Slovenská digitálna knižnica. Detašované pracovisko SNK, Vrútky

NISPEZ presents

Slovenská republika sa vstupom do Európskej únie (EÚ) stala
zároveň členom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), do ktorého patria aj
krajiny Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO). Na základe dohody medzi EÚ a
krajinami EZVO Nórske kráľovstvo, Island a Lichtenštajnsko poskytli prostredníctvom
dvoch samostatných finančných mechanizmov – Finančného mechanizmu EHP (FM EHP) a
Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) – v období od 1. mája 2004 do 30.
apríla 2009 Slovenskej republike a ďalším štátom finančnú pomoc v celkovej ročnej
sume 13,36 mil. eur, z toho SR bola poskytnutá celková suma 67 mil. eur, pričom 95 %
tejto sumy bolo poskytnutých zo zdrojov Nórskeho kráľovstva (www.eeagrants.sk).

Projekt „Slovenská digitálna knižnica – detašované
pracovisko SNK, Vrútky“
sa zameriava na digitalizáciu písomného kultúrneho
dedičstva, čím je v súlade s treťou prioritnou oblasťou predmetných finančných
mechanizmov (Zachovanie európskeho kultúrneho dedičstva) so zameraním na
ochranu, prezentáciu a zlepšenie podmienok pre kontrolu pohybu hnuteľných predmetov
kultúrneho dedičstva a čím prispieva k jeho ochrane a zvyšuje možnosti jeho
prezentácie pomocou elektronických médií.

Projekt bol podaný v marci 2006 v rámci Výzvy na predkladanie
žiadostí o individuálny projekt pre žiadateľov z verejného a tretieho sektora z
Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP (kód výzvy 0405)
vyhlásenej Národným kontaktným bodom pre finančné mechanizmy, ktorým je Úrad
vlády SR, dňa 23. 12. 2005. Následne v novembri 2006 bol na národnej
úrovni vyhodnotený zo všetkých projektov v rámci priority “Zachovanie
európskeho kultúrneho dedičstva”
ako najlepší a predložený na ďalšie
hodnotenie Výboru pre finančný mechanizmus EHP v Bruseli, ktorý spolu s Ministerstvom
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva dňa 21. 6. 2007 projekt definitívne
schválili.

Projekt je prvou etapou realizácie celkového zámeru Slovenskej
národnej knižnice (SNK) zriadiť v areáli bývalých vojenských skladov vojenského
zdravotníckeho materiálu vo Vrútkach svoje riadne detašované pracovisko s názvom “Integrované
konzervačné a digitalizačné centrum”
(IKDC), v ktorom plánuje umiestniť
svoje prevádzky a pracoviská na chemickú ochranu (konzervovanie, reštaurovanie,
masová deacidifikácia a pod.), digitalizáciu a dlhodobú archiváciu dokumentov
kultúrneho a vedeckého dedičstva, ako aj na výskum, vývoj a vzdelávanie v uvedených
oblastiach.

Celková investícia je plánovaná priebežne do roku 2013 a je v
súlade s Programom komplexnej ochrany historických knižničných dokumentov,
historických knižničných fondov a knižničného písomného dedičstva Slovenska,
ktorý prerokovala vláda Slovenskej republiky 10. marca 2010 a schválila uznesením č.
177/2010. Projekt nadväzuje na strategické úlohy č. 4 Tvorba, ochrana a
sprístupňovanie digitálneho kultúrneho a vedeckého dedičstva (priorita 4.4
Vybudovať v Slovenskej národnej knižnici v Martine Slovenskú digitálnu knižnicu ako
pilotné pracovisko a kompetenčné centrum so zameraním na digitalizáciu
slovacikálnych dokumentov a kultúrnych objektov
) a č. 8 Výstavba a
rekonštrukcia  knižníc, ochrana knižničného fondu (priorita 8.1
Modernizovať a rekonštruovať sídelnú budovu Slovenskej národnej knižnice v Martine
a postaviť pri nej novú budovu na dlhodobé uskladňovanie a sprístupňovanie zbierok
Slovenskej národnej knižnice. Modernizovať a zrekonštruovať detašované pracovisko
SNK vo Vrútkach a umiestniť tam všetky technologické prevádzky na digitalizáciu,
mikrofilmovanie, konzervovanie a reštaurovanie zbierok, dlhodobé deponovanie
digitálneho obsahu a fyzickú ochranu analógových a digitálnych nosičov
)
Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva na roky 2008 – 2013 schváleného
uznesením vlády SR č. 943/2007 zo 7. 11. 2007. Na vybudovanie špecializovaného
digitalizačného pracoviska na digitalizáciu písomného kultúrneho dedičstva
nadväzuje národný projekt č. 1 „Digitalizácia textových dokumentov a knižných
zbierok, reštaurátorské a konzervátorské práce“ Štúdie uskutočniteľnosti
projektov prioritnej osi 2 Operačného programu Informatizácia spoločnosti, v rámci
ktorého má byť zdigitalizovaných 1 400 000 objektov.

Celková výška nenávratného finančného príspevku na
realizáciu projektu predstavuje 1 359 906,70 eur pri 0 % spolufinancovaní zo
strany SNK ako konečného prijímateľa.

Projekt sa začal realizovať v decembri 2007 po podpise zmluvy o
poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Ciele a výstupy projektu

Cieľom projektu je vybudovať kompetenčné centrum a
centrum excelencie EÚ pre oblasť digitalizácie.

Realizačným výstupom projektu bude kompletne nové
pracovisko s technológiami na digitalizáciu materiálov písomného kultúrneho a
vedeckého dedičstva Slovenska
ako zásadný stavebný prvok infraštruktúry pre
celkový zámer národného programu digitalizácie slovacikálneho fondu (viac ako pol
milióna dokumentov) a ďalších materiálov (fotografie, rukopisy, hudobniny, múzejné
predmety a pod.). Zdigitalizované dokumenty budú uložené v archívnych médiách a
sprístupnené vedeckej, odbornej i širokej verejnosti prostredníctvom kultúrneho
webového portálu Memoria slovaca – www.memoria.sk.

Aktivity projektu

V rámci projektu sa realizujú nasledujúce aktivity:

 • stavebné práce – rekonštrukcia budovy v areáli SNK vo
  Vrútkach a vybudovanie príslušných inžinierskych sietí;
 • nákup technológií:
  • veľkokapacitný digitalizačný robot pre rýchlu
   digitalizáciu všetkých typov kníh, časopisov, novín s výkonom až do 3 000 strán
   za hodinu;
  • digitálny repozit s kapacitou 1,5 PB;
 • vybudovanie optického prepojenia budovy SNK vo Vrútkach so
  sídelnou budovou SNK v Martine.

Riadenie projektu

Na účel implementácie projektu bol v SNK vytvorený nový odbor
Slovenská digitálna knižnica
. Činnosť odboru sa popri samotnej implementácii
projektu zameriava na industrializáciu celého procesu digitalizácie a integráciu
efektívnych technológií (automatická digitalizácia, spracovanie obrazu, OCR,
metadáta, publikovanie), vytvorenie a nasadenie štandardov a „best practices“ na
zefektívnenie procesu digitalizácie.

Na jeseň roku 2008 boli nainštalované 3 dôležité prvky
technologickej infraštruktúry pre digitalizáciu a digitálne uchovávanie. Prvým z
nich je modulárne dátové centrum, tzv. BlackBox, prvok informačno-komunikačnej
infraštruktúry v štandardizovanom prepravnom kontajneri, ktorého prínosom je
potenciálna mobilita a úspora nákladov spojených s údržbou dátového centra
(obsahuje hermeticky uzavreté priestory na umiestnenie serverov a príslušenstvo, ako
sú záložné zdroje, klimatizácia a zabezpečenie). Ďalšou technológiou, zakúpenou
v rámci projektu, a uvedenou do prevádzky bolo zariadenie na dlhodobú digitálnu
archiváciu (robotická pásková knižnica)
s počiatočnou kapacitou 1 500
terabajtov (TB; t. j. asi 15 miliónov strán v nespracovanom stave na trvalé uloženie),
rozšíriteľnou na 52 000 TB. Samotnú digitalizáciu zabezpečujú dva veľkokapacitné
digitalizačné roboty, z ktorých jeden bol obstaraný práve v rámci projektu. Roboty
boli inštalované a uvedené do prevádzky postupne, s odstupom 6 mesiacov. Inštalácia
prvého robota na konci roku 2008 mala význam z hľadiska zaškolenia obsluhy a
otestovania jednej z častí pracovného toku digitalizácie, ktorou je zachytávanie
obrazu a jeho základné spracovanie a príprava na optické rozpoznávanie znakov,
indexovanie a štrukturálnu analýzu. Ako prvá testovacia zbierka boli zdigitalizované
ročníky Chemických zvestí (Chemical Papers) od roku 1947 do roku 2002 v celkovom
počte okolo 40 000 strán. Celkovo bolo pomocou robota od inštalácie do konca roka 2008
zdigitalizovaných asi 50 000 strán, pričom reálna výkonnosť je asi 1 500 strán za
hodinu pri vysokej kvalite snímania. Druhý digitalizačný robot bol inštalovaný v
júli 2009 a bol nasadený priamo do produkcie. Ku koncu roka 2009 dosiahol počet strán
zdigitalizovaných obidvomi robotmi okolo 600 000 vrátane testovacích skenov a skenov
určených na dlhodobé archivovanie.

Celé digitalizačné pracovisko, ktoré sa v počiatočnej
experimentálnej fáze dočasne buduje v sídelnej budove SNK v Martine, sa ako výsledok
projektu (vrátane kamenného dátového centra, mikrofilmovacích zariadení,
konzervovania, deacidifikácie, skladov) v industrializovanej podobe spustí v
detašovanom pracovisku SNK vo Vrútkach po dokončení stavebných úprav budovy
rekonštruovanej v rámci projektu.

kristofova.jpg (88666 bytes)

Europeana

Digitalizácia zdrojov kultúrneho dedičstva patrí medzi
prioritné oblasti kultúrnej politiky Európskej únie. Najmenej 10 miliónov objektov
bude v nasledujúcom roku dostupných pre každého používateľa internetu v Európskej
digitálnej knižnici – Europeane
. Výsledky masovej digitalizácie v SNK
koordinovanej odborom SDK budú v blízkej budúcnosti, po ich komplexnom spracovaní a
online sprístupnení v rámci v súčasnej dobe vyvíjaného systému digitálnej
knižnice, „harvestované“ a dostupné v rámci portálu Europeana.eu.

Europeana – európska online knižnica, múzeum a archív v jednom
– začala fungovať v novembri 2008 ako súčasť iniciatívy i2010: Digitálne
knižnice
, v ktorej si Európska komisia vytýčila cieľ sprístupniť európske
kultúrne a vedecké dedičstvo všetkým na internete. Európsky parlament a Rada
zdôraznili význam Europeany ako výstavnej siene kultúrneho dedičstva členských
štátov EÚ na internete.

Europeana prispieva k šíreniu kultúry členských štátov a do
popredia stavia spoločné prvky, pretože na internete významne zviditeľňuje bohaté a
rozmanité kultúrne dedičstvo Európy. Ponúka „stále virtuálne výstavy“ diel,
ktoré sa nachádzajú na celom kontinente, čím sa zväčšuje význam jednotlivých
digitalizovaných zbierok. Stránka takisto pomáha nachádzať informácie v rozličných
formátoch (textový, zvukový, audiovizuálny a obrázkový) a porovnávať rozličné
náhľady na spoločnú európsku históriu a kultúru v rozličných krajinách. Hodnota
Europeany pre používateľov spočíva v tom, že im umožňuje prostredníctvom
jedinečného rozhrania – a v ich vlastnom materinskom jazyku – nachádzať digitálny
kultúrny obsah z dôveryhodných kultúrnych organizácií na celom území Európskej
únie a využívať tento obsah na prácu, voľný čas alebo štúdium.

V súčasnosti poskytuje Europeana prostredníctvom mnohojazyčného
rozhrania priamy prístup k jedinečnej zbierke takmer 6 miliónov digitalizovaných
kníh, periodík, filmových nahrávok, máp, fotografií a dokumentov z európskych
knižníc, archívov, múzeí a audiovizuálnych archívov. K obsahu Europeany prispieva
vyše 1 000 kultúrnych inštitúcií (priamo alebo prostredníctvom zberných miest, tzv.
agregátorov) a viac ako 150 inštitúcií tvorí sieť jej partnerov. Takáto spolupráca
medzi rozličnými typmi kultúrnych inštitúcií, ktorá sa dosiahla vďaka Europeane,
nemá obdobu ani svojím rozsahom, ani svojím potenciálom. Každodennú prevádzku
stránky zabezpečuje kancelária Europeany, ktorá sa nachádza v Holandskej národnej
knižnici.

Celkovo sú príspevky rozličných štátov do Europeany ešte
stále nevyvážené, a to ako z hľadiska počtu objektov, tak aj z hľadiska typu
materiálov. Výrazné úsilie Francúzska pri dopĺňaní obsahu do Europeany je veľmi
dobre viditeľné, keďže jeho príspevok tvorí 47 % všetkých zdigitalizovaných
objektov. Táto situácia sa postupne vyrovná, keď sa do Europeany doplnia zbierky z
celej Európy. Za výber obsahu na digitalizáciu a doplnenie do Europeany sú zodpovedné
členské štáty a ich kultúrne inštitúcie v súlade s národnými politikami v
oblasti kultúry.

Jednou z hlavných výziev Europeany je začlenenie materiálov, na
ktoré sa vzťahujú autorské práva. Splnenie tejto úlohy si vyžaduje solídnu
spoluprácu kultúrnych inštitúcií a držiteľov práv, ktorá bude plne dodržiavať
právne predpisy v oblasti autorských práv. Môže sa realizovať vo forme dohôd medzi
národnými kultúrnymi inštitúciami a držiteľmi práv alebo v podobe liniek z
Europeany na stránky, ktoré prevádzkujú držitelia práv.

Dobrým príkladom spomenutého typu partnerstva je Gallica2,
stránka Francúzskej národnej knižnice (Bibliotheque nationale de France). Poskytuje
voľný prístup k verejne dostupnému materiálu a zároveň linky na obsah francúzskych
vydavateľov, na ktorý sa vzťahujú autorské práva. Výhodou pre používateľov je,
že majú nielen priamy prístup k verejne dostupným materiálom, ale takisto majú
možnosť jednoducho vyhľadať obsah, na ktorý sa vzťahujú autorské práva a o
získanie ktorého môžu prejaviť záujem. Výhodou pre vydavateľov je zviditeľnenie
ich produkcie na celoeurópskej scéne.

Europeana sa za krátky čas svojej existencie etablovala ako
referenčný rámec pre európsku kultúru na internete. Je odrazom ambícií európskych
kultúrnych inštitúcií vo väčšom rozsahu sprístupniť používateľom spoločné
kultúrne dedičstvo Európy.

Europeana verzia 1.0 je projekt s trvaním 2,5 roka, ktorého
cieľom je uviesť prototyp portálu Europeana.eu do plnej prevádzky. V roku 2010 bude
implementovaná nová verzia Europeany s pridanou funkcionalitou a prístupom k viac ako
10 miliónom digitálnych objektov.

Druhá fáza projektu odštartuje v roku 2011 plným
sprevádzkovaním portálu Europeana.eu so zdokonalenými multilingválnymi prvkami a
vlastnosťami sémantického webu.

Projekt je financovaný z programu Európskej komisie eContentplus.
Ide o „tematickú sieť (thematic network)“, ktorá spája viac ako 100 partnerov z
oblasti knižníc, múzeí, archívov a audiovizuálnych zbierok. Riešenia buduje na
základe open source nástrojov. Zároveň používa technológie vyvinuté počas trvania
príbuzných projektov financovaných z programov Európskej komisie. Univerzity,
ministerstvá a fondové a pamäťové inštitúcie, zameriavajúce sa na kultúrne
dedičstvo, sú taktiež súčasťou konzorcia využívajúceho spoločné znalosti. Na
implementácii projektu sa priamo podieľa aj SNK, ktorá sa zároveň v rámci budovania
obsahu Europeany aktívne podieľa aj na projekte EuropeanaTravel.

EuropeanaTravel je projekt financovaný EÚ, ktorý kladie
dôraz na digitalizáciu kultúrneho dedičstva a jeho zverejňovanie v Europeane. Cieľom
projektu je digitalizácia viac ako 1 milión objektov (vrátane máp, rukopisov,
fotografií, filmov, kníh a pohľadníc) na tému cestovanie a turistika. Vybrané
materiály pochádzajú z fondov národných a univerzitných knižníc Českej republiky,
Estónska, Fínska, Írska, Lotyšska, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Slovenskej
republiky, Slovinska, a Švédska.

Share: