb a ich prístupnosti.

Do súťaže mohol knižnicu prihlásiť ktokoľvek prostredníctvom elektronického formulára, ktorý bol zverejnený na webovej adrese www.infolib.sk.

Tak ako po minulé roky, aj teraz sa súťažilo v dvoch kategóriách:

1.   odborné knižnice (vedecké, akademické, špeciálne…),

2.   verejné a školské knižnice.

Od 1. 2. 2010 do 15. 3. 2010 sa do súťaže zapojilo 24 knižníc, z toho 16 verejných a školských knižníc a 8 odborných knižníc.

Hodnotenie odbornej poroty

Webové sídla knižníc hodnotila odborná porota, ktorú v tomto roku tvoril štvorčlenný tím. Predsedníčkou komisie bola  Mgr. Andrea Dohovičová (Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove), ďalší členovia Mgr. Norbert Végh (Slovenská knižnica M. Hrebendu pre nevidiacich v Levoči), Ing. Ján Krištof (Štátna vedecká knižnica v Košiciach) a Mgr. Andrea Fojtu (Karlova univerzita v Prahe).

Pri hodnotení porota vychádzala z vopred určených kritérií, ktoré boli v tomto roku doplnené. Oproti minulým rokom pribudlo kritérium, prostredníctvom ktorého boli hodnotené na stránkach knižníc prvky web 2.0, čo si súčasná situácia v komunikačno-informačnej spoločnosti priam vyžadovala. Knižnice by podľa kritérií mali klásť čoraz väčší dôraz na interaktívny charakter stránky a v rámci internetových služieb knižníc a webových sídel by mali prevládať dynamické stránky nad statickými, čisto prezentačnými webmi. Pri vytváraní webových komunít a využívaní sociálnych sietí sú takéto stránky vítaným prostriedkom nielen pre používateľov knižníc.

Kritériá hodnotenia:

1.   obsah, aktuálnosť a príťažlivosť pre návštevníka stránky (štýl a formálna úprava, jazyková mutácia, online katalóg, úplnosť kontaktných údajov),

2.   navigácia a vyhľadávanie na stránke (plnotextové vyhľadávanie, mapa stránky),

3.   originálnosť, inovatívnosť stránky,

4.   funkčnosť stránky (či funguje všetko, čo by malo),

5.   grafická úprava (estetickosť, výtvarné stvárnenie),

6.   úroveň dodržania webových štandardov a zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy (metadáta, bezbariérová prístupnosť, funkčnosť odkazov),

7.   vyhľadateľnosť stránky na webe,

8.   prvky web 2.0 – interaktívny charakter stránky (diskusné fórum, komentáre, ankety, blogy, RSS, multimediálny obsah stránok – reportáže, správy, prezentácie, videá).

Veľký dôraz sa kládol na dodržiavanie webových štandardov, a najmä na úroveň prispôsobenia webov hendikepovaným používateľom, ktorá je u mnohých knižničných webov ešte stále zanedbávaná. Na stránkach chýbali alternatívne texty i fonty s relatívnou veľkosťou, čo znamená, že používateľ si nemôže podľa potreby meniť veľkosť písma na stránkach. Vyzdvihnúť by sme mohli najmä online katalógy či úplnosť kontaktných údajov. Stránok s viacerými jazykovými mutáciami je ešte stále málo, pribúdajú však interaktívne prvky, fotogalérie, formuláre či možnosť napísať svoj odkaz do knihy návštev.

Hodnotenie formou individuálnych nominácií

Aj v tomto roku prebehlo verejné hlasovanie, prostredníctvom ktorého webové sídlo knižnice s najväčším počtom hlasov získalo cenu sympatií.

Knižnice, ktoré sa v minulom ročníku súťaže umiestnili na prvých troch miestach v oboch kategóriách, mohli v tomto ročníku získať čestné uznanie za trvalo kvalitné webové sídlo.

Ocenenia

a)    Cena TOP Sympatia WebLib
výsledok verejného hlasovania na základe individuálnych nominácií;

b)   TOP WebLib
prvé tri najlepšie umiestnené webové sídla podľa hodnotenia odbornej poroty;

c)    čestné uznanie za trvalo kvalitné webové sídlo.

Výsledky sútaže Top WebLib 2009

Kategória verejné a školské knižnice:

1. miesto: Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne
2. miesto: Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
3. miesto: Zemplínska knižnica Trebišov

Kategória odborné knižnice:

1. miesto: Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
2. miesto: Univerzitná knižnica v Bratislave
3. miesto: Knižnica Vysokej školy manažmentu City University of Seattle

Čestné uznanie za trvalo kvalitné webové sídlo:

1. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
2. Akademická knižnica AOS v Liptovskom Mikuláši

Výsledky verejného hlasovania – Cena Sympatia TOP WebLib :

1. miesto: Mestská knižnica Bojnice
2. miesto: Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica
3. miesto: Okresná knižnica D. Gutgesela v Bardejove

Niečo nové…

Celoslovenská súťaž Top WebLib má nové logo a slogan. Návrh loga graficky upravila Andrea Dohovičová, myšlienkovo a tvorivo sa na ňom podieľali aj organizátori súťaže (Judita Kopáčiková, Silvia Stasselová, Norbert Végh) a, samozrejme, porota. Logo korešponduje s umeleckým návrhom grafiky hlavnej ceny a jeho  súčasťou je aj slogan súťaže: „Top knižnica – Top web“.

Oficiálne odovzdávanie cien a oceňovanie víťazných knižníc prebehne v júni na seminári NITLIB – web a knižnice, ktorý organizuje Slovenská poľnohospodárska knižnica v Nitre.

Všetky výsledky a podrobné hodnotenia sú zverejnené na www.infolib.sk.

Share: