Knovel

NISPEZ presents

nispez.jpg (22270 bytes)
PREDSTAVUJE

 

V tomto čísle predstavujeme elektronickú kolekciu Knovel Library sprístupňovanú v rámci národného projektu NISPEZ, ktorej gestorkou je PhDr. Marta Sakalová zo Žilinskej univerzity v Žiline.

knovel_logo.jpg (13481 bytes)

Vedeckovýskumná činnosť a kvalita vzdelávania sa odvíja od kvality dostupnej poznatkovej bázy. Informačná základňa podporená aktuálnymi relevantnými elektronickými zdrojmi s modernými interaktívnymi vyhľadávacími nástrojmi tvorí organickú súčasť produktívnej podpory uspokojovania všetkých úrovní používateľských požiadaviek.

Spoločnosť Knovel Corporation začala svoju pôsobnosť v roku 2001 so sídlom v New York City. Produkty tejto spoločnosti využívajú popredné svetové firmy a prestížne svetové univerzity, v USA je to viac ako 80 % technicky zameraných škôl. Je to predovšetkým z dôvodu ponúkaného kvalitného obsahu z 23 predmetových kategórií a relevantných informácií vyberaných špičkovými odborníkmi. Knovel spolupracuje s viac ako päťdesiatimi poprednými vydavateľstvami vedecko-technickej literatúry a s viacerými odbornými spoločnosťami. Jeho prednosťou sú možnosti jednoduchého zadania vyhľadávania v adresnom riadku webového prehliadača a predovšetkým jeho použitie pri riešení problémov na rôznych stupňoch vedeckovýskumnej a konštrukčnej činnosti (napr. analýze problémov, výbere konštrukčných materiálov, vývoji produktov, detekcii porúch, skvalitnení výrobných postupov…).

Tematické kolekcie

sakalova1.jpg (87798 bytes)

V akademickom prostredí slovenských univerzít má Knovel svoje miesto od roku 2005 v rámci centrálnych rozvojových projektov IT predkladaných MŠ SR. Projekt „Koordinované zabezpečenie online vstupu do elektronickej kolekcie interaktívnych plnotextových referenčných príručiek, kníh a databáz Knovel“ bol iniciovaný Žilinskou univerzitou v Žiline. Formou konzorcionálneho nákupu získali aj následne v ďalších rokoch vysoké školy (pôvodne 11 univerzít, neskôr 13 univerzít) cenný, elektronicky prístupný poznatkový fond.

V horizonte rokov 2009 – 2013 v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku – prístup k elektronickým informačným zdrojom (NISPEZ), ktorý je realizovaný CVTI SR v Bratislave, má v súčasnosti zabezpečený kontinuálny prístup do služby Knovel 17 inštitúcií:

1.          Centrum vedecko-technických informácií SR
2.          Katolícka univerzita v Ružomberku
3.          Prešovská univerzita v Prešove
4.          Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
5.          Slovenská technická univerzita v Bratislave
6.          Technická univerzita v Košiciach
7.          Technická univerzita vo Zvolene
8.           Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
9.          Trnavská univerzita v Trnave
10.       Univerzita Komenského v Bratislave
11.       Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
12.       Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
13.       Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
14.       Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
15.       Univerzita veterinárneho lekárstva v Košiciach
16.       Ústredná knižnica SAV v Bratislave
17.       Žilinská univerzita v Žiline

Každá inštitúcia má aktivovaný nepretržitý prístup do 19 tematických kolekcií z autorizovaných počítačov na základe overených IP adries. K prístupu autorizovaných používateľov je možné využiť tiež nástroje pre vzdialený prístup.

V kolekcii sprístupňovaných EIZ cez projekt NISPEZ má využívanie plnotextovej databázy Knovel z hľadiska rešeršnej technológie osobitné postavenie. Knovel predstavuje elektronickú kolekciu interaktívnych plnotextových referenčných príručiek z oblasti prírodných vied, techniky, farmácie, potravinárstva, zdravia a hygieny.

Dynamické prostredie databázy je systematicky aktualizované o nové tituly zohľadňujúce požiadavky a nároky používateľov. K dispozícii sú faktografické zdroje so širokou paletou prístupov a vyhľadávacích nástrojov. Vyhľadávacie prostredie je koncipované na uspokojenie všetkých úrovní používateľských potrieb s možnosťou hĺbkového prehľadávania a súčasne s vyhľadávaním vo viacerých tituloch. Systém je schopný zároveň interaktívne pracovať s textom, tabuľkami, rovnicami a grafmi, zabezpečiť automatický prevod jednotiek a vytvárať tabuľkové a grafické výstupy podľa vlastných potrieb používateľa. Interaktívne nástroje pre prispôsobenie výsledkov umožňujú vyznačenie bodov v grafoch, export vyznačených hodnôt, prácu s tabuľkami MS Excel a prácu s MathCad. Vlastnosti rešeršného prostredia predurčujú jeho využitie pri optimalizácii vedeckovýskumnej a konštrukčnej činnosti.

Súčasťou komfortného prostredia Knovel sú používateľské videopomôcky (Tutorial videos) pre jednotlivé spôsoby vyhľadávania:

sakalova2.jpg (76720 bytes)

Funkčnosť služby Knovel je rozšírená v súčasnosti o novinku My Knovel prístupnú na hlavnom portáli cez záložku Knovel Lab, kde si používateľ môže založiť osobný priestor podľa vlastnej požiadavky, nadefinovať oblasti a ukladať svoje naformulované rešeršné požiadavky, vyhľadané publikácie a ich časti, následne ich upravovať, pridávať a mazať. Funkcia Webclips umožňuje z ľubovoľnej webovej stránky vyznačiť text a uložiť ho automaticky do My Knovel na ďalšie použitie a citovanie.

1.   My Bookshelf
2.   My Saved Content
3.   My Saved Searches
4.   My Webclips

sakalova3.jpg (74176 bytes)

Rešeršovanie je vhodné v zásade realizovať výberom záložky My subscription, kedy sa zobrazí predplatená a prístupná kolekcia dát pre autorizované inštitúcie v rámci projetu NISPEZ na stránke Knovel http://www.knovel.com/web/portal/, a to prostredníctvom:

  • jednoduchého vyhľadávania,
  • vyhľadávania v dátach, s ktorými možno ďalej pracovať pomocou interaktívnych analytických nástrojov (interaktívne grafy, rovnice a tabuľky s možnosťou ich ďalšieho filtrovania). Ponúkaná je aj možnosť konverzie jednotiek a periodická tabuľka prvkov.

Na ilustráciu uvádzam niekoľko ukážok z množstva ponúkaných možností vyhľadávania dát a využitia interaktívnych nástrojov pri práci s Knovelom.

Príklad jednoduchého vyhľadávania

sakalova4.jpg (58190 bytes)


Príklad vyhľadávania v dátach
(zadanie požiadavky)

sakalova5.jpg (75121 bytes)


Príklad vyhľadávania v dátach
(výsledok)

sakalova8.jpg (72382 bytes)


Príklad použitia interaktívnych analytických nástrojov
(konverzia dát)

sakalova6.jpg (79142 bytes)

 

Príklad použitia interaktívnych analytických nástrojov (digitalizátor grafov)

sakalova7.jpg (92513 bytes)

 

Súčasťou služby Knovel je aj Knovel Math, ktorý obsahuje pracovné listy pre inžinierske výpočty z dôveryhodných zdrojov z oblastí strojárstva a stavebníctva. Umožňuje tiež prácu s interaktívnymi tabuľkami a grafmi. Knovel Math však nie je súčasťou predplatenej databázy v národnom projekte NISPEZ.

Na záver možno konštatovať, že špecifické nástroje Knovelu sú obohatením dostupných elektronických informačných zdrojov a služieb využiteľných pri akcelerácii vývoja a vedeckovýskumnej a vzdelávacej činnosti na Slovensku. Pri práci s produktom kvality jeho prostredia uľahčujúce vlastnú činnosť objaví a ocení každý používateľ sám.

Share: