Digitalizácia a galérie. Výzvy, očakávania, skúsenosti, nástrahy

NISPEZ presents

Pred pár rokmi slovo „digitalizácia“ zaváňalo
cudzokrajnosťou, elitárstvom. Neskôr zovšednelo, digitálne fotoaparáty, kamery,
televízne vysielanie termín spropagovali a dnes, keď sa v našich odborných
profesijných kruhoch povie slovo „digitalizácia“, niektorým z nás sa otvára
nožík vo vrecku.

Prečo je to tak?

Jedným z dôvodov je v súčasnosti presýtený mediálny priestor
– najmä odborné printové médiá, webové stránky, konferencie, semináre – témou
digitalizácie.

Príčinou je vládou schválený dokument Operačný program
Informatizácia spoločnosti, prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových
inštitúcií a obnova ich infraštruktúry a tento rok naň nadväzujúci schválený
dokument Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi 2 OPIS1.

A druhým dôvodom je fakt, že stámilióny eur čakajú v
euroštrukturálnych fondoch na svoje využitie primárne na digitalizáciu kultúrneho
dedičstva našich pamäťových a fondových inštitúcií.

bahurinska1.jpg (148939 bytes)

Obr. 1  Kolekcia diel SNG na digitalizáciu

Slovenská národná galéria je na tento proces pripravená a ako
odborný garant Národného projektu 2 – Digitalizácia galerijných zbierok bude
vyvíjať také aktivity, aby prispela k náročne postavenému cieľu – zdigitalizovať
v čo najvyššej kvalite väčšinu výtvarných diel, ktoré sa nachádzajú nielen v
zbierkach SNG, ale aj v galériách, ktorých zriaďovateľmi sú samosprávy, mestá,
obce a iné rezorty. Ak sa tento cieľ naplní, zrealizuje sa jedinečná šanca, ktorá
sa už tak ľahko ešte raz nezopakuje.

Užitočným nástrojom na riadenie procesu výberu výtvarných
diel, ktoré sa budú prednostne digitalizovať (prípadne predtým reštaurovať), je
nedávno do „ostrej“ prevádzky uvedené nové softvérové riešenie projektu CEDVU
– ISG (Centrálna evidencia diel výtvarného umenia – Informačný systém pre
galérie). Systém pracuje v online režime a využívajú ho odborní pracovníci SNG i
slovenských regionálnych galérií. Podľa pridelených prístupových práv v
centrálnej databáze môžu informácie o dielach vyhľadávať, vytvárať si rôzne
výstupy, vytvárať svoje vlastné pracovné kolekcie, vkladať nové informácie,
aktualizovať pôvodné, pridávať digitálne reprodukcie k dokumentačným záznamom.

Informácie, ktoré obsahujú dokumentačné záznamy výtvarných
diel v centrálnej databáze, sú dostatočné na jednoznačnú identifikáciu
jednotlivých diel vstupujúcich do procesu digitalizácie.

A práve funkcia vytvárania kolekcií poslúži jednotlivým
galériám na to, aby si nad svojimi zbierkami „spravili audit“ a podľa nastavených
kritérií (v súčasnosti nie je výber kultúrnych objektov vstupujúcich do procesu
digitalizácie záväzne stanovený, hľadajú sa určujúce kritériá) vybrali tie
galerijné zbierkové predmety, ktoré budú prioritne kvalitne zdigitalizované. S
vybranými dielami v kolekciách možno ďalej pracovať – odoberať diela, pridávať,
členiť kolekcie podľa výtvarného druhu (maliarstvo, kresba, grafika…), použitého
materiálu a techniky. Tieto členenia sú dôležité pre stanovenie digitalizačnej
technológie. V súčasnosti sú k dispozícii metodické manuály na kategorizáciu
objektov vstupujúcich do procesu digitalizácie, na zabezpečenie konverzie 2D objektov,
3D objektov a množstvo ďalších manuálov pre súvisiace procesy.

V SNG už máme po dvoch rokoch prác relatívne dosť skúseností
s procesom konverzie analógových objektov (diela výtvarného umenia, papierové
katalógy, rôznorodé archívne fondy) do digitálnej podoby. Technologické špecifiká
a technické parametre, ktoré treba dodržiavať pri tej-ktorej digitalizačnej
technológii, sú rozdielne. Aj výsledky.

Dobre naskenovaný kvalitný diapozitív výtvarného diela,
profesionálne nasnímané dielo špičkovým digitálnym fotoaparátom, veľkorozmerné
maliarske dielo naskenované špeciálnym vertikálnym bezdotykovým múzejným
skenerom…

Rýchlo a kvalitne naskenované katalogizačné lístky katalógu
našej umenovednej knižnice bežným dokumentovým skenerom, dobre a rýchlo naskenované
papierové dokumenty a fotografie dokumentujúce výstavy, ktoré SNG od 50. rokov
usporiadala…

A na poslednú chvíľu pred zánikom digitalizáciou
zachránené jedinečné videozáznamy z vernisáží a iných podujatí, ktoré SNG
zaznamenávala od začiatku 90. rokov…

Na každý zo spomenutých prípadov platí iná metodika postupov,
platia iné obmedzenia. Know-how použitia relevantnej technológie a know-how
následných úprav digitálneho objektu do finálnej verzie výrazne ovplyvňujú kvalitu
výstupu.

Devízou SNG ako budúceho odborného garanta pre digitalizáciu
galerijných zbierok je aj skúsenosť, ako masívnejšia digitalizácia zasiahne do
činnosti jednotlivých útvarov SNG a pracovníkov, ktorí zdanlivo s procesom
digitalizácie nemajú nič spoločné. Dobré riadenie projektu a vydarená súhra
jednotlivých tímových hráčov, vyváženosť pomeru nasadenia interných pracovných
kapacít a dodávateľských služieb, vytvorenie optimálnych priestorových možností a
súvisiacich logistických aktivít rešpektujúcich bezpečnosť a ochranu výtvarných
diel a mnoho ďalších súvislostí ovplyvňuje úspech procesu a kvalitu a kvantitu
výsledku.

Samoúčelná masívna digitalizácia zbierok a fondov slovenských
inštitúcií určite nie je cieľom chystaných národných projektov. V prípade
projektu garantovaného Slovenskou národnou galériou sa výsledok bude môcť ihneď
využiť prostredníctvom už teraz testovaného samostatného modulu nad centrálnou
databázou výtvarných diel – WEB UMENIA, ktorý plánujeme koncom júna sprístupniť
širokej verejnosti – v prvej fáze budú prezentované zbierky SNG (http://www.webumenia.sk). Každá galéria zapojená do
projektu CEDVU tak postupne dostane nástroj na prezentovanie vlastných zbierok „textom
i obrazom“.  

bahurinska2.jpg (127689 bytes)

Obr. 2  Vyhľadávanie v CEDVU – Martin Benka v SNG

Ak všetko dobre pôjde, ku koncu roku 2015, keď prioritná os 2
OPIS oficiálne i fiškálne končí, bude Slovensko môcť prezentovať svoje bohaté
kultúrne dedičstvo nielen cez lokálne portály a webové stránky, ale aj cez
oficiálne budované portály – Slovakiana (MK SR) a Europeana (EK).

A k tomu chce SNG kompetentne a vysoko profesionálne prispieť.

A úplne na záver

V roku 2002 vydal Gettyho výskumný inštitút publikáciu, ktorú
zostavila známa odborníčka na oblasť digitalizácie výtvarných diel Murtha Baca
(Introduction to art images Access: issues, tools, standards, strategies / ed. By Murtha
Baca. Los Angeles, The Getty Research Institute 2002. 97 s.). Katalogizácia, metadáta,
riadené slovníky, tezaury, štandardy pre popisné údaje umeleckých diel, výkladový
slovník – terminológia, bibliografia a iné. To všetko v kocke obsahuje táto útla
publikácia. Napriek roku vzniku je jej obsah stále aktuálny. Dovoľujem si ju dať do
pozornosti práve teraz a najmä tým účastníkom procesu masívnej digitalizácie,
ktorí budú rozhodovať o procesoch digitalizácie a ktorí budú tieto projekty riadiť.

Odkazy na webové stránky galérií a múzeí, ktoré už rutinne
prezentujú svoje zbierky v online databázových systémoch v digitálnej podobe:

http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp

http://www.brooklynmuseum.org/research/digital-collections/

http://www.hermitagemuseum.org/fcgi-bin/db2www/browse.mac/category?selLang=English

http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database.aspx

http://www.metmuseum.org/works_of_art/

http://getty.museum/art/gettyguide/

http://www.gallery.ca/english/68.htm
 

http://www.museevirtuel-virtualmuseum.ca/index-eng.jsp

http://www.nga.gov/

http://americanart.si.edu/

http://www.mfa.org/collections/index.asp

 


1 Štúdia uskutočniteľnosti
projektov prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti (dostupné
na adrese http://www.opis.gov.sk/.

Share: